U-Isaya 41:1-29

  • Umnqobi ovela empumalanga (1-7)

  • U-Israyeli uyinceku kaNkulunkulu ekhethiwe (8-20)

    • ‘U-Abrahama umngane wami’ (8)

  • Abanye onkulunkulu babekelwa inselele (21-29)

41  “Thulani ningilalele* nina ziqhingi;Izizwe mazithole amandla kabusha. Mazisondele; nizivumele zikhulume. + Masihlangane ndawonye ngenjongo yokwahlulela.   Ngubani ovuse othile empumalanga, +Owambiza ngokulunga ukuba eze ezinyaweni zaKhe,*Ukuze anikele izizwe kuye,Amenze anqobe amakhosi? + Ngubani ozenza zibe uthuli phambi kwenkemba yakhe,Njengezinhlanga ezipheshulwa umoya phambi komnsalo wakhe?   Uyazijaha, adlule ngokuthulaEzindleleni angakaze alubhade kuzo.   Ngubani othathe isinyathelo wenza lokhu,Obize izizukulwane kusukela ekuqaleni? Mina Jehova, ngingowokuQala; +Nakwabokugcina ngingofanayo.” +   Iziqhingi zikubonile lokhu zesaba. Imikhawulo yomhlaba yaqala ukuthuthumela. Izizwe zibuthana ndawonye ziyasondela.   Yilowo nalowo usiza umngane wakheUthi kumfowabo: “Yiba nesibindi.”   Ngakho ingcweti iqinisa osebenza ngensimbi; +Oqondisa ngesando sokukhandaUqinisa oshaya ngesando ensimbini okukhandelwa kuyo. Uthi ngokushiselwe ngomthofu: “Kuhle.” Isithombe sibe sesiqiniswa ngezipikili ukuze singawi.   “Kodwa wena Israyeli, uyinceku yami, +Wena Jakobe, nceku yami engiyikhethile, +Nzalo* ka-Abrahama umngane wami, +   Wena engakuthatha emikhawulweni yomhlaba, +Wena engakubiza emajukujukwini awo. Ngathi kuwe, ‘Uyinceku yami; +Ngikukhethile; angizange ngikulahle. + 10  Ungesabi ngoba nginawe. + Ungakhathazeki ngoba nginguNkulunkulu wakho. + Ngizokuqinisa, impela ngizokusiza, +Impela ngizokubamba ngesandla sami sokudla sokulunga.’ 11  Bheka! Bonke abakuthukuthelelayo bayohlazeka balulazeke. + Labo abalwa nawe bayokwenziwa ize bashabalale. + 12  Uyobafuna abantu abalwa nawe, kodwa ngeke ubathole;Abantu abalwa nawe bayoba njengento engekho nanjengeze. + 13  Ngoba mina, Jehova uNkulunkulu wakho, ngibambe isandla sakho sokudla,Mina engithi kuwe, ‘Ungesabi. Ngizokusiza.’ + 14  Ungesabi, wena sibungu* esinguJakobe, +Nina madoda akwa-Israyeli, ngizokusiza,” kusho uJehova, uMhlengi wakho, + oNgcwele ka-Israyeli. 15  “Bheka! Ngikwenze waba yisihlibhi sokubhula, +Isibhulo esisha esinamazinyo asika nhlangothi zombili. Uyonyathela izintaba uzicolisiseWenze amagquma abe njengamakhoba. 16  Uyozihlunga,Umoya uyoziphephula;Isivunguvungu sizihlakaze. Wena uyojabula ngoJehova, +Uyoziqhayisa ngoNgcwele ka-Israyeli.” + 17  “Abahluphekayo nabampofu bafuna amanzi, kodwa awekho. Ulimi lwabo lomile ngenxa yokoma. + Mina Jehova, ngizobaphendula. + Mina, Nkulunkulu ka-Israyeli, ngeke ngibashiye. + 18  Ngizokwenza imifula igobhoze emagqumeni angenalutho +Neziphethu emathafeni asezigodini. + Ngizokwenza ihlane libe yichibi lamanzi elinomhlangaNezwe elingenamanzi libe yiziphethu zamanzi. + 19  Ehlane ngizotshala isihlahla somsedari,Isihlahla somtholo nesombomvana nesihlahla sikaphayini. + Ethafeni eliwugwadule ngizotshala isihlahla somjunipha,Kanye nesihlahla somthidari nesomsayipuresi, + 20  Ukuze bonke abantu babone futhi baziBanake futhi baqondeUkuthi yisandla sikaJehova esikwenzile lokhu,ONgcwele ka-Israyeli ukudalile.” + 21  “Lethani udaba lwenu,” kusho uJehova. “Vezani izizathu zenu,” kusho iNkosi kaJakobe. 22  “Vezani ubufakazi nisitshele nezinto ezizokwenzeka. Sitsheleni ngezinto zesikhathi esidlule,*Ukuze sicabange ngazo* futhi sazi ikusasa lazo. Noma sitsheleni ngezinto ezizayo. + 23  Sitsheleni ngezinto ezizokwenzeka esikhathini esizayo,Ukuze sazi ukuthi ningonkulunkulu. + Yebo, yenzani okuthile, okuhle noma okubi,Ukuze simangale lapho sikubona. + 24  Bhekani! Niyinto engekho,Enikufezile akulutho. + Noma ubani onikhethayo uyinto enengekayo. + 25  Ngivuse othile enyakatho futhi uzofika, +Othile ovela empumalanga + oyobiza igama lami. Uzonyathela ababusi* njengokungathi bawubumba, +Njengombumbi onyathela ubumba olumanzi. 26  Ubani owakhuluma ngalokhu kusukela ekuqaleni, ukuze sazi,Noma ezikhathini ezidlule, ukuze sithi, ‘Uqinisile’? + Ngempela akekho owakumemezela! Akekho owakusho! Akukho muntu owezwa okuthile kini!” + 27  Ngaba owokuqala owathi kulo iZiyoni: “Bheka! Naba!” + NaseJerusalema ngizothumela isithunywa sezindaba ezinhle. + 28  Kodwa ngaqhubeka ngibhekile, kwakungekho muntu;Kwakungekho noyedwa phakathi kwabo onganikeza iseluleko. Ngangilokhu ngibacela ukuba baphendule. 29  Bheka! Bonke bayinto engekho. Imisebenzi yabo iyize. Izithombe zabo zensimbi* ziwumoya nento engekho. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “Thulani phambi kwami.”
Okuwukuthi, ukuze amkhonze.
NgesiHebheru, “Mbewu.”
Okuwukuthi, akakwazi ukuzivikela futhi uphansi.
NgesiHebheru, “zokuqala.”
Noma, “sizifake ezinhliziyweni.”
Noma, “ababusi abangamasekela.”
Noma, “ezenziwe ngokuncibilikisiwe.”