U-Isaya 2:1-22

  • Intaba kaJehova iyaphakanyiswa (1-5)

    • Izinkemba zibe ngamageja (4)

  • Usuku lukaJehova luthobisa abaqhoshayo (6-22)

2  Yilokhu u-Isaya indodana ka-Amozi akubona ngokuphathelene noJuda neJerusalema: +   Ezinsukwini zokugcina,*Intaba yendlu kaJehovaIyomiswa iqine ibe ngaphezu kweziqongo zezintaba, +Iyophakanyiswa ngaphezu kwamagquma,Zonke izizwe ziyothutheleka kuyo. +   Izizwe eziningi ziyohamba zithi: “Wozani sikhuphukele entabeni kaJehova,Endlini kaNkulunkulu kaJakobe. + Uzosifundisa izindlela zakhe,Sihambe ezindleleni zakhe.” + Ngoba umthetho* uyophuma eZiyoni,Nezwi likaJehova eJerusalema. +   Uyokhipha isahlulelo phakathi kwezizweAlungise izindaba ngokuqondene nabantu bezizwe eziningi. Ziyokhanda izinkemba zazo zibe ngamagejaNemikhonto yazo ibe ngocelemba. + Izizwe ngeke ziphakamiselane inkemba,Ngeke zisayifunda impi. +   O nina ndlu kaJakobe, wozani,Masihambe ekukhanyeni kukaJehova. +   Nkulunkulu, ubashiyile abantu bakho, indlu kaJakobe, +Ngoba balandela amasiko amaningi aseMpumalanga;Benza imilingo + njengamaFilisti,Phakathi kwabo kugcwele inzalo yabantu bezinye izizwe.   Izwe labo ligcwele isiliva negolide,Nengcebo yabo ayipheli. Izwe labo ligcwele amahhashi,Nezinqola zabo ziningi. +   Izwe labo ligcwele onkulunkulu abangasizi ngalutho. + Bakhothamela umsebenzi wezandla zabo,Lokho okwenziwe yiminwe yabo.   Umuntu uyakhothama, uyazehlisa,Ngeke neze ubaxolele. 10  Ngena edwaleni ucashe othuliniNgenxa yolaka lukaJehova olwesabekayoNokukhazimula kwakhe okukhulu. + 11  Amehlo azidlayo omuntu ayothotshiswa,*Nabantu abaqhoshayo bayothotshiswa.* NguJehova kuphela oyophakanyiswa ngalolo suku. 12  Ngoba luwusuku lukaJehova wamabutho. + Luyofikela wonke umuntu oqhoshayo noziphakamisayo,Luyofikela wonke umuntu, noma ngabe uphakeme noma uphansi, + 13  Luyofikela yonke imisedari yaseLebhanoni emide nephakemeNazo zonke izihlahla ze-oki zaseBhashani, 14  Zonke izintaba eziphakemeNawo wonke amagquma aphakeme, 15  Yonke imibhoshongo ephakeme nazo zonke izindonga eziqinile, 16  Yonke imikhumbi yaseTharishishi +Nazo zonke izikebhe ezinhle. 17  Umuntu oziqhenyayo uyothotshiswa,Nabantu abaqhoshayo bayothotshiswa. NguJehova kuphela oyophakanyiswa ngalolo suku. 18  Onkulunkulu abangasizi ngalutho bayoshabalala ngokuphelele. + 19  Abantu bayongena emihumeni yamadwalaNasemigodini esemhlabathini, +Ngenxa yolaka lukaJehova olwesabekayoNokukhazimula kwakhe okukhulu, +Lapho ephakama ukuze athuthumelise umhlaba. 20  Ngalolo suku abantu bayothatha onkulunkulu babo besiliva nonkulunkulu babo begolide abangasizi ngaluthoAbazenzele bona ukuze babakhothameleBabaphonse kongoso* nasemalulwaneni, + 21  Ukuze bangene emigodini esemadwaleniNasemifantwini yamadwala,Ngenxa yolaka lukaJehova olwesabekayoNangenxa yokukhazimula kwakhe okukhulu,Lapho ephakama ukuze enze umhlaba uthuthumele. 22  Ngenxa yokuphila kwenu, yekani ukuthembela kumuntu,Owumoya nje osemakhaleni akhe.* Uzonizuzisa ngani?

Imibhalo yaphansi

Noma, “Engxenyeni yokugcina yezinsuku.”
Noma, “isiqondiso.”
Noma, “ayokwehliswa.”
Noma, “bayokhothama.”
Izilwane ezifana namagundane ezidla kakhulu.
Noma, “Omoya wakhe usemakhaleni akhe.”