Amalumbo 65:1-13

Ku ng’omba nkalamba. Ulwa malumbo ulwa kwa Davidi. Ulwimbo. 65  Kuli imwe kwaba ukutasha—ukuba tondolo—, mwe Lesa, mu Sione;+Kabili kuli imwe e ko umulapo ukafishiwa.+   Mwe bomfwa ipepo, kuli imwe e ko abantunse bakesa.+   Ifya bupulumushi fyafina ukuncila.+Kumfwa bumpulamafunde bwesu, ni mwe mukabufimbapo.+   Alipaalwa uo mwasala no kumulenga ukupalama,+Ukuti ekale mu mansa shenu.+Ukwikuta tukekuta ifisuma ifya mu ng’anda yenu,+Icifulo ca mushilo ice tempele lyenu.+   Mukatwasuka ku fya kutiinya fyenu mu bulungami,+Mwe Lesa we pusukilo lyesu,+Abantu bonse aba pano isonde na baba ukutali pali bemba ni mwe batetekela.+   Aikasha impili ku maka yakwe;+Cine cine aikaka amaka mu musana wakwe.+   Atalalika ukubuluma kwa babemba,+Ukubuluma kwa mabimbi ne cimfulumfulu ca nko.+   Kabili abekashi ba kutali bakatiina ifishibilo fyenu;+Mulenga ulucelo ne cungulo ukwaula utupundu.+   Mwalolesha pe sonde, pa kuti mulipeele ifingi;+Mwalicindamika nga nshi.Umulonga wafuma kuli Lesa waisulamo amenshi.+Mwapekanya ingano shabo,+Pantu e fyo mupekanya isonde.+ 10  Imikolwa ya liko yatapililwa, ukulenga ifibungulubwe fya liko ukutobaulwa;+Mwalinasha ku mfula; mwapaala ifipuuka pali lyena.+ 11  Mwafwika umwaka ubusuma bwenu nge cilongwe,+Na mu nshila shenu mukonkoloka amafuta.+ 12  Impanga ya mulemfwe iya mu matololo ilakonkolokamo amenshi,+Kabili utupili tukaka ukusekelela mu misana.+ 13  Pa milemfwe peswile fye imikuni,+Na malungu yaisulamo ingano.+Fyawelesha ukuwelesha kwa kucimfya, cine cine, fyaimba.+

Amafutunoti