U-Isaya 9:1-21

  • Ukukhanya okukhulu ezweni laseGalile (1-7)

    • Ukuzalwa ‘kweSikhulu Sokuthula’ (6, 7)

  • Isandla sikaNkulunkulu simelene no-Israyeli (8-21)

9  Nokho, ubumnyama ngeke bube njengalapho izwe lalicindezeleke khona, njengasesikhathini sangaphambili lapho izwe lakwaZebhuloni nezwe lakwaNafetali laliphathwa ngendelelo. + Kodwa kamuva uNkulunkulu uyobangela ukuba ihlonishwe indlela eya olwandle, esifundeni saseJordani, iGalile lezizwe.   Abantu ababehamba ebumnyameniBabone ukukhanya okukhulu. Labo abahlala ezweni lobumnyama obukhulu,Ukukhanya kuye kwakhanya kubo. +   Wenze isizwe saba nabantu abaningi;Usenze sathokoza kakhulu. Siyathokoza phambi kwakhoNjengalapho abantu bethokoza ngesikhathi sokuvuna,Njengalabo abahlukanisa impango ngenjabulo.   Ngoba uliphihlize laba yizicucu ijoka lomthwalo wabo,Induku esemahlombe abo, ubhoko lwenduna,Njengasosukwini lukaMidiyani. +   Wonke amabhuzu azamazamisa umhlaba lapho enyathelaNazo zonke izingubo ezicwiliswe egaziniZiyoba ukudla komlilo.   Ngoba sizalelwe umntwana, +Siphiwe indodana;Umbuso* uyoba semahlombe akhe. + Igama lakhe kuyothiwa uMeluleki Omangalisayo, + uNkulunkulu Onamandla, + uYise Ongunaphakade, iSikhulu Sokuthula.   Umbuso* wakhe uyoba mkhuluNokuthula ngeke kuphele, +Esihlalweni sobukhosi sikaDavide + nasembusweni wakheUkuze umiswe uqine + futhi ulondolozweNgobulungisa + nangokulunga, +Kusukela manje kuze kube phakade. UJehova, umholi wamabutho asezulwini, uzokwenza lokhu ngenxa yentshiseko yakhe.   UJehova uthumele izwi ngokumelene noJakobe,Lifikile ngokumelene no-Israyeli. +   Bonke abantu bayolazi—U-Efrayimi nezakhamuzi zaseSamariya—Abathi ngenxa yokuziphakamisa kwabo nangenxa yokweyisa kwenhliziyo yabo: 10  “Izitini ziwile,Kodwa sizokwakha ngamatshe aqoshiwe. + Izihlahla zomsikhamori zigawuliwe,Kodwa sizosebenzisa imisedari esikhundleni sazo.” 11  UJehova uyovusa izitha zikaRezini ukuba zimelane nayeUyogqugquzela izitha zakhe ukuba zithathe isinyathelo, 12  ISiriya empumalanga namaFilisti entshonalanga, *+Bayomshwabadela u-Israyeli ngemilomo evulekile. + Ngenxa yakho konke lokhu akayekanga ukuthukuthela,Kodwa isandla sakhe sisalokhu seluliwe ukuze abashaye. + 13  Ngoba abantu ababuyelanga kuLowo obashayayo;Abamfunanga uJehova wamabutho. + 14  UJehova uyonquma kwa-IsrayeliInhloko nomsila, ihlumela nekhwane,* ngosuku olulodwa. + 15  Inhloko ngumuntu osemdala ohlonishwa kakhulu,Umsila ngumprofethi ofundisa amanga. + 16  Labo abahola lesi sizwe bayasinhlanhlathisa,Nalabo abaholwayo badidekile. 17  Yingakho uJehova engeke ajabule ngezinsizwa zabo,Ngeke abe nasihe ezintandaneni nakubafelokazi baboNgoba bonke bayizihlubuki nabenzi bokubi +Imilomo yabo ikhuluma okungenangqondo. Ngenxa yakho konke lokhu, akayekanga ukuthukuthela,Kodwa isandla sakhe sisalokhu seluliwe ukuze abashaye. + 18  Ngoba ububi buvutha njengomlilo,Bushisa izihlahla zameva nokhula. Buyothungela ihlathi ngomlilo,Lishunqe ifu lentuthu. 19  Izwe lithungelwe ngomliloNgenxa yolaka lukaJehova wamabutho,Abantu bayoba ukudla komlilo. Akekho oyosindisa ngisho nomfowabo. 20  Umuntu uyosika inyama ngakwesokudlaKodwa uyolokhu elambile;Umuntu uyodla ngakwesobunxeleKodwa ngeke asuthe. Yilowo nalowo uyodla inyama yengalo yakhe, 21  UManase uyoshwabadela u-Efrayimi,No-Efrayimi ashwabadele uManase. Bobabili bayomelana noJuda. + Ngenxa yakho konke lokhu, akayekanga ukuthukuthela,Kodwa isandla sakhe sisalokhu seluliwe ukuze abashaye. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “Uhulumeni; Ukubusa kwesikhulu.”
Noma, “Uhulumeni; Ukubusa kwesikhulu.”
NgesiHebheru, “ngemuva.”
Noma kungaba, “igatsha lesundu nomhlanga.”