U-Isaya 15:1-9

  • Isimemezelo ngokumelene noMowabi (1-9)

15  Isimemezelo ngokumelene noMowabi: + Ngenxa yokuthi linqotshwe ngobusuku obubodwa,I-Ari + lakwaMowabi lithulisiwe. Ngenxa yokuthi linqontshwe ngobusuku obubodwa,IKhiri + lakwaMowabi lithulisiwe.   Abantu bakhuphukele eThempelini* naseDiboni, +Ezindaweni eziphakeme ukuze bayokhala. UMowabi ulilela iNebo + neMedeba. + Wonke amakhanda aphuciwe, + zonke izintshebe zigundiwe. +   Emigwaqweni yalo bagqoke indwangu yesaka. Phezu kophahla lwezindlu zabo nasezigcawini zabo bonke bayalila;Bayehla bekhala. +   IHeshibhoni ne-Eliyale + kuyakhala;Izwi lawo lizwakala ngisho naseJahazi. + Yingakho amadoda ahlomile akwaMowabi elokhu ememeza. Abantu bethukile.   Inhliziyo yami iyamkhalela uMowabi. Ababaleki bakhe babaleke baze bayofika eZowari + nase-Egilathi-shelishiya. + Bayakhala njengoba bekhuphuka emqanseni waseLuhithe;Endleleni eya eHoronayimi bayakhala ngenxa yale nhlekelele. +   Ngoba amanzi aseNimrimi ashile;Utshani obuluhlaza bomile,Utshani buphelile, akusekho okuluhlaza.   Yingakho behamba nokusele kulokho ababekugcinile nomcebo wabo;Bawela isigodi* sobhabhulini.   Ngoba ukukhala kuzwakala kuyo yonke indawo yakwaMowabi. + Isililo sizwakala e-Egilayimu;Isililo sizwakala eBheri-elimi.   Ngoba amanzi aseDimoni agcwele igazi,Kuningi engikugcinele iDimoni: Abaphunyukile bakwaMowabi ngibabekele ibhubesiKanye nalabo abasele ezweni. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “eNdlini.”
Noma, “emhosheni.”