Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

U-Isaya

Izahluko

Okuphakathi

 • 1

  • Ubaba namadodana akhe avukelayo (1-9)

  • UJehova uyayizonda inkonzo yokugcina icala (10-17)

  • “Masilungise izindaba” (18-20)

  • IZiyoni lizophinde libe yidolobha elithembekile (21-31)

 • 2

  • Intaba kaJehova iyaphakanyiswa (1-5)

   • Izinkemba zibe ngamageja (4)

  • Usuku lukaJehova luthobisa abaqhoshayo (6-22)

 • 3

  • Abaholi bakwaJuda badukisa isizwe (1-15)

  • Amadodakazi aseZiyoni ayenga amadoda ayahlulelwa (16-26)

 • 4

  • Abesifazane abayisikhombisa endodeni eyodwa (1)

  • Lokho uJehova akwenza kuhlume kuyokhazimula (2-6)

 • 5

  • Ingoma ngensimu yamagilebhisi kaJehova (1-7)

  • Usizi ngensimu yamagilebhisi kaJehova (8-24)

  • UNkulunkulu usithukuthelele isizwe sakhe (25-30)

 • 6

  • Umbono kaJehova esethempelini lakhe (1-4)

   • “Ungcwele, ungcwele, ungcwele uJehova” (3)

  • Izindebe zika-Isaya ziyahlanzwa (5-7)

  • U-Isaya uyathunywa (8-10)

   • “Nangu mina! Thuma mina!” (8)

  • “O Jehova, kuze kube nini?” (11-13)

 • 7

  • Umyalezo oya eNkosini u-⁠Ahazi (1-9)

   • USheyari-jashubi (3)

  • Isibonakaliso sika-Imanuweli (10-17)

  • Imiphumela yokungathembeki (18-25)

 • 8

  • Ukuhlasela kwe-Asiriya okuzayo (1-8)

   • UMahere-shalali-hashi-bazi (1-4)

  • Ningesabi​—⁠“uNkulunkulu unathi!” (9-17)

  • U-Isaya nezingane zakhe bayizibonakaliso (18)

  • Phendukelani emthethweni, hhayi emademonini (19-22)

 • 9

  • Ukukhanya okukhulu ezweni laseGalile (1-7)

   • Ukuzalwa ‘kweSikhulu Sokuthula’ (6, 7)

  • Isandla sikaNkulunkulu simelene no-Israyeli (8-21)

 • 10

  • Isandla sikaNkulunkulu simelene no-Israyeli (1-4)

  • I-Asiriya⁠—​induku yentukuthelo kaNkulunkulu (5-11)

  • Ukujeziswa kwe-Asiriya (12-19)

  • Abasele bakaJakobe bazobuya (20-27)

  • UNkulunkulu uzolahlulela i-⁠Asiriya (28-34)

 • 11

  • Ukubusa ngokulunga kwehlumela likaJese (1-10)

   • Impisi newundlu kuyohlala ndawonye (6)

   • Ulwazi ngoJehova luyogcwala emhlabeni (9)

  • Abasele bayabuyiselwa (11-16)

 • 12

  • Ingoma yokubonga (1-6)

   • “UJah, uJehova uyizikhwepha zami” (2)

 • 13

  • Isimemezelo ngokumelene neBhabhiloni (1-22)

   • Usuku lukaJehova luseduze! (6)

   • AmaMede azogumbuqela iBhabhiloni (17)

   • Ngeke kuphinde kuhlale muntu eBhabhiloni (20)

 • 14

  • Ama-Israyeli azohlala ezweni lawo (1, 2)

  • Ukuklolodelwa kwenkosi yaseBhabhiloni (3-23)

   • Okhanyayo uyowa esuka ezulwini (12)

  • Isandla sikaJehova sizophihliza umAsiriya (24-27)

  • Isimemezelo ngokumelene neFilistiya (28-32)

 • 15

  • Isimemezelo ngokumelene noMowabi (1-9)

 • 16

  • Umyalezo ngoMowabi uyaqhubeka (1-14)

 • 17

  • Isimemezelo ngokumelene neDamaseku (1-11)

