U-Isaya 38:1-22

  • Ukugula kukaHezekiya nokululama kwakhe (1-22)

    • Ingoma yokubonga (10-20)

38  Ngalezo zinsuku uHezekiya wagula wacishe wafa. + Kwabe sekufika u-Isaya umprofethi + indodana ka-Amozi kuye wathi, “Yilokhu uJehova akushoyo: ‘Nikeza umndeni wakho* iziqondiso, ngoba uzofa; ngeke ululame.’ ” +  UHezekiya waphenduka wabheka odongeni wathandaza kuJehova, wathi:  “O Jehova, ngiyakuncenga, ngicela ukhumbule + indlela engihambe ngayo phambi kwakho ngokwethembeka nangenhliziyo ephelele, + ngenze okuhle emehlweni akho.” UHezekiya wabe esekhala kakhulu.  Izwi likaJehova lafika ku-Isaya, lathi:  “Phindela emuva uthi kuHezekiya, + ‘Yilokhu uJehova uNkulunkulu kaDavide ukhokho wakho akushoyo: “Ngiwuzwile umthandazo wakho. + Ngizibonile izinyembezi zakho. + Nginezela iminyaka engu-15 ekuphileni kwakho, *+  futhi ngizokusindisa wena naleli dolobha esandleni senkosi yase-Asiriya, ngizolivikela leli dolobha. +  Yilolu uphawu oluvela kuJehova ukuze ubone ukuthi uJehova uzoligcwalisa izwi alikhulumile: +  Bheka ngizokwenza ukuba isithunzi esisezitebhisini* zika-Ahazi siphindele emuva ngamagxathu ayishumi.” ’ ” + Ngakho ilanga labuyela emuva ngamagxathu ayishumi ezitebhisini elase lehlile kuzo.  Umbhalo kaHezekiya inkosi yakwaJuda ngesikhathi egula wabe eselulama ekuguleni kwakhe. 10  Ngathi: “Phakathi nokuphila kwamiNgizongena emasangweni eThuna.* Ngizophucwa iminyaka yami esele.” 11  Ngathi: “Ngeke ngimbone uJah,* uJah ezweni labaphilayo. + Ngeke ngisasibuka isintuLapho sengikanye nabahlala ezweni lokufa. 12  Indawo yami yokuhlala isishuliwe yasuswa kimi +Njengetende likamalusi. Ngigoqe ukuphila kwami njengalapho umuntu osebenzisa uhlaka lokweluka indwangu egoqa indwangu;Unginquma njengemicu ohlakeni lokweluka. Kusukela emini kuze kuhlwe ulokhu ungiletha esiphethweni. + 13  Ngiyaziduduza kuze kube sekuseni. Njengebhubesi, uqhubeka ewaphula wonke amathambo ami;Kusukela emini kuze kuhlwe ulokhu ungiletha esiphethweni. + 14  Njengenkonjane noma iphothwe, ngilokhu ngitshiyoza; +Ngilokhu ngivukutha* njengejuba. + Amehlo ami akhathele ukubheka phezulu; +‘O Jehova, ngicindezeleke kakhulu;Ngisekele!’ *+ 15  Yini engingayisho? Ukhulume nami wathatha isinyathelo. Ngizohamba ngokuthobeka* yonke iminyaka yamiNgenxa yobuhlungu benhliziyo yami. 16  ‘O Jehova, wonke umuntu uphila ngalezi zinto,*Amandla okuphila kwami akuzo. Wena uyongiphilisa ungilonde. + 17  Bheka! Esikhundleni sokuthula ngangisosizini;Kodwa wangilonda egodini lokubhubha,Ngenxa yokuthi uyangithanda. + Zonke izono zami uziphonse ngemva kwakho. *+ 18  Ngoba iThuna* ngeke likukhazimulise, +Ukufa ngeke kukudumise. + Labo abehlela egodini abanakuthembela ekubeni kwakho neqiniso. + 19  Abaphilayo kuphela abangakudumisa,Njengoba nje ngikwazi namuhla. Ubaba angawafundisa amadodana akhe ngokuba neqiniso kwakho. + 20  O Jehova ngisindise,Sizodlala izingoma zami ngezinsimbi zomculo ezinezintambo + Zonke izinsuku zokuphila kwethu endlini kaJehova.’ ” + 21  U-Isaya wathi: “Lethani ikhekhe lamakhiwane omisiwe agxishiwe, nilibeke ethumbeni ukuze alulame.” + 22  UHezekiya wayebuzile wathi: “Yiluphi uphawu engizobona ngalo ukuthi ngizoya endlini kaJehova?” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “abendlu yakho.”
NgesiHebheru, “ezinsukwini zakho.”
Mhlawumbe lezi zitebhisi zazisetshenziselwa ukukala isikhathi.
Noma, “eShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Elithi “Jah” liyisifushaniso segama elithi Jehova.
Umsindo owenziwa yijuba.
NgesiHebheru, “Ngiqinisekise.”
Noma, “ngihluneme.”
Okuwukuthi, amazwi nezenzo zikaNkulunkulu.
Noma, “uzisusile phambi kwakho.”
Noma, “iShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.