U-Isaya 6:1-13

  • Umbono kaJehova esethempelini lakhe (1-4)

    • “Ungcwele, ungcwele, ungcwele uJehova” (3)

  • Izindebe zika-Isaya ziyahlanzwa (5-7)

  • U-Isaya uyathunywa (8-10)

    • “Nangu mina! Thuma mina!” (8)

  • “O Jehova, kuze kube nini?” (11-13)

6  Ngonyaka iNkosi u-Uziya eyafa ngawo, + ngabona uJehova ehlezi esihlalweni sobukhosi esiphakeme, + umphetho wengubo yakhe wawugcwele ithempeli.  Kwakumi amaserafi ngaphezu kwakhe; ngalinye linamaphiko ayisithupha. Ngalinye lalimboze ubuso ngamaphiko amabili, limboze izinyawo ngamabili, lindiza ngamanye amabili.   Elinye lamemeza elinye lathi: “Ungcwele, ungcwele, ungcwele uJehova wamabutho. + Umhlaba wonke ugcwele inkazimulo yakhe.”  Izinsika zomnyango zavevezela ngenxa yomsindo wokumemeza,* indlu yagcwala intuthu. +   Ngathi: “Maye kimi! Kuphelile ngami,*Ngoba ngingumuntu onezindebe ezingcolile,Ngihlala phakathi kwesizwe esinezindebe ezingcolile; +Ngoba amehlo ami abone iNkosi, uJehova wamabutho uqobo!”  Elinye lamaserafi landizela kimi, liphethe ilahle elivuthayo esandleni salo + elalilithathe ngodlawu e-altare. +  Lathinta umlomo wami lathi: “Bheka! Lokhu kuthinte izindebe zakho. Icala lakho lithethelelwe,Nesono sakho sihlawulelwe.”  Ngemva kwalokho ngezwa izwi likaJehova lithi: “Ngizothuma bani, ubani ozosiyela?” + Ngathi: “Nangu mina! Thuma mina!” +   Waphendula wathi, “Yana kulaba bantu uthi: ‘Nizozwa ngokuphindaphindiwe,Kodwa ngeke niqonde;Nizobona ngokuphindaphindiwe,Kodwa ngeke nibe nalwazi.’ + 10  Yenza inhliziyo yalaba bantu ibe lukhuni, +Wenze izindlebe zabo zibe buthuntu, +Uvale namehlo abo,Ukuze bangaboni ngamehlo aboBangezwa ngezindlebe zabo,Ukuze inhliziyo yabo ingaqondiNokuba bangabuyeli kimi bese belashwa.” + 11  Ngathi: “O Jehova, kuze kube nini?” Yena wathi: “Kuze kube yilapho amadolobha ebhidlika eba yincithakalo, kungabi namuntu ohlala kuwoNezindlu zisale zingenamuntuNezwe liba yincithakalo namanxiwa; + 12  Kuze kube yilapho uJehova ebaxosha abantu +Nalo lonke izwe liba yincithakalo. 13  Kodwa kuyobe kusekhona abantu abambalwa abahlala ezweni, futhi liyophinde lishiswe, njengesihlahla esikhulu nanjengesihlahla se-oki, okuthi lapho sesigawuliwe kusale isiqu;* inzalo* engcwele iyoba yisiqu salo.”

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “yezwi laleli elimemezayo.”
NgesiHebheru, “Ngithulisiwe.”
Noma, “isiphunzi.” Ingxenye yesihlahla esalayo lapho sigawulwa.
Noma, “imbewu.”