  • UJehova uzokhuza izizwe (12-14)

 • 18

  • Umyalezo ngokumelene neTopiya (1-7)

 • 19

  • Isimemezelo ngokumelene neGibhithe (1-15)

  • IGibhithe lizomazi uJehova (16-25)

   • I-altare likaJehova eGibhithe (19)

 • 20

  • Isibonakaliso ngokumelene neGibhithe neTopiya (1-6)

 • 21

  • Isimemezelo ngokumelene nehlane lolwandle (1-10)

   • Ukuqapha enqabeni yokulinda (8)

   • “IBhabhiloni liwile!” (9)

  • Isimemezelo ngokumelene neDuma nethafa eliwugwadule (11-17)

   • “Mlindi, sekuyasa yini?” (11)

 • 22

  • Isimemezelo ngeSigodi Sombono (1-14)

  • Indawo yomphathi uShebina ithathwa u-⁠Eliyakimi (15-25)

   • Isipikili esingokomfanekiso (23-25)

 • 23

  • Isimemezelo ngokumelene neThire (1-18)

 • 24

  • UJehova uzoligeqa izwe (1-23)

   • UJehova uyiNkosi eZiyoni (23)

 • 25

  • Izibusiso ezicebile kubantu bakaNkulunkulu (1-12)

   • Idili likaJehova lewayini elimnandi (6)

   • Ukufa ngeke kusaba khona (8)

 • 26

  • Ingoma ephathelene nokwethembela nensindiso (1-21)

   • UJah uJehova uyiDwala laphakade (4)

   • Abahlala emhlabeni kufanele bafunde ukulunga (9)

   • “Abantu bakho abafile bayophila” (19)

   • Ngenani emakamelweni enu angaphakathi nicashe (20)

 • 27

  • UJehova ubulala uLeviyathani (1)

  • Ingoma ngo-Israyeli ofaniswa nensimu yamagilebhisi (2-13)

 • 28

  • Maye ngezidakwa zakwa-Efrayimi! (1-6)

  • Abapristi nabaprofethi bakwaJuda bayadiyazela (7-13)

  • “Isivumelwano noKufa” (14-22)

   • Itshe eliyigugu eliyinhloko eZiyoni (16)

   • Umsebenzi kaJehova ongajwayelekile (21)

  • Isiyalo sikaJehova esihlakaniphile siyafanekiswa (23-29)

 • 29

  • Maye nge-Ariyeli! (1-16)

   • Inkonzo yezindebe iyalahlwa (13)

  • Abayizithulu bayozwa; abayizimpumputhe bayobona (17-24)

 • 30

  • IGibhithe ngeke lisize ngalutho (1-7)

  • Abantu bayawenqaba umyalezo oyisiprofetho (8-14)

  • Niyoba namandla uma ningethemba (15-17)

  • UJehova ubabonisa umusa abantu bakhe (18-26)

   • UJehova, uMfundisi Omkhulu (20)

   • “Nansi indlela” (21)

  • UJehova uzokwahlulela i-⁠Asiriya (27-33)

 • 31

  • Usizo lwangempela luvela kuNkulunkulu, aluveli kubantu (1-9)

   • Amahhashi aseGibhithe ayinyama (3)

 • 32

  • Inkosi nezikhulu bayobusa ngenjongo yokulunga kwangempela (1-8)

  • Abesifazane abangenandaba bayaxwayiswa (9-14)

  • Izibusiso lapho kuthululwa umoya (15-20)

 • 33

  • Isahlulelo nethemba kwabalungile (1-24)

   • UJehova unguMahluleli, uMniki-mthetho neNkosi (22)

   • Akekho oyothi: “Ngiyagula” (24)

 • 34

  • Impindiselo kaJehova ezizweni (1-4)

  • U-Edomi uzokwenziwa incithakalo (5-17)

 • 35

  • IPharadesi liyabuyiselwa (1-7)

   • Abayizimpumputhe bayobona; abayizithulu bayozwa (5)

  • INdlela Yobungcwele yabakhululiwe (8-10)

 • 36

  • USaneheribi uhlasela kwaJuda (1-3)

