U-Isaya 59:1-21

  • Izono zika-Israyeli zimhlukanisa noNkulunkulu (1-8)

  • Ukuvunywa kwezono (9-15a)

  • UJehova uyangenela ngenxa yabaphendukayo (15b-21)

59  Bheka! Isandla sikaJehova asisifushane ukuba singehluleka ukusindisa, +Nendlebe yakhe ayithuntubezekile* ukuba ingehluleka ukuzwa. +   Cha, iziphambeko zenu zinihlukanisile noNkulunkulu wenu. + Izono zenu zimenze wanifihlela ubuso bakhe,Uyenqaba ukunilalela. +   Ngoba izintende zezandla zenu zingcoliswe yigazi +Neminwe yenu yisiphambeko. Izindebe zenu zikhuluma amanga, + nolimi lwenu luvungazela ukungalungi.   Akekho omemezayo efuna ukulunga, +Akekho oya enkantolo ngokwethembeka. Bathembela entweni engekho + bakhulume into engathi shu. Bakhulelwa inkathazo bazale okulimazayo. +   Bachamisela amaqanda enyoka enesihlungu,Beluka ulwembu lwesicabucabu. + Noma ubani odla amaqanda ayo angafa,Eqandeni eliphihlizwayo kuphuma inyoka enesihlungu.   Ulwembu lwabo ngeke lusebenze njengengubo,Ngeke bazimboze ngalokho abakwenzayo. + Imisebenzi yabo iyalimaza,Izenzo zabo zobudlova zisezandleni zabo. +   Izinyawo zabo zigijimela ekwenzeni okubi,Bayashesha ukuchitha igazi elingenacala. + Imicabango yabo iyimicabango elimazayo;Ukucekela phansi nokubhubhisa kusezindleleni zabo. +   Abayazanga indlela yokuthula,Abukho ubulungisa ezindleleni zabo. + Izindlela zabo bayazigwegwisa;Akekho ohamba kuzo oyoba nokuthula. +   Yingakho ubulungisa bukude nathi,Nokulunga kungasifici. Silokhu sithembe ukuthola ukukhanya, kodwa kukhona ubumnyama;Ukuthola ukukhanya okukhulu, kodwa silokhu sihamba ebumnyameni. + 10  Silokhu siphumputha udonga njengezimpumputhe;Njengalabo abangenawo amehlo siyaqhubeka siphumputha. + Sikhubeka emini bebade njengasebumnyameni bakusihlwa;Phakathi kwabayizidlakela sinjengabantu abafile. 11  Sonke siqhubeka sibhonga njengamabhereSikhale njengamajuba. Sethemba ukuthola ubulungisa kodwa abukho;Ukuthola insindiso kodwa ikude nathi. 12  Ngoba sikuvukele kaningi; +Isono sethu ngasinye sifakaza ngokumelene nathi. + Sikwazi kahle ukuvukela kwethu;Sizazi kahle iziphambeko zethu. + 13  Seqe umthetho samphika uJehova;Simfulathele uNkulunkulu wethu. Sikhulume ngokucindezela nangokuvukela; +Sikhulelwe amanga savungazela amazwi angamanga avela enhliziyweni. + 14  Ubulungisa buhlehlisiwe, +Nokulunga kumele kude; +Ngoba iqiniso* likhubekile esigcawini,Okulungile akukwazi ukungena. 15  Iqiniso alisekho, *+Noma ubani oyekayo ukwenza okubi uyaphangwa. UJehova wakubona lokhu futhi kwamdumaza,*Ngoba babungekho ubulungisa. + 16  Wabona ukuthi kwakungekho muntu,Wamangala ukuthi kwakungekho muntu olamulayo.Ngakho ingalo yakhe yaletha insindiso,*Nokulunga kwakhe kwamsekela. 17  Khona-ke wagqoka ukulunga njengokungathi yijazi lensimbiNesigqoko sokuzivikela sensindiso* ekhanda lakhe. + Wagqoka izingubo zempindiselo njengesembatho +Wazisonga ngentshiseko njengokungathi ngejazi.* 18  Uyobanika umvuzo ngenxa yalokho abakwenzile: + Uyoba nolaka ezitheni zakhe, aphindisele ezitheni zakhe. + Uyobuyisela iziqhingi okuzifanele. 19  Kusukela entshonalanga bayokwesaba igama likaJehovaKusukela empumalanga besabe inkazimulo yakhe,Ngoba uyofika njengomfula okhukhulayo,Oqhutshwa ngumoya kaJehova. 20  “UMhlengi + uyofika + eZiyoni,Uyofika kwabakwaJakobe abaphendukayo esonweni,” + kusho uJehova. 21  “Kodwa mina, yilesi isivumelwano sami nabo,” + kusho uJehova. “Umoya wami ophezu kwakho namazwi ami engiwafake emlonyeni wakho—ngeke kususwe emlonyeni wakho, emlonyeni wezingane zakho* noma emlonyeni wabazukulu bakho,”* kusho uJehova, “kusukela manje kuze kube phakade.”

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “ayisindi.”
Noma, “ukwethembeka.”
Noma, “Ukwethembeka akusekho.”
NgesiHebheru, “kwakukubi emehlweni akhe.”
Noma, “yamenza wanqoba.”
Noma, “ngejazi elingenamikhono.”
Noma, “sokunqoba.”
NgesiHebheru, “wembewu yakho.”
NgesiHebheru, “wembewu yembewu yakho.”