U-Isaya 44:1-28

  • Izibusiso kubantu bakaNkulunkulu abakhethiwe (1-5)

  • Akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kukaJehova (6-8)

  • Izithixo ezenziwe umuntu zixakile (9-20)

  • UJehova unguMhlengi ka-Israyeli (21-23)

  • Ukubuyiselwa kusetshenziswa uKoresi (24-28)

44  “Lalela Jakobe nceku yami,Nawe Israyeli, engikukhethile. +   Yilokhu uJehova akushoyo,UMenzi wakho noMbumbi wakho, +Owakusiza kusukela esibelethweni:* ‘Ungesabi nceku yami Jakobe, +Nawe Jeshuruni, *+ engikukhethile.   Ngoba ngizothululela amanzi ezweni elomile *+Nemifudlana egelezayo emhlabathini owomile. Ngizothululela umoya wami kubantwana bakho, *+Nesibusiso sami enzalweni yakho.   Bayomila njengokungathi baphakathi kotshani obuluhlaza, +Njengezihlahla zikabhabhulini ngasemifudlaneni yamanzi.   Omunye uyothi: “NgingokaJehova.” + Omunye azibize ngegama likaJakobe,Kanti omunye uyobhala esandleni sakhe: “OkaJehova.” Uyozibiza ngegama lika-Israyeli.’   Yilokhu uJehova akushoyo,INkosi ka-Israyeli + noMhlengi wakhe, + uJehova wamabutho: ‘Ngingowokuqala futhi ngingowokugcina. + Akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwami. +   Ngubani onjengami? + Makamemeze, asho futhi anginikeze ubufakazi! + Mabasitshele izinto ezizayoNezinto ezisazokwenzeka,Kusukela ngenza abantu bakudala.   Ningesabi,Ningethuki. + Anginitshelanga yini kungakenzeki, ngakumemezela? Ningofakazi bami. + Ukhona yini omunye uNkulunkulu ngaphandle kwami? Cha, alikho elinye iDwala; + alikho engilaziyo.’ ”   Abenzi bezithombe ezibaziwe bayize,Nezithombe zabo eziyigugu ngeke zibasize ngalutho. + Njengofakazi, aziboni* lutho futhi azazi lutho, +Ngakho labo abazenzile bayohlazeka. + 10  Ubani ongabumba unkulunkulu noma ongenza isithombe sensimbi*Esingeke sizuzise ngalutho? + 11  Bheka! Bonke abangane bakhe bayohlazeka! + Izingcweti zingabantu nje. Mababuthane ndawonye bame. Bonke bayokwesaba kakhulu bahlazeke. 12  Osebenza ngensimbi ushisa insimbi emalahleni esebenzisa ithuluzi lakhe.* Uyiqongqotha ngezando,Uyilungisa ngengalo yakhe enamandla. + Kuthi kusenjalo alambe, aphelelwe amandla;Akawaphuzi amanzi futhi uyakhathala. 13  Umbazi wokhuni welula intambo yokukala, uyaludweba ngoshoki obomvu. Uyaluphala ngesiphalo sokhuni, aludwebe ngethuluzi. Ulwenza lube njengomfanekiso womuntu, +Lube luhle njengomuntu,Ukuze luhlale endlini. *+ 14  Kukhona owenza umsebenzi wokugawula imisedari. Ukhetha uhlobo oluthile lwesihlahla, i-oki,Uyasiyeka sikhule siqine phakathi kwezinye izihlahla zehlathi. + Utshala isihlahla somfire, imvula iyasikhulisa. 15  Siba yizinkuni umuntu angabasa ngazo umlilo. Uthatha ingxenye yaso ukuze othe;Ubasa umlilo abhake isinkwa. Kodwa wenza nonkulunkulu amkhothamele. Wenza ngaso isithombe esibaziwe, akhothame phambi kwaso. + 16  Ingxenye yaso uyayibasa;Ngaleyo ngxenye wosa inyama ayidlayo, aneliseke. Uyotha athi: “Awuzwa-ke! Ngifudumele njengoba ngihlezi emlilweni.” 17  Kodwa ingxenye yaso esele uyenza ibe ngunkulunkulu, ibe yisithombe esibaziwe. Uyasikhothamela asikhonze. Uthandaza kuso athi: “Ngisindise ngoba ungunkulunkulu wami.” + 18  Abazi lutho futhi abaqondi lutho, +Ngoba amehlo abo avaliwe ababoni,Nenhliziyo yabo ayiqondi. 19  Akekho ocabangayo enhliziyweni yakheNoma onolwazi noma ukuqonda, othi: “Ingxenye yaso ngiyishise emlilweni,Emalahleni aso ngibhake isinkwa ngosa nenyama ngadla. Ingabe ingxenye yaso esele kufanele ngiyenze ibe yinto enyanyekayo? + Ingabe kufanele ngikhonze ugodo* lwesihlahla?” 20  Udla umlotha. Inhliziyo yakhe ekhohlisiwe imdukisile. Akakwazi ukuzisindisa, futhi akasho ukuthi: “Awekho yini amanga esandleni sami sokudla?” 21  “O Jakobe, khumbula lezi zinto, nawe Israyeli,Ngoba uyinceku yami. Ngakubumba, uyinceku yami. + O Israyeli, ngeke ngikukhohlwe. + 22  Ngizozimboza iziphambeko zakho ngokungathi ngefu, +Nezono zakho ngokungathi ngamafu amnyama. Buyela kimi, ngoba ngizokuhlenga. + 23  Memezani ngenjabulo nina mazulu,Ngoba uJehova uthathe isinyathelo! Memezani ngentokozo nina zingxenye eziphansi zomhlaba! Memezani ngenjabulo nina zintaba, +Wena hlathi nazo zonke izihlahla zakho! Ngoba uJehova umhlengile uJakobe,Ubonisa ubuhle bakhe ku-Israyeli.” + 24  Yilokhu uJehova akushoyo, uMhlengi wakho, +Owakubumba kusukela esibelethweni: “NginguJehova, owenza zonke izinto. Ngelula amazulu ngingedwa, +Ngendlala nomhlaba. + Ubani owayenami? 25  Ngishafisa izibonakaliso zabaprofethi bamanga,*NginguYe owenza ababhuli baziphathise okwezilima; +Lowo owenza amadoda ahlakaniphile adideke,Oguqula ulwazi lwawo lube ngubuwula; + 26  Lowo owenza izwi lenceku yakhe ligcwaliseke,Lowo ogcwalisa ngokuphelele izibikezelo zezithunywa zakhe; +Lowo othi ngeJerusalema, ‘Lizohlalwa,’ + Nangamadolobha akwaJuda, ‘Azokwakhiwa kabusha, +Ngizowavuselela amanxiwa alo’; + 27  Lowo othi emanzini ajulile, ‘Hwamuka,Ngizoyomisa yonke imifula yakho’; + 28  Lowo othi ngoKoresi, + ‘Ungumalusi wami,Uzoyifeza yonke intando yami’; +Lowo othi ngeJerusalema, ‘Lizokwakhiwa kabusha,’ Nangethempeli, ‘Sizobekwa isisekelo sakho.’ ” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “kusukela uzalwa.”
Incazelo: “Oqotho,” isiqu sokuhlonipha u-Israyeli.
Noma, “kowomile.”
NgesiHebheru, “embewini yakho.”
Okuwukuthi, izithombe.
Noma, “esenziwe ngokuncibilikisiwe.”
Noma, “ingwegwe yakhe.”
Noma, “ethempelini.”
Noma, “ukhuni olomile.”
Noma, “zabakhuluma okuyize.”