U-Isaya 45:1-25

  • UKoresi uyagcotshwa ukuze anqobe iBhabhiloni (1-8)

  • Ubumba akufanele luphikisane noMbumbi (9-13)

  • Ezinye izizwe ziyamqaphela u-⁠Israyeli (14-17)

  • UNkulunkulu uthembekile endalweni nakulokho akwambulayo (18-25)

    • Umhlaba wadalwa ukuze kuhlalwe kuwo (18)

45  Yilokhu uJehova akushoyo kogcotshiwe wakhe, kuKoresi, +Abambe isandla sakhe sokudla, +Ukuze anqobe izizwe phambi kwakhe, +Aphuce amakhosi izikhali,*Avule iminyango enezicabha ezimbili phambi kwakhe,Ukuze amasango angavalwa:   “Ngizohamba phambi kwakho, +Ngihlelembe amagquma. Ngizophula izicabha zethusi zibe yizicucu,Nginqamule nemigoqo* yensimbi. +   Ngizokunika ingcebo esebumnyameniNengcebo efihlwe ezindaweni ezisekusithekeni, +Ukuze wazi ukuthi nginguJehova,UNkulunkulu ka-Israyeli, okubiza ngegama lakho. +   Ngenxa yenceku yami uJakobe nangenxa ka-Israyeli okhethiwe wami,Ngikubiza ngegama lakho. Ngikunika igama lodumo, nakuba ubungangazi.   NginguJehova, akekho omunye. Akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwami. + Ngizokuqinisa* nakuba ubungangazi,   Ukuze abantu baziKusukela empumalanga kuya entshonalangaUkuthi akekho omunye ngaphandle kwami. + NginguJehova, akekho omunye. +   Ngenza ukukhanya + ngidale nobumnyama, +Ngenza ukuthula + ngidale nenhlekelele; +Mina Jehova, ngenza zonke lezi zinto.   Nina mazulu, yehlisani ukulunga kuvela phezulu; +Amafu mawaconse ukulunga. Umhlaba mawuvuleke uthele insindiso,Mawubangele ukuba kumile ukulunga ngasikhathi sinye. + Mina Jehova, ngikudalile.”   Maye kulowo ophikisana* noMenzi* wakhe,Ngoba uwudengezi lobumba njePhakathi kwezinye izindengezi ezisemhlabathini! Kufanele yini ubumba luthi kuMbumbi: “Yini oyenzayo?” + Noma lokho okwenzile kuthi: “Akanazandla”?* 10  Maye kulowo othi kuyise: “Yini le oyizalayo?” Nakowesifazane: “Yini le oyibelethayo?”* 11  Yilokhu uJehova akushoyo, oNgcwele ka-Israyeli, + Lowo owambumba: “Ungangibuza yini ngezinto ezizayoUngiyale ngamadodana ami + nangemisebenzi yezandla zami? 12  Ngenza umhlaba + ngadala nomuntu okuwo. + Ngelula amazulu ngezandla zami, +Nginika lonke ibutho lawo iziqondiso.” + 13  “Ngivuse umuntu ngokulunga, +Ngizoqondisa zonke izindlela zakhe. Nguye oyokwakha idolobha lami +Akhulule abantu bami abadingisiwe + ngaphandle kwenkokhiso noma kwesifumbathiso,” + kusho uJehova wamabutho. 14  Yilokhu uJehova akushoyo: “Inzuzo* yaseGibhithe nokuthengiswayo* kwaseTopiya namaSabheya, abantu abade,Bayoza kuwe babe ngabakho. Bayohamba ngemva kwakho beboshwe ngamaketanga. Bayofika bakukhothamele. + Bayothandaza kuwe bathi, ‘Impela uNkulunkulu unawe, +Akekho omunye; akekho omunye uNkulunkulu.’ ” 15  Impela wena unguNkulunkulu ozifihlayo,Nkulunkulu ka-Israyeli, Msindisi. + 16  Bayoba namahloni bahlazeke bonke ngothi lwabo;Bonke abenzi bezithixo bayohamba belulazekile. + 17  Kodwa uJehova uyomsindisa u-Israyeli ngensindiso yaphakade. + Nina ngeke nibe namahloni noma nihlazeke phakade. + 18  Ngoba yilokhu uJehova akushoyo,UMdali wamazulu, + uNkulunkulu weqiniso,UMbumbi womhlaba noMenzi wawo, owawumisa waqina, +Ongawudalelanga ize* kodwa owawubumba ukuze kuhlalwe kuwo: + “NginguJehova, akekho omunye. 19  Angizange ngikhulume ngisendaweni yokucasha, + ezweni lobumnyama;Angizange ngithi enzalweni* kaJakobe,‘Ngifuneni kodwa imizamo yenu iyoba yize.’* NginguJehova, okhuluma okulungile, omemezela okuqotho. + 20  Buthanani nize. Sondelani nonke, nina abaphunyukile abavela ezizweni. + Abazi lutho, labo abahamba bephethe izithombe ezibaziweAbathandaza kunkulunkulu ongeke akwazi ukubasindisa. + 21  Lethani umbiko wenu nodaba lwenu. Mababonisane ndawonye ngobunye. Ngubani owakubikezela lokhu kusukela kudalaNowakumemezela esikhathini esidlule? Akumina yini, uJehova? Akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwami;UNkulunkulu olungile noMsindisi, + akekho omunye ngaphandle kwami. + 22  Phendukelani kimi nisindiswe, + nonke nina mikhawulo yomhlaba,Ngoba nginguNkulunkulu, akekho omunye. + 23  Ngizifunge mina;Izwi liphume ngokulunga emlonyeni wami,Liyogcwaliseka nakanjani: + Wonke amadolo ayoguqa kimi,Wonke umuntu uyofunga ukuthi uzoba qotho kimi + 24  Athi, ‘Ngokuqinisekile kuJehova kukhona ukulunga kweqiniso namandla. Bonke abamthukuthelele bayoza phambi kwakhe benamahloni. 25  Yonke inzalo* ka-Israyeli iyoba ngelungile kuJehova, +Iyoziqhayisa ngaye.’ ”

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “Akhumule izinkalo zamakhosi.”
Izinsimbi zokuvala isango.
NgesiHebheru, “Ngizokubhincisa.”
Noma, “oqophisana.”
Noma, “noMbumbi.”
Noma kungaba, “Noma kufanele yini ubumba luthi: ‘Umsebenzi wakho awunazibambo’?”
Noma, “Yini le osikwa ngenxa yayo.”
Noma kungaba, “Izisebenzi.”
Noma kungaba, “nabathengisi.”
Noma kungaba, “ukuba ungabi nalutho.”
NgesiHebheru, “embewini.”
Noma, “kodwa ngeke ningithole.”
NgesiHebheru, “imbewu.”