Amalumbo 133:1-3

Ulwimbo lwa pa Kuninika. Ulwa kwa Davidi. 133  Moneni! Ukwikala pamo mu cumfwano ukwa ba bwananyinaKwaliwama kabili kulaleta insansa icine cine!+   Kwaba nga mafuta ayasuma pa mutwe,+Ayalekonkolokela pa mwefu,Umwefu wa kwa Aarone+Ayalekonkolokela pa mukoshi wa ca kufwala cakwe.+   Kwaba ngo mume+ wa pa Hermone+Uwisa pa mpili sha mu Sione.+Pantu mulya e mo Yehova asosele ukuti ipaalo lileikala,+No mweo wa muyayaya.+

Amafutunoti