U-Isaya 28:1-29

  • Maye ngezidakwa zakwa-Efrayimi! (1-6)

  • Abapristi nabaprofethi bakwaJuda bayadiyazela (7-13)

  • “Isivumelwano noKufa” (14-22)

    • Itshe eliyigugu eliyinhloko eZiyoni (16)

    • Umsebenzi kaJehova ongajwayelekile (21)

  • Isiyalo sikaJehova esihlakaniphile siyafanekiswa (23-29)

28  Maye kuwo umqhele* ovelele* wezidakwa zakwa-Efrayimi, +Nembali ebunayo yobuhle bazo obukhazimulayo,Ephezu kwekhanda lesigodi esivundile salabo abadakwe yiwayini!   Bheka! UJehova unomuntu onamandla futhi oyiqhawe. Njengesichotho esihambisana nokuduma, isiphepho esicekela phansi,Njengokuduma okunezikhukhula ezinamandla,Uyokuphonsa phansi emhlabeni ngamandla.   Imiqhele evelele* yezidakwa zakwa-EfrayimiIyonyathelwa ngezinyawo. +   Imbali ebunayo yobuhle bazo obukhazimulayo,Esekhanda lesigodi esivundile,Iyoba njengekhiwane elivuthwe kuqala kungakabi yihlobo, Lapho umuntu elibona, uyalikha alidle ngokushesha.  Ngalolo suku uJehova wamabutho uyoba njengomqhele omuhle okhazimulayo nanjengomhlobiso omuhle kubantu bakhe abasele. +  Uyoba njengomoya wobulungisa kohlezi ekwahluleleni nanjengomthombo wamandla kwabaxosha izitha ezihlaselayo esangweni. +   Umpristi nomprofethi bayaduka ngenxa yewayini;Utshwala babo bubenza badiyazele. Bayaduka ngenxa yotshwala;Iwayini liyabaphithanisa,Badiyazeliswa utshwala babo;Umbono wabo uyabadukisa,Bahlulela ngendlela engafanele. +   Wonke amatafula agcwele umhlanzo onyanyisayo—Ugcwele yonke indawo.   Umuntu uyoludlulisela kubani ulwazi,Uyowuchazela bani umyalezo? Labo abayekiswe ukuncela,Labo abasuswe ebeleni? 10  Ngoba “ngumyalo phezu komyalo, umyalo phezu komyalo,Umthetho* phezu komthetho, umthetho phezu komthetho, *+Kancane lapha, kancane laphaya.”* 11  Uyokhuluma nalesi sizwe esebenzisa labo abanamalimi* nabakhuluma ulimi oluhlukile. + 12  Wake wathi kubo: “Lena yindawo yokuphumula. Okhathele makaphumule; lena yindawo yokunethezeka,” kodwa abalalelanga. + 13  Kubo izwi likaJehova liyoba: “Ngumyalo phezu komyalo, umyalo phezu komyalo,Umthetho phezu komthetho, umthetho phezu komthetho, *+Kancane lapha, kancane laphaya,” Ukuze kuthi lapho behamba,Bakhubeke, bawe babheke phezuluBaphuke babambeke babanjwe. + 14  Ngakho yizwani izwi likaJehova, nina eniqhoshayo,Nina babusi balesi sizwe eniseJerusalema, 15  Ngoba nina madoda nithi: “Senze isivumelwano noKufa, +Senze isivumelwano* neThuna.* Lapho isikhukhula esinamandla sidlula,Ngeke sifinyelele kithi,Ngoba senze amanga aba yisiphephelo sethuSizifihle emangeni.” + 16  Ngakho-ke yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Bheka ngibeka itshe njengesisekelo eZiyoni, itshe elivivinyiwe, +Itshe eliyigugu eliyinhloko + lesisekelo esiqinile. + Akekho obonisa ukholo kulo oyokwethuka. + 17  Ubulungisa ngizobenza bube yintambo yokukala +Ukulunga kube yithuluzi lokuqondisa. + Isichotho siyosikhukhula isiphephelo samanga,Namanzi akhukhule indawo yokucasha. 