U-Isaya 1:1-31

  • Ubaba namadodana akhe avukelayo (1-9)

  • UJehova uyayizonda inkonzo yokugcina icala (10-17)

  • “Masilungise izindaba” (18-20)

  • IZiyoni lizophinde libe yidolobha elithembekile (21-31)

1  Umbono owabonwa u-Isaya *+ indodana ka-Amozi ngokuphathelene noJuda neJerusalema ezinsukwini zika-Uziya, + uJothamu, + u-Ahazi + noHezekiya, + amakhosi akwaJuda: +   O mazulu yizwani, ulalele nawe mhlaba, +Ngoba uJehova ukhulumile wathi: “Ngikhulise amadodana, +Kodwa wona angivukele. +   Inkunzi imazi kahle umniniyo,Nembongolo iwazi kahle umkhombe* womnikazi wayo;Kodwa u-Israyeli akangazi, *+Abantu bami abaziphathi ngokuqonda.”   Maye esizweni esinesono, +Abantu abasindwa yisiphambeko,Inzalo yabantu ababi, izingane ezonakele! Zimshiyile uJehova; +Zimdelelile oNgcwele ka-Israyeli;Zimfulathele.   Kukuphi lapho ungaphinde ushaywe khona, njengoba uqhubeka nokuvukela? + Ikhanda liyagula,Nenhliziyo inesifo. +   Akukho ndawo ephilile kusukela ematheni onyawo kuze kufike ekhanda. Kunamanxeba, imivimbo nezilonda—Akuzange kwelashwe* noma kuboshwe noma kugcotshwe ngamafutha. +   Izwe lenu liyincithakalo. Amadolobha enu ashiswe ngomlilo. Abantu bezizwe badla izwe lenu khona kanye phambi kwenu. + Linjengezwe eliyincithakalo eligumbuqelwe yizitha. +   Indodakazi yaseZiyoni isele njengompheme* ensimini yamagilebhisi,Njengendlwana ensimini yamakhukhamba,Njengedolobha elivinjezelwe. +   Ukube uJehova wamabutho akasishiyelanga abambalwa abasindile,Besiyoba njengeSodoma,Besiyofana neGomora. + 10  Yizwani izwi likaJehova, nina bomashiqela* baseSodoma. + Lalelani umthetho* kaNkulunkulu wethu, nina bantu baseGomora. + 11  “Ingizuzisa ngani imihlatshelo yenu eminingi?” + kusho uJehova. “Isingicikile iminikelo yenu eshiswayo yezinqama + namanoni ezilwane ezikhuluphele, +Angijabuli ngegazi + lezinkunzi + nelamawundlu nelezimbuzi. + 12  Lapho ningena phambi kwami, +Ubani onicele ukuba nenze lokhu,Ukuba ninyathele amagceke ami? + 13  Ningabe nisaletha eminye iminikelo yokudla okusanhlamvu engasizi ngalutho. Impepho yenu ngiyayenyanya. + Ukwethwasa kwenyanga, + amasabatha, + ukubizwa kwemihlangano + —Angikwazi ukukubekezelela ukusetshenziswa kwemilingo + kanye nomhlangano onesizotha. 14  Ngikuzondile ukwethwasa kwenyanga nemikhosi yenu. Sekuwumthwalo osindayo kimi;Ngikhathele ukukuthwala. 15  Lapho nelula izandla zenu,Ngiyanifihlela amehlo ami. + Nakuba nithandaza ngokuphindaphindiwe, +Angilalele; +Izandla zenu zigcwele igazi. + 16  Gezani, zihlanzeni; +Yekani ukwenza izenzo ezimbi phambi kwami;Yekani ukwenza okubi. + 17  Fundani ukwenza okuhle, funani ubulungisa, +Khuzani umcindezeli,Lwelani amalungelo entandane,Melani udaba lomfelokazi.” + 18  “Wozani, manje, masilungise izindaba phakathi kwethu,” kusho uJehova. + “Nakuba izono zenu zibomvu klebhu,Zizokwenziwa zibe mhlophe njengeqhwa; +Nakuba zibomvu njengendwangu ebomvu okwegazi,Zizoba njengoboya bezimvu. 19  Uma nivuma futhi nilalela,Nizodla okuhle kwezwe. + 20  Kodwa uma nenqaba futhi nidlubulunda,Nizodliwa yinkemba, +Ngoba umlomo kaJehova ukhulumile.” 21  Yeka indlela idolobha elalithembekile + eseliyisifebe ngayo! + Laligcwele ubulungisa; +Kwakuhlala ukulunga kulo, +Kodwa manje sekuhlala ababulali. + 22  Isiliva lakho selibe amanyela, +Utshwala bakho* buhlanjululwe ngamanzi. 23  Izikhulu zakho zinenkani futhi zingabangane bamasela. + Yileso naleso kuzo sithanda isifumbathiso nezipho. + Aziyenzeli ubulungisa intandane,Azinandaba nokusingatha icala lomfelokazi. + 24  Ngakho-ke iNkosi yeqiniso, uJehova wamabutho,OnaMandla ka-Israyeli, uthi: “Ngizozisusa eduze kwami izitha zami,Ngizoziphindiselela ezitheni zami. + 25  Ngizokujezisa,Ngizowancibilikisa aphele amanyela akho njengokungathi ngensipho yokuhlanza,Ngizokususa konke ukungcola kwakho. + 26  Ngizobuyisela abahluleli bakho njengasekuqaleni,Nabeluleki bakho njengasekuqaleni + Ngemva kwalokho uyobizwa ngokuthi iDolobha Lokulunga, iDolobhana Elithembekile. + 27  IZiyoni liyokhululwa ngobulungisa, +Abantu balo ababuyayo bakhululwe ngokulunga. 28  Izihlubuki nezoni ziyobhujiswa kanyekanye, +Labo abashiya uJehova bayophela. + 29  Ngoba bayoba namahloni ngezihlahla ezinkulu enanizifisa, +Niyohlazeka ngenxa yamasimu* eniwakhethile. + 30  Ngoba niyoba njengesihlahla esikhulu esinamaqabunga abunayo, +Nanjengensimu engenamanzi. 31  Indoda enamandla iyoba utshani obomile,*Nomsebenzi wayo ube yinhlansi yomlilo;Kokubili kuyogqamuka amalangabi kanyekanye,Kungekho muntu ozokucisha.”

Imibhalo yaphansi

Incazelo: “Insindiso KaJehova.”
Isitsha esimise okogqoko okuthelwa kuso ukudla kwezilwane ezifuyiwe.
Noma, “akayazi inkosi yakhe.”
NgesiHebheru, “kukhanywe.”
Noma, “njengedokodo.”
Noma, “babusi.”
Noma, “isiqondiso.”
Noma, “Utshwala bakho bukakolweni.”
Ngokusobala izihlahla namasimu ahlobene nokukhonza izithombe.
Noma, “yifilakisi.” Into esantambo eyokheleka kalula.