U-Isaya 48:1-22

  • U-Israyeli uyasolwa futhi uyahlanzwa (1-11)

  • UJehova uzolithathela isinyathelo iBhabhiloni (12-16a)

  • Imfundiso kaNkulunkulu iyazuzisa (16b-19)

  • “Phumani eBhabhiloni!” (20-22)

48  O wena ndlu kaJakobe, yizwa lokhu,Nina enizibiza ngegama lika-Israyeli +Enivela emanzini kaJuda,*Nina enifunga ngegama likaJehova +Enibiza igama likaNkulunkulu ka-Israyeli,Kodwa hhayi ngeqiniso nangokulunga. +   Ngoba bazibiza ngegama ledolobha elingcwele +Bafuna usizo kuNkulunkulu ka-Israyeli, +OnguJehova wamabutho igama lakhe.   “Ngakutshela kudala ngezinto zesikhathi esidlule.* Ngazisho ngomlomo wami,Ngazenza zaziwa. + Kungazelelwe ngathatha isinyathelo, zenzeka. +   Ngoba ngangazi ukuthi unenkani kangakanani—Ukuthi umsipha wentamo yakho uyinsimbi nesiphongo sakho siyithusi +   Ngakutshela kudala. Ngaphambi kokuba kwenzeke, ngabangela ukuba ukuzwe,Ukuze ungasho ukuthi, ‘Kwenziwe yisithixo sami;Kuyalwe yisithombe sami esibaziwe nesithombe sami sensimbi.’*   Ukuzwile wakubona konke lokhu. Ngeke yini ukumemezele? *+ Kusukela manje ngimemezela izinto ezintsha kuwe, +Izimfihlo ezigciniwe obungazazi.   Yima zidalwa, azidalwanga kudala,Izinto obungakazizwa ngaphambi kwanamuhla,Ukuze ungasho ukuthi, ‘Bheka! Bengivele ngizazi.’   Cha, awukezwa + futhi awukazi,Kudala izindlebe zakho zazingavuliwe. Ngoba ngiyazi ukuthi awuve ukhohlisa, +Nokuthi ubulokhu ubizwa ngeseqamthetho kusukela uzalwa. +   Kodwa ngenxa yegama lami ngizoyibamba intukuthelo yami; +Ngenxa yodumo lwami ngizozibamba,Ngeke ngikubhubhise. + 10  Bheka! Ngikucwengile kodwa hhayi njengesiliva. + Ngikuvivinyile* esithandweni sokuncibilikisa, okuwukuthi ukuhlupheka. + 11  Ngenxa yami, ngenxa yami ngizothatha isinyathelo, +Ngoba ngingavuma kanjani ukuba ngingcoliswe? + Anginiki muntu inkazimulo yami.* 12  O Jakobe, ngilalele, nawe Israyeli engikubizile. Ngingofanayo. + Ngingowokuqala futhi ngingowokugcina. + 13  Isandla sami sabeka isisekelo somhlaba, +Nesandla sami sokudla selula amazulu. + Lapho ngiwabiza, ama ndawonye. 14  Qoqanani ndawonye nonke, nilalele. Ngubani phakathi kwabo omemezele lezi zinto? UJehova umthandile. + Uyokwenza akuthandayo ngeBhabhiloni, +Ingalo yakhe iyojezisa amaKhaledi. + 15  Mina ngikhulumile, ngimbizile. + Ngimlethile, indlela yakhe iyophumelela. + 16  Sondelani kimi nizwe lokhu. Kusukela ekuqaleni angizange ngikhulume endaweni efihlekile. + Kusukela esikhathini okwenzeka ngaso ngangikhona.” Manje iNkosi EnguMbusi uJehova ingithumile kanye nomoya wayo. 17  Yilokhu uJehova akushoyo, uMhlengi wakho, oNgcwele ka-Israyeli: + “Mina, Jehova, nginguNkulunkulu wakho,Lowo okufundisayo ukuze uzuze, *+Lowo okuqondisa endleleni okufanele uhambe ngayo. + 18  Ukube nje ubuyoyilalela imiyalo yami! + Ukuthula kwakho bekuyoba njengomfula +Nokulunga kwakho kube njengamagagasi olwandle ahlale egubha. + 19  Inzalo* yakho ibiyoba ningi njengesihlabathi,Nesizukulwane sakho sibe njengezinhlayiya zaso. + Igama layo belingeke linqunywe noma libhuqwe phambi kwami.” 20  Phumani eBhabhiloni! + Balekani nisuke kumaKhaledi! Kumemezeleni ngenjabulo! Kumemezeleni! + Yenzani ukuba kwaziwe emikhawulweni yomhlaba. + Thanini: “UJehova uyihlengile inceku yakhe uJakobe. + 21  Abomanga lapho ebahola ezindaweni ezibhuqiwe. + Wabangela ukuba kugeleze amanzi edwaleni ukuze baphuze;Waqhekeza idwala wenza ukuba kugobhoze amanzi.” + 22  “Akukho ukuthula kwababi,” kusho uJehova. +

Imibhalo yaphansi

Noma kungaba, “Enivela kwaJuda.”
NgesiHebheru, “zokuqala.”
Noma, “esenziwe ngokuncibilikisiwe.”
NgesiHebheru, “nikumemezele.”
Noma, “Ngikuhlolile.” Noma kungaba, “Ngikukhethile.”
Noma, “Angiyihlanganyeli namuntu inkazimulo yami.”
Noma, “ukuze usizakale.”
NgesiHebheru, “Imbewu.”