Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Amalumbo 30:1-12

Ulwa malumbo. Ulwimbo lwa pa kusefya kwa kupeela ing’anda.+ Ulwa kwa Davidi. 30  Nkamusansabika, mwe Yehova, pantu mwanjimya+No kukanaleka abalwani bandi ukusekelela pali ine.+   Iye mwe Yehova Lesa wandi, nakuutile kuli imwe, na imwe mwalimposeshe.+   Mwe Yehova, mwamfumya mu Nshiishi;+Mwanenga ukuba no bumi, ukuti nitentemukila mu nindi.+   Lumbanishisheni Yehova pa filimba, mwe ba cishinka bakwe,+Tooteleni icibukisho cakwe ica mushilo;+   Pantu ubukali bwakwe bwa pa kashita fye,+Uluse lwakwe lwena lwa nshita yonse iya mweo wa muntu.+Kuti ku cungulo ulelila,+ lelo ku lucelo wa-aula akapundu.+   Lelo ine, nalanda mu bwanalale nati:+“Nshakatelentenshiwe.”+   Mwe Yehova, pa mulandu wa kuti mufwaya ukuncitila ifisuma mwapampamika ulupili lwandi ku maka yenu.+Mwafishile icinso cenu; Na ine nalisakamikwe.+   Nalelilila kuli imwe mwe Yehova;+Kabili nalepapaata kuli Yehova ukuti ampaale.+   Bunonshi nshi buli mu mulopa wandi ilyo natentemukila mu nindi?+Bushe ulukungu kuti lwamulumbanya?+ Bushe kuti lwasosa pali bucine bwenu?+ 10  Umfweni, mwe Yehova, no kumpaala.+Mwe Yehova, beni kaafwa wandi.+ 11  Ukuloosha kwandi mwakusangula ukucinda;+Mwankakwila ulusamu,* kabili mwankaka ukusekelela mu musana,+ 12  Pa kuti umweo wandi onse umulumbanishishe pa cilimba ukwabula ukuleka.+Mwe Yehova Lesa wandi, nkamulumbanya umuyayaya.+

Amafutunoti

Abantu balefwala “insamu” nga balelosha nelyo nga bali no bulanda.