U-Isaya 7:1-25

  • Umyalezo oya eNkosini u-⁠Ahazi (1-9)

    • USheyari-jashubi (3)

  • Isibonakaliso sika-Imanuweli (10-17)

  • Imiphumela yokungathembeki (18-25)

7  Kwathi ezinsukwini zika-Ahazi + indodana kaJothamu indodana ka-Uziya, inkosi yakwaJuda, uRezini inkosi yaseSiriya noPheka + indodana kaRemaliya, inkosi yakwa-Israyeli, bakhuphuka beyolwa neJerusalema, kodwa abakwazanga ukulinqoba. +  Kwafika umbiko endlini kaDavide, othi: “ISiriya lakhe umfelandawonye no-Efrayimi.” Inhliziyo ka-Ahazi nezinhliziyo zabantu bakhe zaqala ukuvevezela, njengezihlahla zehlathi zinyakaziswa ngumoya.  UJehova wathi ku-Isaya: “Ngicela uhambe, uyohlangana no-Ahazi, wena nendodana yakho uSheyari-jashubi, *+ ekupheleni komsele wechibi elingenhla + ngasemgwaqweni omkhulu oya ensimini yomhlanzi wezingubo.  Uthi kuye, ‘Ungesabi, ungapheli amandla ngenxa yalezi zidunu ezimbili zezikhuni ezishunqayo, ngenxa yentukuthelo evuthayo kaRezini neSiriya nendodana kaRemaliya. +  Ngoba iSiriya no-Efrayimi nendodana kaRemaliya bacebe ukukulimaza, bethi:  “Masihambe siyohlasela uJuda simcekele phansi* simnqobe,* bese sibeka indodana kaThabeyeli ibe yinkosi yakhona.” +   “ ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Ngeke kuphumelele,Ngeke kwenzeke.   Ngoba inhloko yeSiriya yiDamaseku,Nenhloko yeDamaseku nguRezini. Phakathi neminyaka engu-65 nje kuphelaU-Efrayimi uzophihlizwa ngokuphelele angabe esaba yisizwe. +   Inhloko ka-Efrayimi yiSamariya, +Nenhloko yeSamariya yindodana kaRemaliya. + Ngaphandle kokuba nibe nokholo oluqinile,Umbuso wenu ngeke ume uqine.” ’ ” 10  UJehova waqhubeka wakhuluma no-Ahazi, wathi: 11  “Cela isibonakaliso kuJehova uNkulunkulu wakho; + singajula njengeThuna* noma siphakame njengesibhakabhaka.” 12  Kodwa u-Ahazi wathi: “Ngeke ngisicele futhi ngeke ngimvivinye uJehova.” 13  U-Isaya wabe esethi: “Ngicela ulalele wena ndlu kaDavide. Akwanele yini ukuba nivivinye ukubekezela kwabantu? Ingabe kumelwe nivivinye nokubekezela kukaNkulunkulu? + 14  Ngakho-ke uJehova uyoninika isibonakaliso: Bheka! Intombi iyokhulelwa, ibelethe indodana + iyiqambe ngokuthi u-Imanuweli. *+ 15  Kuyothi lapho isikwazi ukwala okubi ikhethe okuhle idle ibhotela noju. 16  Ngoba ngaphambi kokuba umfana akwazi ukwala okubi akhethe okuhle, izwe lamakhosi amabili owesabayo liyobe selishiywe ngokuphelele. + 17  UJehova uyoletha kuwe nakubantu bakini nasendlini kayihlo isikhathi esingakaze sibe khona esinjengaso kusukela osukwini u-Efrayimi ahlukana ngalo noJuda, + ngoba uNkulunkulu uyoletha inkosi yase-Asiriya. + 18  “Ngalolo suku uJehova uyobiza ngekhwela izimpukane ezisuka emifudlaneni ekude yeNayile yaseGibhithe nezinyosi ezivela ezweni lase-Asiriya, 19  zonke ziyofika zihlale phansi ezigodini* ezikhuphukelayo, emifantwini yamadwala, kuzo zonke izihlahla zameva nakuwo wonke amadlelo. 20  “Ngalolo suku uJehova uyophuca ikhanda neziboya ezisemilenzeni yakho, esebenzisa insingo* eqashwe esifundeni soMfula,* esebenzisa inkosi yase-Asiriya, + iyosusa nentshebe yakho. 21  “Ngalolo suku umuntu uyolonda isithole emhlanjini wezinkomo nezimvu ezimbili. 22  Ngenxa yokuthi ubisi luyobe luluningi, uyodla ibhotela, ngoba wonke umuntu oyobe esele ezweni uyodla ibhotela noju. 23  “Ngalolo suku nomaphi lapho okwakukhona amasimu amagilebhisi angu-1 000 abiza izinhlamvu zesiliva ezingu-1 000, kuyoba khona izihlahla zameva nokhula kuphela. 24  Abantu bayoya khona bephethe umnsalo nomcibisholo, ngoba lonke izwe liyogcwala izihlahla zameva nokhula. 25  Zonke izintaba ezazicentwa ngegeja, ngeke usondele kuzo ngenxa yokwesaba izihlahla zameva nokhula; ziyoba amadlelo ezinkomo nendawo yokubhudulwa yizimvu.”

Imibhalo yaphansi

Incazelo: “Abasele Kuphela Abayobuya.”
Noma kungaba, “simesabise.”
Noma, “sifohle ezindongeni zakhe.” NgesiHebheru, “simhlukanise phakathi.”
Noma, “njengeShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Incazelo: “UNkulunkulu Unathi.”
Noma, “emihosheni.”
Noma, “ireyiza.”
Okuwukuthi, i-Ewufrathe.