U-Isaya 13:1-22

  • Isimemezelo ngokumelene neBhabhiloni (1-22)

    • Usuku lukaJehova luseduze! (6)

    • AmaMede azogumbuqela iBhabhiloni (17)

    • Ngeke kuphinde kuhlale muntu eBhabhiloni (20)

13  Isimemezelo esimelene neBhabhiloni + u-Isaya + indodana ka-Amozi asibona embonweni:   “Phakamisani isibonakaliso *+ phezu kwentaba yamadwala angenalutho. Bamemezeni, baqhwebeni ngesandla,Ukuze beze bangene ngeminyango yezicukuthwane.   Ngikhiphe umyalo kulabo engibakhethile. *+ Ngibize amaqhawe ami ukuze ngibonise intukuthelo yami,Abantu bami bajabula ngokuziqhenya.   Lalela! Isixuku ezintabeni;Kuzwakala sengathi abantu abaningi! Lalela! Ukuxokozela kwemibuso,Kwezizwe ezibuthene ndawonye! + UJehova wamabutho ubutha ibutho lempi. +   Bavela ezweni elikude, +Emkhawulweni wamazulu,UJehova nezikhali zolaka lwakhe bayeza,Ukuze bachithe umhlaba wonke. +   Khalani kakhulu, ngoba usuku lukaJehova luseduze! Luzofika njengembubhiso evela kuMninimandla Onke. +   Yingakho zonke izandla ziyoyetha,Inhliziyo yawo wonke umuntu iyoshaywa uvalo. +   Abantu bethukile. + Babanjwe yinkwantshu nezinhlungu,Njengowesifazane osikwayo. Bayabhekana beshaqekile,Ubuso bugcwele usizi.   Bheka! Usuku lukaJehova luyeza,Lunonya oluhambisana nolaka nentukuthelo evuthayo,Ukuze lenze izwe libe yinto eshaqisayo, +Lubhuqe nezoni zezwe ziphele kulo. 10  Ngoba izinkanyezi zamazulu nemilaza* yazo *+Ngeke kukhanyise;Ilanga liyoba mnyama lapho liphuma,Nenyanga ngeke ikhanyise. 11  Ngizowujezisa umhlaba ngenxa yobubi bawo, +Nababi ngenxa yesiphambeko sabo. Ngizokuqeda ukuziqhenya kwabaqhoshayo,Ngithobise nomashiqela abaziphakamisayo. + 12  Ngizokwenza ukuba umuntu ofayo abe yivelakancane kunegolide elicwengiwe, +Abantu babe yivelakancane kunegolide lase-Ofiri. + 13  Yingakho ngizobangela ukuba amazulu athuthumele,Nomhlaba uyozamazama usuke endaweni yawo +Ngenxa yolaka lukaJehova wamabutho ngosuku lwentukuthelo yakhe evuthayo. 14  Njengenyamazane ezingelwayo nanjengomhlambi wezimvu ongenamuntu owuqoqayo,Yilowo nalowo uyobuyela kubantu bakubo;Yilowo nalowo uyobalekela ezweni lakubo. + 15  Noma ubani otholakalayo uyogwazwa,Nanoma ubani obanjwayo uyobulawa ngenkemba. + 16  Abantwana babo bayophahlazwa phambi kwamehlo abo, +Izindlu zabo ziyophangwa,Nomkabo bayodlwengulwa. 17  Bheka ngibavusela amaMede ukuba abahlasele, +Lawo abheka isiliva njengelingeluthoAngajatshuliswa yigolide. 18  Iminsalo yawo iyophahlaza izinsizwa; +Ngeke abe naluzwela ngesithelo sesisuNgeke abe nasihe ezinganeni. 19  IBhabhiloni, umbuso okhazimula kakhulu, *+Ubuhle nokuziqhenya kwamaKhaledi, +Liyoba njengeSodoma neGomora lapho uNkulunkulu ebabhubhisa. + 20  Ngeke liphinde lakhiwe,Ngeke kuphinde kuhlalwe kulo izizukulwane ngezizukulwane. + Akekho umArabhu oyogxumeka itende lakhe khona,Abekho abelusi abayodedela imihlambi yabo ilale khona. 21  Izilwane zasogwadule ziyolala khona;Izindlu zakhona ziyogcwala izikhova. Izintshe ziyohlala khona, +Nezimbuzi zasendle* ziyotshakadula khona. 22  Izilwane ezihewulayo ziyohewula emibhoshongweni yalo,Nezimpungushe ezigodlweni zalo ezinhle. Usuku lwalo luseduze, izinsuku zalo zibaliwe.” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “isigxobo esiwuphawu.”
NgesiHebheru, “abangcwelisiwe.”
Amaqoqo ezinkanyezi.
NgesiHebheru, “namaKhesili azo,” cishe kushiwo i-Oriyoni namanye amaqoqo ezinkanyezi ayizungezile.
Noma, “umhlobiso wemibuso.”
Noma kungaba, “Namademoni amise okwezimbuzi.”