U-Isaya 22:1-25

  • Isimemezelo ngeSigodi Sombono (1-14)

  • Indawo yomphathi uShebina ithathwa u-⁠Eliyakimi (15-25)

    • Isipikili esingokomfanekiso (23-25)

22  Isimemezelo ngeSigodi Sombono: *+ Kwenzenjani kuwe, kuze kukhuphukele ophahleni lwezindlu wonke umuntu okuwe?   Wawugcwele ukuxokozela,Uyidolobha elinomsindo, idolobhana eligcwele injabulo. Ababulewe bakho ababulawanga ngenkemba,Abafelanga empini. +   Bonke ababusi bakho babaleke ndawonye. + Baboshwe kungazange kusetshenziswe umnsalo. Bonke abatholakele baboshiwe, +Nakuba babebalekele kude kakhulu.   Yingakho ngithe: “Ningangibheki, Ngizokhala kalusizi. + Musani ukulokhu ningiduduza Ngokubhujiswa kwabantu bakithi. *+   Ngoba wusuku lwesiphithiphithi nolokunqotshwa nolokwethuka, +Oluvela eNkosini EnguMbusi, uJehova wamabutho,ESigodini Sombono. Kunokubhidlizwa kodonga +Isililo sizwakala nasezintabeni.   I-Elamu + lithatha umgodla wemicibisholoLiza kanye nezinqola zempi ezinamadoda kanye namahhashi,*NeKhiri + likhipha* amahawu.   Izigodi* zakho zekhetheloZiyogcwala izinqola zempi,Namahhashi* ayoma esangweni,   Isivikelo* sikaJuda siyosuswa. “Ngalolo suku uyobheka ngasenqolobaneni yezikhali yeNdlu Yehlathi, +  niyobona izindawo eziningi ezibhodloziwe zeDolobha LikaDavide. + Niyoqoqa amanzi echibi elisezansi. + 10  Niyozibala izindlu zaseJerusalema, niyozidiliza lezi zindlu ukuze niqinise udonga. 11  Niyokwenza indawo yokugcina amanzi echibi elidala phakathi kwezindonga ezimbili, kodwa ngeke nincike kuMenzi wako Omkhulu, futhi ngeke nicabange ngaLowo owakwenza kudala. 12  Ngalolo suku iNkosi EnguMbusi, uJehova wamabutho,Iyoyala ukuba kube khona ukukhala nokulila, +Nokuphucwa kwamakhanda nokugqokwa kwendwangu yesaka. 13  Kodwa kunalokho, kuyahalaliswa kuyajatshulwa,Kuhlatshwa izinkomo nezimvu,Kudliwa inyama kuphuzwa newayini. + ‘Masidle siphuze ngoba kusasa sizofa.’ ” + 14  UJehova wamabutho wembule lokhu: “ ‘Ngeke nihlawulelwe lesi siphambeko nize nife,’ + kusho iNkosi EnguMbusi, uJehova wamabutho.” 15  Yilokhu iNkosi EnguMbusi, uJehova wamabutho, ekushoyo: “Hamba uye kulo mphathi, uShebina, + owengamele indlu,* uthi, 16  ‘Ubekeni lapha, ubani ongowakho lapha, ukuba uziqophele ithuna lapha?’ Uqopha ithuna lakhe endaweni ephakeme; uziqophela indawo yokuphumula* edwaleni. 17  ‘Bheka! UJehova uyokuphonsa phansi ngamandla, wena ndoda, akubambe ngendluzula. 18  Nakanjani uyokusonga akuqinise akuphonse njengebhola ezweni elibanzi. Uyofela lapho, izinqola zakho ezikhazimulayo ziyoba lapho, kube yihlazo endlini yenkosi yakho. 19  Ngiyokugudluza esikhundleni sakho, ngikususe endaweni yakho. 20  “ ‘Ngalolo suku ngiyobiza inceku yami u-Eliyakimi + indodana kaHilikiya, 21  ngiyembathise ingubo yakho, ngiyibophe ngebhande lakho lendwangu ngiliqinise, + ngiyinike igunya* lakho. Iyoba nguyise wezakhamuzi zaseJerusalema nowendlu kaJuda. 22  Ngiyobeka isihluthulelo sendlu kaDavide + ehlombe layo. Iyovula kungavali muntu; ivale kungavuli muntu. 23  Ngiyoyibethela njengesipikili endaweni eqinile, iyoba njengesihlalo sobukhosi senkazimulo endlini kayise. 24  Bayolengisa kuyo yonke inkazimulo* yendlu kayise, inzalo nesizukulwane,* zonke izitsha ezincane, izindishi nazo zonke izimbiza ezinkulu. 25  “ ‘Ngalolo suku,’ kusho uJehova wamabutho, ‘isipikili esibethelwe endaweni eqinile siyosuswa, + sinqanyulwe siwe, nomthwalo obulengiswe kuso uyowa ube yincithakalo, ngoba uJehova ngokwakhe ukhulumile.’ ”

Imibhalo yaphansi

Ngokusobala kushiwo iJerusalema.
Noma, “kwendodakazi yabantu bakithi.” Isenzasamuntu esisankondlo, cishe esiveza isihe noma uzwela.
Noma, “nabagibeli bamahhashi.”
Noma, “lilungisa.”
Noma, “Amathafa.”
Noma, “Nabagibeli bamahhashi.”
Noma, “Isihenqo.”
Noma, “isigodlo.”
NgesiHebheru, “yokuhlala.”
Noma, “umbuso.”
NgesiHebheru, “sonke isisindo.”
Noma, “namahlumela.”