Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Amalumbo 25:1-22

Ulwa kwa Davidi. א [ʼAʹleph] 25  Kuli imwe, mwe Yehova, e ko natuula umweo wandi.+ ב [Behth]   Mwe Lesa wandi, muli imwe e mo natetekela;+Mwinenga insoni.Mwileka bacankwe pali ine abalwani bandi.+ ג [Giʹmel]   Kabili, bonse abamutetekela tabakalengwe insoni.+Bakalengwa insoni abamfutuka lelo bafilwa ukucita ukulingana na mapange yabo.+ ד [Daʹleth]   Nengeni ukwishiba inshila shenu, mwe Yehova;+Nsambilisheni inshila shenu.+ ה [Heʼ]   Nengeni ukwenda mu cine cenu kabili nsambilisheni,+Pantu ni mwe Lesa we pusukilo lyandi.+ ו [Waw]Muli imwe e mo natetekela akasuba konse.+ ז [Zaʹyin]   Ibukisheni uluse lwenu,+ mwe Yehova, ne cikuuku cenu,+Pantu fyabako umuyayaya.+ ח [Chehth]   Mwi-ibukisha imembu shandi isha ku bwaice pamo na bumpulamafunde bwandi.+Njibukisheni ukulingana ne cikuuku cenu,+Pa mulandu wa busuma bwenu, mwe Yehova.+ ט [Tehth]   Yehova musuma kabili alilungama.+E co asambilishisha ababembu umwa kwenda.+ י [Yohdh]   Akalenga abafuuka ukwenda mu bupingushi bwakwe,+Kabili akasambilisha abafuuka imibele yakwe.+ כ [Kaph] 10  Inshila sha kwa Yehova shonse cikuuku ne cishinkaku basunga icipangano+ cakwe ne fya kutwibukishako fyakwe.+ ל [Laʹmedh] 11  Pa mulandu we shina lyenu, mwe Yehova,+Lekeleleni ubupulumushi bwandi, pantu bwakula.+ מ [Mem] 12  E ico, nani uuli na katiina kuli Yehova?+Akamusambilishisha mu nshila iyo akasala.+ נ [Nun] 13  Umweo wakwe ukekala mu busuma,+Kabili abana bakwe bakakwata icalo.+ ס [Saʹmekh] 14  Yehova ni cibusa wa bantu abamutiina,+Ne cipangano cakwe caba kuli bena, pa kuti abalenge ukucishiba.+ ע [ʽAʹyin] 15  Amenso yandi lyonse yalola kuli Yehova,+Pantu e ufumya amakasa yandi mwi sumbu.+ פ [Peʼ] 16  Ndolesheni, kabili mbeleleni uluse;+Pantu ndi neka kabili nacula.+ צ [Tsa·dhehʹ] 17  Ubulanda bwa ku mutima wandi bwafula;+Mfumyeni mu macushi ayamponene.+ ר [Rehsh] 18  Moneni ukucula kwandi no kucucutika kwandi,+Kabili mbeleleni uluse pa membu shandi shonse.+ 19  Moneni ifyo abalwani bandi bafula,+Kabili bampata ulupato ulubi.+ ש [Shin] 20  Nindeni no kumpokolola.+Mwileka nengwe insoni, pantu nauba muli imwe.+ ת [Taw] 21  Lekeni bukaele no bulungami fininde,+Pantu nasubila muli imwe.+ 22  Mwe Lesa, lubuleni Israele mu mafya yakwe yonse.+

Amafutunoti