Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Amalumbo 62:1-12

Ku ng’omba nkalamba pali Yedutuni. Ulwimbo lwa kwa Davidi. 62  Kuli Lesa e ko umweo wandi walolela mu mutalalila.+Kuli ena e kufuma ipusukilo lyandi.+   E cilibwe candi icasansuka kabili e pusukilo lyandi, icubo candi;+Nshakatelentenshiwe ica kuti nawa no kuwa.+   Mukafisha lilali ukupangila ukusansa umuntu uo mulefwaya ukwipaya?+Bonse muli nge cibumba icatundama, nge cibumba icili mupepi no kuwa.+   Bapanda amano ya kulembeleka umuntu ukumufumya ku bukata bwakwe;+Balomfwa bwino ukubepa.+Ku tunwa twabo balapaala, lelo mu mitima yabo balatiipa.+ Seʹlah.   Lolela Lesa mu mutalalila, we mweo wandi,+Pantu isubilo lyandi lyaba kuli ena.+   Cilibwe candi icasansuka kabili ipusukilo lyandi, icubo candi;+Nshakatelentenshiwe.+   Ipusukilo lyandi no bukata bwandi fifuma kuli Lesa.+Icilibwe candi icakosa, kabili icubo candi, ni muli Lesa.+   Mutetekeleni inshita yonse, mwe bantu.+Mupongolweleni ifyaba mu mitima yenu.+Lesa e cubo cesu.+ Seʹlah.   Ca cine abana ba bantu mupu,+Abana ba muntunse cubo ca bufi.+Nga bonse babikwa pali sekelo no mupu wafinapo.+ 10  Mwitetekela mu bucenjeshi,+Nelyo ukucetekela mu cintu ica fye, e kutila mu bupuupu.+Ifyuma nga fyasanduluka, mwibikako imitima yenu.+ 11  Ico Lesa asosa umuku umo, ine nacumfwa imiku ibili,+Ica kutila, amaka ya kwa Lesa.+ 12  Kabili icikuuku na co cenu, mwe Yehova,+Pantu mubwesesha umuntu onse ukulingana ne milimo yakwe.+

Amafutunoti