U-Isaya 10:1-34

  • Isandla sikaNkulunkulu simelene no-Israyeli (1-4)

  • I-Asiriya⁠—​induku yentukuthelo kaNkulunkulu (5-11)

  • Ukujeziswa kwe-Asiriya (12-19)

  • Abasele bakaJakobe bazobuya (20-27)

  • UNkulunkulu uzolahlulela i-⁠Asiriya (28-34)

10  Maye kulabo abamisa iziqondiso ezilimazayo, +Labo abahlale bebhala imithetho ecindezelayo,   Ukuze bangamenzeli ubulungisa ompofu,Ukuze bavimbele abaphansi phakathi kwabantu bami ukuba bangabutholi ubulungisa, +Bathathe impahla yabafelokazi,Baphange nempahla yezintandane! +   Niyokwenzenjani ngosuku lokujeziswa, +Lapho imbubhiso ifika ivela kude? + Niyobalekela kubani ukuze nithole usizo, +Niyoyishiyaphi ingcebo* yenu?   Akukho lutho olusele ngaphandle kokuba umuntu akhothame phakathi kweziboshwaNoma abulawe kanye nababulewe. Ngenxa yakho konke lokhu, akayekanga* ukuthukuthela,Kodwa isandla sakhe sisalokhu seluliwe ukuze abashaye. +   “Bheka, umAsiriya! +Uyinduku engibonisa ngayo intukuthelo yami, +Ngisebenzisa induku esesandleni sakhe ukuze ngijezise!   Ngizomthuma amelane nesizwe esihlubukayo, +Amelane nesizwe esingicasulile;Ngizomyala ukuba athathe impango eningi, ayiqhwageNokuba asinyathele njengodaka emigwaqweni. +   Kodwa ngeke kufike kuye ukwenza kanjaloInhliziyo yakhe ngeke icabange ngale ndlela;Ngoba ukuqothula kusenhliziyweni yakhe,Nokuqeda izizwe eziningi, hhayi nje ezimbalwa.   Ngoba uthi,‘Zonke izikhulu zami aziwona yini amakhosi? +   IKhalino + alifani yini ncamashi neKharikemishi? + IHamati + alifani yini ne-Aripadi? + ISamariya + alifani yini neDamaseku? + 10  Isandla sami sibambe imibuso yonkulunkulu abangasizi ngalutho,Imifanekiso yabo ebaziwe eyayiminingi kuneyaseJerusalema naseSamariya! + 11  Ngeke yini ngenze okufanayo kulo iJerusalema nasezithixweni zaloNjengoba nje ngenze kulo iSamariya nakonkulunkulu balo abangasizi ngalutho?’ + 12  “Lapho uJehova eqeda wonke umsebenzi wakhe eNtabeni iZiyoni naseJerusalema, uyojezisa* inkosi yase-Asiriya ngenxa yenhliziyo yayo edelelayo nangenxa yamehlo ayo aqhoshayo naziphakamisayo. + 13  Ngoba ithi,‘Ngizokwenza lokhu ngesandla sami esinamandlaNangokuhlakanipha kwami, ngoba ngihlakaniphile. Ngizoyisusa imingcele yezizwe +Ngiphange ingcebo yazo, +Ngizozinqoba izakhamuzi njengonamandla. + 14  Isandla sami siyothatha umnotho walezi zizwe,Njengomuntu efaka isandla esidlekeni;Ngiyowubutha wonke umhlaba,Njengomuntu eqoqa amaqanda ashiywe wodwa! Akukho muntu ozobhakuzisa amaphiko akhe noma ozovula umlomo noma atshiyoze.’ ” 15  Ingabe imbazo ingaziphakamisa ngaphezu kwalowo ocanda ngayo? Isaha lingaziphakamisa yini ngaphezu kwalowo osaha ngalo? Udondolo + lungamphakamisa yini lowo oluphethe? Noma induku ingamphakamisa yini lowo ongelona ukhuni? 