U-Isaya 27:1-13

  • UJehova ubulala uLeviyathani (1)

  • Ingoma ngo-Israyeli ofaniswa nensimu yamagilebhisi (2-13)

27  Ngalolo suku uJehova, ngenkemba yakhe ebukhali nenkulu neqinile, +Uyomjezisa uLeviyathani,* inyoka esheshayo,ULeviyathani, inyoka ethandelayo,Uyosibulala lesi silwane sasolwandle.   Ngalolo suku mculeleni lona wesifazane,* nithi: “Insimu yamagilebhisi yewayini elinengwebu! +   Mina, Jehova, ngiyamqapha, + Ngimnisela umzuzu nomzuzu. + Ngimqapha ubusuku nemini,Ukuze kungabi namuntu omlimazayo. +   Angithukuthele neze. + Ubani ozoza azolwa nami ephethe izihlahla zameva nokhula? Ngizobanyathela ngibashise ngomlilo bonke.   Kunalokho makafune isivikelo esiphephelweni sami. Makenze ukuthula nami;Enze ukuthula nami.”   Ezinsukwini ezizayo uJakobe uyomila izimpande,U-Israyeli uyoqhakaza ahlume, +Uyogcwalisa izwe ngomkhiqizo. +   Ingabe kufanele ashaywe ngomvimbo womuntu omshayayo? Noma ingabe kufanele abulawe ngokucekwa kwabantu bakhe ababulewe?   Uyophikisana naye ngokumemeza okwethusayo lapho emxosha. Uyomxosha ngokuqhuma kolaka lwakhe, ngosuku lomoya wasempumalanga. +   Ngakho-ke isiphambeko sikaJakobe siyohlawulelwa ngale ndlela, +Lesi kuyoba isithelo esiphelele lapho kususwa isono sakhe: Uyokwenza wonke amatshe e-altareAbe njengamatshe kashoki agayiwe,Akukho zigxobo ezingcwele* noma izinti zezitsha zempepho eziyosala. + 10  Ngoba idolobha elinezivikelo eziqinile liyoshiywa dengwane;Amadlelo ashiywe dengwane njengehlane. + Ithole liyoklaba khona, lilale khonaLidle amagatsha akhona. + 11  Lapho amahlumela alo esomile,Abesifazane bayoza bawaphule,Babase ngawo. Ngoba lesi sizwe asiqondi. + Yingakho uMenzi waso engeke asibonise isihe,NoMbumbi waso engeke asibonise umusa. + 12  Ngalolo suku uJehova uyovuthula izithelo, kusukela emfudlaneni ogelezayo woMfula* kuya eMhosheni* WaseGibhithe, + niyobuthwa omunye ngemva komunye, sizwe sakwa-Israyeli. + 13  Ngalolo suku kuyoshaywa uphondo olukhulu, + labo abashabalalayo ezweni lase-Asiriya + nalabo abahlakazekile ezweni laseGibhithe, + bayoza bafike bakhothame kuJehova entabeni engcwele eJerusalema. +

Imibhalo yaphansi

Ngokusobala kushiwo u-Israyeli, lapha ubizwa ngowesifazane futhi ufaniswa nensimu yamagilebhisi.
Okuwukuthi, i-Ewufrathe.