U-Isaya 32:1-20

  • Inkosi nezikhulu bayobusa ngenjongo yokulunga kwangempela (1-8)

  • Abesifazane abangenandaba bayaxwayiswa (9-14)

  • Izibusiso lapho kuthululwa umoya (15-20)

32  Bheka! Inkosi + iyobusa ngenjongo yokulunga, +Nezikhulu ziyobusa ngenjongo yobulungisa.   Ngamunye kubo uyoba njengendawo* yokucashela umoya,Indawo yokucashela* isiphepho esinemvula,Njengemifudlana yamanzi ezweni elingenamanzi,Njengomthunzi wedwala elikhulu ezweni elomile. +   Amehlo alabo ababonayo ngeke esavaleka,Nezindlebe zalabo abezwayo ziyolalela.   Inhliziyo yabanamawala iyozindla ngolwazi,Nolimi olungingizayo luyokhuluma kahle nangokucacile. +   Ongenangqondo ngeke kusathiwa uyaphana,Nomuntu okhohlakele ngeke abizwe ngesicukuthwane;   Ngoba umuntu ongenangqondo uyokhuluma izinto ezingenangqondo,Nenhliziyo yakhe iyoceba izinto ezilimazayo, +Ukuze ikhuthaze ukuhlubuka* nokuba ikhulume amanga ngoJehova,Ukuze ibangele olambile ukuba angakutholi ukudla,Nokuba incishe owomile okuphuzwayo.   Amacebo omuntu okhohlakele mabi; +Ukhuthaza ukuziphatha okubangela amahloniUkuze adicilele phansi ohluphekile ngamanga, +Ngisho nalapho ompofu ekhuluma okulungile.   Kodwa umuntu ophanayo uhlale efuna ukupha,Uyaphikelela ezenzweni zokupha.   “Nina besifazane abakhululekile, sukumani nilalele izwi lami! Nina madodakazi angenandaba, + lalelani lokho engikushoyo! 10  Esikhathini esingaphezu nje konyaka, nina eningenandaba niyothuthumela,Ngoba kuyobe kungekho zithelo ezivuniwe lapho kuphela inkathi yokuvunwa kwamagilebhisi. + 11  Thuthumelani nina besifazane abakhululekile! Qhaqhazelani, nina eningenandaba! Khumulani nibe nqunu,Nibhince indwangu yesaka ezinkalweni zenu. + 12  Zishayeni amabele nilileNgenxa yamasimu afiselekayo namasimu amagilebhisi athelayo. 13  Ngoba umhlabathi wabantu bami uyogcwala ameva nezihlahla zameva;Ayomila kuzo zonke izindlu zenjabulo,Yebo, edolobheni lentokozo. + 14  Ngoba umbhoshongo onezivikelo eziqinile ushiyiwe;Idolobha elinomsindo lishiywe dengwane. + I-Ofeli + nenqaba yokuqapha sekuyincithakalo unomphela,Izimbongolo zasendle ziyajabula ngakho,Sekuyidlelo lemihlambi, + 15  Kuze kube yilapho sekuthululelwe phezu kwethu umoya ovela phezulu, +Nehlane liba yingadi yezithelo,Nengadi yezithelo isibhekwa njengehlathi. + 16  Khona-ke ubulungisa buyohlala ehlane,Nokulunga kuhlale engadini yezithelo. + 17  Umphumela wokulunga kweqiniso uyoba ukuthula, +Nesithelo sokulunga kweqiniso siyoba ukuthula nokulondeka kuze kube phakade. + 18  Abantu bami bayohlala endaweni enokuthula,Nasezindaweni zokuhlala ezilondekile nasezindaweni zokuphumula ezinokuthula. + 19  Isichotho siyowisa ihlathi,Idolobha liyocekelwa phansi ngokuphelele. 20  Niyajabula nina enihlwanyela imbewu noma kuphi lapho kunamanzi khona,Enithuma* inkunzi nembongolo.” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “njengompheme.”
Noma, “Isiphephelo sokucashela.”
Noma, “ukudelela.”
Noma, “Enidedela.”