16  Ngakho-ke iNkosi yeqiniso, uJehova wamabutho,Iyobenza bazace abakhuluphele bayo, +Ngaphansi kwenkazimulo yayo iyokokhela umlilo ovutha amalangabi. + 17  UkuKhanya kuka-Israyeli + kuzoba ngumlilo, +ONgcwele wakhe abe yilangabi;Kuzovutha kushise ukhula lwakhe nezihlahla zakhe zameva ngosuku olulodwa. 18  Uzoyiqeda ngokuphelele inkazimulo yehlathi lakhe neyengadi yakhe yezithelo;Kuyoba njengalapho umuntu ogulayo ezaca ephela. + 19  Zonke ezinye izihlahla zehlathi lakheZiyoba mbalwa kakhulu kangangokuthi umfana omncane angazibala. 20  Ngalolo suku abasele bakwa-IsrayeliNabasindile bendlu kaJakobeNgeke besancika kulowo obahlaselayo; +Kodwa bayoncika kuJehova,ONgcwele ka-Israyeli, ngokwethembeka. 21  Yinsali kuphela eyobuya,Yinsali kaJakobe eyobuyela kuNkulunkulu Onamandla. + 22  Ngoba nakuba abantu bakho Israyeli,Bengangesihlabathi solwandle,Yinsali kuphela phakathi kwabo eyobuya. + UNkulunkulu unqume ukubaqothula, +Bazobhekana nobulungisa. *+ 23  Yebo, isinqumo seNkosi EnguMbusi, uJehova wamabutho sokubaqothula,Sizokwenziwa kulo lonke izwe. + 24  Ngakho-ke yilokhu iNkosi EnguMbusi, uJehova wamabutho, ekushoyo: “Ningesabi bantu bami abahlala eZiyoni, ngenxa yomAsiriya, owayenishaya ngenduku + nowayeniphakamisela udondolo lwakhe njengoba kwakwenza iGibhithe. + 25  Ngoba maduzane ukunilahla kuzophela; intukuthelo yami izongenza ngimbhubhise. + 26  UJehova wamabutho uzomphakamisela isiswebhu + njengalapho enqoba uMidiyani ngasedwaleni i-Orebi. + Udondolo lwakhe luyoba phezu kolwandle, uyoluphakamisa njengoba enza ngeGibhithe. + 27  “Ngalolo suku umthwalo wakhe uyosuka ehlombe lakho, +Nejoka lakhe entanyeni yakho, +Ijoka liyophuka + ngenxa yamafutha.”* 28  Ufikile e-Ayati; +Wadlula eMigironi;Wabeka imithwalo yakhe eMikimashi. + 29  Uwele ezibukweni;Wachitha ubusuku eGeba; +IRama liyathuthumela, iGibheya + likaSawule libalekile. + 30  Khala umemeze, ndodakazi yaseGalimi! O Layisha, lalela. Awu, Anathoti bandla! + 31  IMadimena libalekile. Izakhamuzi zaseGebhimi zibalekele endaweni yokukhosela. 32  Ngalo kanye lolu suku uyoma eNobi. + Uyisikaza ngenqindi intaba yendodakazi yaseZiyoni,Igquma laseJerusalema. 33  Bheka! INkosi yeqiniso, uJehova wamabutho,Inquma amagatsha, afohloke ngendlela eyesabekayo; +Izihlahla ezinde kakhulu ziyagawulwa,Eziphakeme ziyathotshiswa. 34  Ugawula ihlathi ngethuluzi lensimbi,*ILebhanoni liyowiswa ngonamandla.

Imibhalo yaphansi

Noma, “inkazimulo.”
Noma, “uNkulunkulu akayekanga.”
NgesiHebheru, “ngiyojezisa.”
Noma, “Bazojeziswa.”
Kungenzeka ukuthi kushiwo amafutha ayesetshenziselwa ukubasa, noma okwakugcotshwa ngawo amakhosi.
Noma, “ngembazo.”