  • URabishake uklolodela uJehova (4-22)

 • 37

  • UHezekiya ucela usizo lukaNkulunkulu ngo-Isaya (1-7)

  • USaneheribi usongela iJerusalema (8-13)

  • Umthandazo kaHezekiya (14-20)

  • U-Isaya udlulisela impendulo evela kuNkulunkulu (21-35)

  • Ingelosi ibulala abase-Asiriya abangu-185 000 (36-38)

 • 38

  • Ukugula kukaHezekiya nokululama kwakhe (1-22)

   • Ingoma yokubonga (10-20)

 • 39

  • Izithunywa ezivela eBhabhiloni (1-8)

 • 40

  • Induduzo kubantu bakaNkulunkulu (1-11)

   • Izwi ehlane (3-5)

  • Ubukhulu bukaNkulunkulu (12-31)

   • Izizwe zinjengethonsi eliphuma ebhakedeni (15)

   • UNkulunkulu uhlala ngaphezu “kwembulunga ewumhlaba” (22)

   • Zonke izinkanyezi zibizwa ngamagama (26)

   • UNkulunkulu akakhathali (28)

   • Ukwethembela kuJehova kwenza umuntu athole amandla kabusha (29-31)

 • 41

  • Umnqobi ovela empumalanga (1-7)

  • U-Israyeli uyinceku kaNkulunkulu ekhethiwe (8-20)

   • ‘U-Abrahama umngani wami’ (8)

  • Abanye onkulunkulu babekelwa inselele (21-29)

 • 42

  • Inceku kaNkulunkulu nesabelo sayo (1-9)

   • ‘NginguJehova igama lami’ (8)

  • Ingoma entsha yokudumisa uJehova (10-17)

  • U-Israyeli uyimpumputhe futhi uyisithulu (18-25)

 • 43

  • UJehova uphinde aqoqele ndawonye abantu bakhe (1-7)

  • Onkulunkulu bayavivinywa (8-13)

   • “Ningofakazi bami” (10, 12)

  • Ukukhululwa eBhabhiloni (14-21)

  • “Masiqulisane icala” (22-28)

 • 44

  • Izibusiso kubantu bakaNkulunkulu abakhethiwe (1-5)

  • Akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kukaJehova (6-8)

  • Izithixo ezenziwe umuntu zixakile (9-20)

  • UJehova unguMhlengi ka-Israyeli (21-23)

  • Ukubuyiselwa kusetshenziswa uKoresi (24-28)

 • 45

  • UKoresi uyagcotshwa ukuze anqobe iBhabhiloni (1-8)

  • Ubumba akufanele luphikisane noMbumbi (9-13)

  • Ezinye izizwe ziyamqaphela u-⁠Israyeli (14-17)

  • UNkulunkulu uthembekile endalweni nakulokho akwambulayo (18-25)

   • Umhlaba wadalwa ukuze kuhlalwe kuwo (18)

 • 46

  • Izithixo zaseBhabhiloni ziqhathaniswa noNkulunkulu ka-Israyeli (1-13)

   • UJehova ubikezela ikusasa (10)

   • Inyoni edla inyama evela empumalanga (11)

 • 47

  • Ukuwa kweBhabhiloni (1-15)

   • Ababhula ngezinkanyezi bayadalulwa (13-15)

 • 48

  • U-Israyeli uyasolwa futhi uyahlanzwa (1-11)

  • UJehova uzolithathela isinyathelo iBhabhiloni (12-16a)

  • Imfundiso kaNkulunkulu iyazuzisa (16b-19)

  • “Phumani eBhabhiloni!” (20-22)

 • 49

  • Isabelo senceku kaJehova (1-12)

   • Ukukhanya kwezizwe (6)

  • Induduzo ku-Israyeli (13-26)

 • 50

  • Izono zika-Israyeli zibangela izinkinga (1-3)

  • Inceku kaJehova elalelayo (4-11)

   • Ulimi nendlebe yabafundisiwe (4)

 • 51

  • IZiyoni liyabuyiselwa libe njengensimu yase-Edene (1-8)

  • Induduzo evela kuMenzi weZiyoni onamandla (9-16)