18  Isivumelwano senu noKufa siyoqedwa,Nesivumelwano senu neThuna* ngeke sime. + Lapho isikhukhula esinamandla sidlula,Siyonikhukhula. 19  Njalo lapho sidlula,Siyomuka nani; +Ngoba siyodlula njalo ekuseni,Emini nasebusuku. Ukwesaba kuphela okuyobenza baqonde umyalezo.”* 20  Ngoba umbhede mfushane kakhulu ukuba umuntu angenaba kuwo,Nengubo incane kakhulu ukuba umuntu angazisonga ngayo. 21  Ngoba uJehova uyovuka njengaseNtabeni iPherazimi;Uyovuka njengasesigodini esiseduze* kweGibheyoni, +Ukuze enze isenzo sakhe—isenzo sakhe esiyinqaba—Ukuze enze umsebenzi wakhe—umsebenzi wakhe ongajwayelekile. + 22  Manje ningaklolodi, +Ukuze izibopho zenu zingaqiniswa kakhulu,Ngoba ngizwile ngeNkosi EnguMbusi uJehova wamabutho,Ukuthi kunqunyiwe ukuba lonke izwe* liqothulwe. + 23  Bekani indlebe, nilalele izwi lami;Nakani nilalele engikushoyo. 24  Ingabe umlimi ulima usuku lonke ngaphambi kokuba ahlwanyele imbewu? Ingabe ulokhu evukuza futhi ehlelemba inhlabathi? + 25  Lapho eseyihlelembile,Akasakazi yini ikhumini elimnyama ahlwanyele ikhumini,Akahlwanyeli yini ukolweni, unyaluthi nebhali endaweni yako,Nesipelite + emingceleni? 26  UNkulunkulu ufundisa umuntu indlela* elungile;UNkulunkulu wakhe uyamyala. + 27  Ngoba ikhumini elimnyama alibhulwa ngesibhulo, +Isondo lenqola alihambi phezu kwekhumini. Kunalokho, ikhumini elimnyama libhulwa ngenduku,Nekhumini ngodondolo. 28  Lapho kubhulwa, umuntu uyakugaya yini ukudla okusanhlamvu kuze kucoliseke ukuze enze isinkwa? Cha, akalokhu ekubhula kuze kucoliseke; +Lapho ehambisa isondo lenqola yakhe phezu kwako ngamahhashi akhe,Akakugayi. + 29  Lokhu nakho kuvela kuJehova wamabutho,Okhipha iseluleko* esimangalisayoOfeza izinto ezinkulu. *+

Imibhalo yaphansi

Noma, “oqhoshayo; oziqhenyayo.”
Ngokusobala kushiwo inhloko-dolobha, iSamariya.
Noma, “eqhoshayo; eziqhenyayo.”
NgesiHebheru, “Umucu wokukala.”
Noma, “Intambo yokukala phezu kwentambo yokukala, intambo yokukala phezu kwentambo yokukala.”
Umyalezo ka-Isaya wawuzwakala uphindaphinda futhi unobuntwana kubaholi benkolo.
NgesiHebheru, “abanezindebe ezingingizayo.”
Noma, “Intambo yokukala phezu kwentambo yokukala, intambo yokukala phezu kwentambo yokukala.”
Noma kungaba, “Sibangele ukuba kube khona umbono.”
Noma, “neShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “neShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma kungaba, “Lapho beqonda, bayokwesaba kakhulu.”
Noma, “njengasethafeni eliphansi eliseduze.”
Noma, “wonke umhlaba.”
Noma, “uqondisa umuntu ngendlela; ujezisa umuntu ngendlela.”
Noma, “injongo.”
Noma, “Onokuhlakanipha okukhulu.”