U-Isaya 65:1-25

  • UJehova wahlulela abakhonza izithombe (1-16)

    • Unkulunkulu weNhlanhla nonkulunkulu wokuDalelwa (11)

    • “Izinceku zami ziyokudla” (13)

  • Amazulu amasha nomhlaba omusha (17-25)

    • Ukwakhiwa kwezindlu; ukutshalwa kwamasimu amagilebhisi (21)

    • Akekho oyokhandlekela ize (23)

65  “Ngizibonakalisile kulabo abangazange bangicele;Ngivume ukuba ngitholwe yilabo abangazange bangifune. + Ngithe, ‘Nangu mina, nangu mina!’ esizweni esasingalibizi igama lami. +   Usuku lonke ngelulele izandla zami esizweni esinenkani, +Kulabo abahamba ngendlela engalungile, +Abalandela imicabango yabo; +   Isizwe esihlale singicasula ngamabomu, +Esenza imihlatshelo ezingadini, + sishunqise umusi womhlatshelo phezu kwezitini.   Bahlala emangcwabeni, +Bachitha ubusuku besezindaweni ezifihlekile,*Bedla inyama yengulube, +Nomhluzi wezinto ezingcolile usezitsheni zabo. +   Bathi, ‘Yima lapho; ungasondeli kimi,Ngoba mina ngingcwele kunawe.’* Laba bayintuthu emakhaleni ami, umlilo ovutha usuku lonke.   Bheka! Kulotshiwe phambi kwami;Ngeke ngime ngingenzi lutho,Kodwa ngizophindisela kubo, +Ngizophindisela ngesilinganiso esigcwele*   Ngenxa yeziphambeko zabo nangenxa yeziphambeko zokhokho babo,” + kusho uJehova. “Ngenxa yokuthi bashunqise umusi womhlatshelo ezintabeniBangihlambalaza emagqumeni, +Okokuqala ngizobakhokhela ngokugcwele.”*   Yilokhu uJehova akushoyo: “Njengoba nje iwayini elisha litholakala ehlukuzweni lamagilebhisiUmuntu athi, ‘Ungalichithi ngoba kukhona okuhle* kulo,’ Ngiyokwenza kanjalo ngenxa yezinceku zami;Ngeke ngizibhubhise zonke. +   Ngiyoveza inzalo* kuJakobeKwaJuda ngiveze oyodla ifa lezintaba zami; +Abakhethiwe bami bayolithatha,Izinceku zami ziyohlala khona. + 10  ISharoni + liyoba yidlelo lezimvuISigodi* Sase-Akori + sibe yindawo okuphumula kuyo izinkomo,Ngoba abantu bami bayongifuna. 11  Kodwa nina niphakathi kwalabo abamshiyayo uJehova, +Labo abakhohlwa yintaba yami engcwele, +Abadekela unkulunkulu weNhlanhla itafula,Labo abagcwalisela unkulunkulu wokuDalelwa indebe yewayini elixutshiwe. 12  Ngakho ngizoninikela enkembeni, +Nonke ngothi lwenu niyokhothama ukuze nibulawe, +Ngoba nganibiza kodwa aniphendulanga,Ngakhuluma kodwa anilalelanga; +Naqhubeka nenza okubi emehlweni ami,Nakhetha okungicasulayo.” + 13  Ngakho-ke yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Bhekani! Izinceku zami ziyokudla kodwa nina niyolamba. + Izinceku zami ziyophuza + kodwa nina niyokoma. Izinceku zami ziyojabula + kodwa nina niyoba namahloni. + 14  Bhekani! Izinceku zami ziyomemeza ngenjabulo ngenxa yokwenama kwenhliziyo,Kodwa nina niyokhala ngenxa yobuhlungu benhliziyoNiyolila ngenxa yokuphuka emoyeni. 15  Niyoshiya igama abakhethiwe bami abayolisebenzisa njengesiqalekiso,INkosi EnguMbusi uJehova iyobulala ngamunye wenu,Kodwa izinceku zayo iyozibiza ngelinye igama; + 16  Ukuze wonke umuntu ozifunela isibusiso emhlabeniAbusiswe nguNkulunkulu weqiniso,*Nanoma ubani ofungayo emhlabeniAfunge uNkulunkulu weqiniso. *+ Ngoba izingcindezi* zesikhathi esidlule ziyolibaleka;Ngeke azibone amehlo ami. + 17  Ngoba bhekani! Ngidala amazulu amasha nomhlaba omusha; +Izinto zesikhathi esidlule ngeke zikhunjulwe,Ngeke zifike nasenhliziyweni. + 18  Ngakho thokozani, nijabule kuze kube phakade ngalokho engikudalayo. Ngoba ngidala iJerusalema libe yisizathu sokujabulaNabantu balo babe yisizathu sokuthokoza. + 19  Ngiyojabula ngeJerusalema ngithokoze ngabantu bami; +Ngeke kuphinde kuzwakale kulo umsindo wokulila noma ukukhala ngenxa yosizi.” + 20  “Ngeke kuphinde kube khona usana oluphila izinsuku ezimbalwa kuleyo ndawo,Ngeke kusaba nexhegu elisheshe life lingakazigcwalisi izinsuku zalo. Noma ubani ofa eneminyaka eyikhulu ubudala uyobhekwa njengomfana nje,Isoni siyofa ngenxa yesiqalekiso nakuba sineminyaka eyikhulu.* 21  Bayokwakha izindlu bahlale kuzo, +Bayotshala amasimu amagilebhisi badle izithelo zawo. + 22  Ngeke bakhe bese kuhlala omunye,Ngeke batshale bese kudla abanye. Ngoba izinsuku zabantu bami ziyoba njengezinsuku zesihlahla, +Abakhethiwe bami bayowujabulela ngokugcwele umsebenzi wezandla zabo. 23  Ngeke bakhandlekele ize, *+Noma bazale izingane ezizohlupheka,Ngoba bona nesizukulwane sabo,Bayinzalo* yababusiswe uJehova. + 24  Ngisho nangaphambi kokuba bangibize, mina ngiyophendula;Lapho besakhuluma, mina ngiyozwa. 25  Impisi newundlu kuyodla ndawonye,Ibhubesi liyodla utshani njengenkomo, +Ukudla kwenyoka kuyoba uthuli. Ngeke zilimaze noma zibangele noma iyiphi incithakalo kuyo yonke intaba yami engcwele,” + kusho uJehova.

Imibhalo yaphansi

Noma kungaba, “ezindlwaneni zokulinda.”
Noma kungaba, “ngizodlulisela ubungcwele kuwe.”
NgesiHebheru, “esifubeni sabo.”
NgesiHebheru, “esifubeni sabo.”
NgesiHebheru, “isibusiso.”
NgesiHebheru, “imbewu.”
Noma, “IThafa Eliphansi.”
Noma, “wokwethembeka.” NgesiHebheru, “ka-Amen.”
Noma, “wokwethembeka.” NgesiHebheru, “ka-Amen.”
Noma, “izinkinga.”
Noma kungaba, “Umuntu ofa eneminyaka engaphansi kweyikhulu kuyothiwa uqalekisiwe.”
Noma, “basebenze kanzima besebenzela ubala.”
NgesiHebheru, “bayimbewu.”