Amalumbo 29:1-11

Ulwa malumbo ya kwa Davidi. 29  Cindikeni Yehova, mwe bana baume ba mpalume,Lumbanyeni ubukata bwa kwa Yehova ubukata na maka yakwe.+   Lumbanyeni ubukata bwe shina lya kwa Yehova.+Kontameni kuli Yehova mu ca kufwala ca mushilo.+   Ishiwi lya kwa Yehova lili pa muulu wa menshi;+Lesa umukata+ abulukuta.+Yehova ali pa muulu wa menshi ayengi.+   Ishiwi lya kwa Yehova lya maka;+Ishiwi lya kwa Yehova lyalicindama.+   Ishiwi lya kwa Yehova lifunaula imikedari;Cishinka, Yehova e ufunaule mikedari ya ku Lebanone,+   Kabili ailenga itolauke ngo mwana wa ng’ombe,+Lebanone na Sirione+ nga bana ba mboo.   Ishiwi lya kwa Yehova lilepula ifimabwe ku mingu sha mulilo;+   Ishiwi lya kwa Yehova lilenga amatololo ukumoneka nga yalenyongotoka,+Yehova alenga amatololo ya Kadeshe+ ukumoneka nga yalenyongotoka.   Ishiwi lya kwa Yehova lilenga insebula nkota ukucululuka pa kupaapa+Kabili lipulula imiti ya mu mpanga.+Kabili mwi tempele lyakwe bonse baleti: “Ubukata!”+ 10  Pa muulu we lyeshi e po Yehova aiteka;+Kabili Yehova ni mfumu umuyayaya.+ 11  Yehova akapeela abantu bakwe amaka.+Yehova akapaala abantu bakwe pa kuti babe no mutende.+

Amafutunoti