  • Indebe yolaka lukaJehova (17-23)

 • 52

  • Vuka, Ziyoni! (1-12)

   • Izinyawo ezinhle zalabo abaletha izindaba ezinhle (7)

   • Abalindi baseZiyoni bamemeza kanyekanye (8)

   • Labo abathwala izitsha zikaJehova kumele bahlanzeke (11)

  • Inceku kaJehova iyophakanyiswa (13-15)

   • Ukubukeka okonakalisiwe (14)

 • 53

  • Ukuhlupheka, ukufa nokungcwatshwa kwenceku kaJehova (1-12)

   • Wadelelwa futhi wagwenywa (3)

   • Uthwala ukugula nezinhlungu (4)

   • ‘Njengemvu eyohlatshwa’ (7)

   • Wathwala isono sabaningi (12)

 • 54

  • IZiyoni eliyinyumba lizoba namadodana amaningi (1-17)

   • UJehova ungumyeni weZiyoni (5)

   • Amadodana eZiyoni azofundiswa nguJehova (13)

   • Izikhali ezenzelwe iZiyoni ngeke ziphumelele (17)

 • 55

  • Isimemo sokudla nokuphuza mahhala (1-5)

  • Funani uJehova nezwi lakhe elithembekile (6-13)

   • Izindlela zikaNkulunkulu ziphakeme kunezomuntu (8, 9)

   • Izwi likaNkulunkulu liyophumelela nakanjani (10, 11)

 • 56

  • Izibusiso kwabezinye izizwe nabathenwa (1-8)

   • Indlu yomthandazo yabo bonke (7)

  • Abalindi abayizimpumputhe, izinja eziyizimungulu (9-12)

 • 57

  • Olungile nabaqotho bayashabalala (1, 2)

  • Ubufebe buka-Israyeli obungokomoya buyadalulwa (3-13)

  • Induduzo kubantu abaphansi (14-21)

   • Ababi banjengolwandle olunyakaza lungazoli (20)

   • Ababi abanakho ukuthula (21)

 • 58

  • Ukuzila ukudla kweqiniso nokwamanga (1-12)

  • Injabulo yokugcina iSabatha (13, 14)

 • 59

  • Izono zika-Israyeli zimhlukanisa noNkulunkulu (1-8)

  • Ukuvunywa kwezono (9-15a)

  • UJehova uyangenela ngenxa yabaphendukayo (15b-21)

 • 60

  • Inkazimulo kaJehova ikhanya phezu kweZiyoni (1-22)

   • Njengamajuba aya ezidlekeni zawo (8)

   • Igolide esikhundleni sethusi (17)

   • Omncane uyoba yinkulungwane (22)

 • 61

  • Ugcotshiwe ukuba amemezele izindaba ezinhle (1-11)

   • “Unyaka womusa kaJehova” (2)

   • “Izihlahla ezinkulu zokulunga” (3)

   • Abezinye izizwe bayosiza (5)

   • ‘Abapristi bakaJehova’ (6)

 • 62

  • Igama elisha leZiyoni (1-12)

 • 63

  • Impindiselo kaJehova ezizweni (1-6)

  • Uthando oluqotho lukaJehova ezikhathini ezidlule (7-14)

  • Umthandazo wokuphenduka (15-19)

 • 64

  • Umthandazo wokuphenduka uyaqhubeka (1-12)

   • UJehova “unguMbumbi wethu” (8)

 • 65

  • UJehova wahlulela abakhonza izithombe (1-16)

   • Unkulunkulu weNhlanhla nonkulunkulu wokuDalelwa (11)

   • “Izinceku zami ziyokudla” (13)

  • Amazulu amasha nomhlaba omusha (17-25)

   • Ukwakhiwa kwezindlu; ukutshalwa kwamasimu amagilebhisi (21)

   • Akekho oyokhandlekela ize (23)

 • 66

  • Ukukhulekela kweqiniso nokwamanga (1-6)

  • Umama oyiZiyoni namadodana akhe (7-17)

  • Abantu baqoqene ndawonye ukuze bayokhonza eJerusalema (18-24)