Amalumbo 17:1-15

Ipepo lya kwa Davidi. 17  Mwe Yehova, umfweni icalungama, umfweni ukupapaata kwandi;+Kutikeni kwi pepo lyandi ilyabula ubucenjeshi.+   Mumpingule ni mwe;+Lekeni amenso yenu yamone ubulungami.+   Nga mwaceeceeta umutima wandi, nga mwanceeceeta ubushiku,+Nga mwansangulula; mwalasanga ukuti nshili na mapange yabipa.+Akanwa kandi takakapulemo.+   Lelo imicitile ya bantu,Ku cebo ca mu kanwa kenu ine nali-ilama ku nshila ya fipondo.+   Lekeni intampulo shandi shibe fye mu nshila shenu,+Umo inkasa shandi shishakafumemo.+   Nkuuta kuli imwe, pantu mukanjasuka, mwe Lesa.+Teyamikeni ukutwi kwenu kuli ine. Umfweni ifyo ndesosa.+   Citeni imilimo yenu iya cikuuku ibe iya kupapusha,+ mwe bapususha abafwaya icuboKu bapondokela ukuboko kwenu ukwa ku kulyo.+   Nsungeni nge mboni ya linso,+Mumfise mu cintelelwe ca mapindo yenu,+   Pa mulandu wa babifi abanjimina.Abalwani abafwaya umweo wandi balepalaminako fye kuli ine.+ 10  Baiisalila mu mafuta yabo;+Ku kanwa kabo balanda ifya matutumuko;+ 11  Awe nabatushinga, tatukwete no kwa kuya;+Batonta amenso yabo pali ifwe pa kutila batuwishe pa nshi.+ 12  Cila muntu aba nge nkalamo iifwaisha ukusantaula+Kabili ngo musepela wa nkalamo uuli umwafisama. 13  Imeni, mwe Yehova; mukumanyeni;+Lengeni akontame; pokolweleni umweo wandi ku mubifi ku lupanga lwenu,+ 14  Ku kuboko kwenu, mwe Yehova, mpokololeni ku bantu,+Ku bantu ba nkulo+ ino, abasakamana fye ifya mikalile ino,+Kabili abo mu nda shabo mwisushamo icuma cenu icafiswa,+Abakwatisha abana baume+Kabili ababikila abana babo ico bashako.+ 15  Lelo ine, mu bulungami nkamona icinso cenu;+Nkateka umutima ilyo nashibuka ku kumona icata cenu.+

Amafutunoti