U-Isaya 21:1-17

  • Isimemezelo ngokumelene nehlane lolwandle (1-10)

    • Ukuqapha enqabeni yokulinda (8)

    • “IBhabhiloni liwile!” (9)

  • Isimemezelo ngokumelene neDuma nethafa eliwugwadule (11-17)

    • “Mlindi, sekuyasa yini?” (11)

21  Isimemezelo ngokumelene nehlane lolwandle: *+ Inhlekelele iza njengesiphepho esiqhamuka eningizimu,Iza ivela ehlane, ezweni elesabekayo. +   Kunombono onzima engiwutsheliwe: Umkhohlisi uyakhohlisa,Nombhubhisi uyabhubhisa. Khuphuka Elamu! Vimbezela Mediya! + Ngizokuqeda konke ukububula elikubangele. *+   Yingakho ngisezinhlungwini ezinzima. *+ Ngibanjwe yimihelo,Njengowesifazane obelethayo. Ngicindezeleke kakhulu kangangokuthi angizwa;Ngiphazamiseke kakhulu kangangokuthi angiboni.   Inhliziyo yami iphela amandla; ngiyaqhaqhazela ngenxa yokwesaba. Ukuhwalala ebengikufisa kuyangesabisa.   Lungisani itafula, nihlele izihlalo! Yidlani, niphuze! + Sukumani, nina zikhulu, nigcobe amahawu!*   Ngoba yilokhu uJehova akushilo kimi: “Hamba umise umqaphi ukuba abike lokho akubonayo.”   Wabona inqola yempi namahhashi,Inqola yempi yezimbongolo,Inqola yempi yamakamela. Wabhekisisa ngokunaka okukhulu.   Wamemeza njengebhubesi, wathi: “O Jehova, ngimi njalo phezu kwenqaba yokuqapha emini,Ngisendaweni yami yokuqapha ubusuku bonke. +   Bheka: Kuza amadoda egibele inqola yempi edonswa amahhashi!” + Wabe esekhuluma wathi: “Liwile! IBhabhiloni liwile! + Yonke imifanekiso ebaziwe yonkulunkulu balo uyiphihlize yawela emhlabathini!” + 10  O bantu bami ababhuliwe,Umkhiqizo* wesibuya sami, +Nginibikele lokho engikuzwe kuJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli. 11  Isimemezelo ngokumelene neDuma:* Kukhona ongimemezayo eseSeyiri: + “Mlindi, sekuyasa yini? Mlindi, sekuyasa yini?” 12  Umlindi wathi: “Sekuyasa, kuzophinde kuhlwe. Uma nifuna ukubuza, buzani. Niphinde nibuye!” 13  Isimemezelo ngokumelene nethafa eliwugwadule: Nizochitha ubusuku ehlathini ethafeni eliwugwaduleNina mahele* aseDedani. + 14  Lethani amanzi ukuze nihlangabeze owomile,Nina enihlala ezweni laseThema, +Nimphathele isinkwa obalekayo. 15  Ngoba babalekile ngenxa yezinkemba, ngenxa yenkemba ehoshiwe,Ngenxa yomnsalo onsaliwe, nangenxa yempi enonya. 16  Ngoba yilokhu uJehova akushilo kimi: “Phakathi nonyaka nje kuphela, njengonyaka wesisebenzi esiqashiwe,* yonke inkazimulo yeKhedari + iyophela. 17  Abaphatha umnsalo abasele emaqhaweni aseKhedari, bayoba mbalwa, ngoba uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, ukhulumile.”

Imibhalo yaphansi

Ngokusobala kubhekiselwa endaweni yaseBhabhiloni lasendulo.
Ngokusobala kushiwo iBhabhiloni.
NgesiHebheru, “izinqulu zami zibuhlungu kakhulu.”
Noma, “amahawu ngamafutha.”
NgesiHebheru, “Indodana.”
Incazelo: “Ukuthula Cwaka.”
Abantu nezilwane abahamba ndawonye.
Noma, “obalwa ngokucophelela njengoba isisebenzi esiqashiwe siwubala”; okuwukuthi, unyaka owodwa.