U-Isaya 60:1-22

  • Inkazimulo kaJehova ikhanya phezu kweZiyoni (1-22)

    • Njengamajuba aya ezidlekeni zawo (8)

    • Igolide esikhundleni sethusi (17)

    • Omncane uyoba yinkulungwane (22)

60  “Vuka wena wesifazane, + khanyisa ngoba ukukhanya kwakho kufikile. Inkazimulo kaJehova iyakhanya phezu kwakho. +   Ngoba bheka, ubumnyama buyomboza umhlabaNobumnyama obukhulu bumboze izizwe;Kodwa uJehova uyokhanya phezu kwakho,Inkazimulo yakhe iyobonakala kuwe.   Izizwe ziyoza ekukhanyeni kwakho +Namakhosi + eze enkazimulweni yakho ekhanyayo. *+   Phakamisa amehlo akho uqalaze nxazonke! Bonke baqoqene; beza kuwe. Amadodana akho alokhu eza evela kude, +Namadodakazi akho abelethwe emhlane. +   Ngaleso sikhathi uyobona uqhakaze, +Inhliziyo yakho iyothokoza igcwale injabulo,Ngoba ingcebo yasolwandle iyoqondiswa kuwe;Umnotho wezizwe uyoza kuwe. +   Amakamela amaningi ayomboza izwe lakho,*Amakamela angamaduna asemancane akwaMidiyani nawase-Efa. + Bonke abantu baseSheba—bayofika;Bayobe bethwele igolide nempepho. Bayomdumisa obala uJehova. +   Yonke imihlambi yaseKhedari + iyoqoqanela kuwe. Izinqama zaseNebhayoti + ziyokukhonza. Ziyoza e-altare lami zamukeleke, +Ngiyoyenza ibe yinhle indlu yami ekhazimulayo. *+   Obani laba abeza bendiza njengamafu,Njengamajuba eya ezidlekeni zawo?   Iziqhingi ziyothembela kimi; +Imikhumbi yaseTharishishi ihamba phambili,*Iletha amadodana akho evela kude, +Kanye nesiliva negolide lawo,Egameni likaJehova uNkulunkulu wakho nakoNgcwele ka-Israyeli,Ngoba uyokukhazimulisa. *+ 10  Abezinye izizwe bayokwakha izindonga zakho,Namakhosi abo akukhonze, +Ngoba ngakushaya ngithukuthele,Kodwa ngomusa wami ngiyokubonisa isihe. + 11  Amasango akho ayohlala evulekile; +Ngeke avalwe emini noma ebusuku,Ukuze akungenisele umnotho wezizwe,Amakhosi azo ayobe ehola. + 12  Ngoba noma yisiphi isizwe nanoma yimuphi umbuso ongeke ukukhonze uyoshabalala,Nezizwe ziyobhuqwa ngokuphelele. + 13  Inkazimulo yeLebhanoni iyoza kuwe, +Isihlahla somjunipha, esomthidari nesomsayipuresi kanye kanye, +Ukuze kuyenze ibe yinhle indawo yami engcwele;Ngizoyikhazimulisa indawo yezinyawo zami. + 14  Amadodana alabo ababekucindezela ayoza akhothame phambi kwakho;Bonke abakudelelayo kumelwe bakhothame ezinyaweni zakho,Kuyodingeka bakubize ngokuthi uyidolobha likaJehova,IZiyoni loNgcwele ka-Israyeli. + 15  Esikhundleni sokuba ube ngoshiyiwe nozondwayo, kungekho muntu odabula kuwe, +Ngiyokwenza ube yinto edunyiswa abantu kuze kube phakade,Imbangela yokujabula kuzo zonke izizukulwane. + 16  Empeleni uyoncela ubisi lwezizwe, +Uyoncela ibele lamakhosi; +Nakanjani uyokwazi ukuthi mina Jehova, nginguMsindisi wakho,Nokuthi onaMandla kaJakobe unguMhlengi wakho. + 17  Esikhundleni sethusi ngiyoletha igolide,Esikhundleni sensimbi ngiyoletha isiliva,Esikhundleni sokhuni, ithusi,Esikhundleni samatshe, insimbi;Ngiyomisa ukuthula kube ababonisi bakhoNokulunga kube ngabakwabela umsebenzi. + 18  Ngeke buphinde buzwakale ubudlova ezweni lakhoNoma ukucekela phansi nokubhidliza ngaphakathi kwemingcele yakho. + Uyobiza izindonga zakho ngokuthi iNsindiso + namasango akho ngokuthi iNdumiso. 19  Ilanga ngeke lisakukhanyisela emini,Nenyanga ngeke isakukhanyisela,Ngoba uJehova uyoba ngukukhanya kwakho kuze kube phakade, +UNkulunkulu wakho uyoba udumo lwakho. + 20  Ilanga lakho ngeke lisashona,Nenyanga yakho ngeke isanyamalala,Ngoba uJehova uyoba ngukukhanya kwakho kuze kube phakade, +Nezinsuku zakho zokulila ziyobe seziphelile. + 21  Bonke abantu bakho bayoba abalungile;Izwe liyoba ngelabo kuze kube phakade. Bayihlumela engilitshalile,Umsebenzi wezandla zami, + ukuze ngidunyiswe. + 22  Omncane uyoba yinkulungwaneUmuntukazana abe yisizwe esinamandla. Mina Jehova, ngiyokusheshisa ngesikhathi sako.”

Imibhalo yaphansi

Noma, “ekukhanyeni kwakho kokusa.”
NgesiHebheru, “amaningi ayokumboza.”
Noma, “yobuhle.”
Noma, “uyokwenza ube muhle.”
Noma, “injengasekuqaleni.”