U-Isaya 57:1-21

  • Olungile nabaqotho bayashabalala (1, 2)

  • Ubufebe buka-Israyeli obungokomoya buyadalulwa (3-13)

  • Induduzo kubantu abaphansi (14-21)

    • Ababi banjengolwandle olunyakaza lungazoli (20)

    • Ababi abanakho ukuthula (21)

57  Olungile ushabalele,Kodwa akekho onakile. Abantu abaqotho basusiwe, *+Kungekho muntu oqondayo ukuthi olungile ususiweNgenxa yenhlekelele.   Ungena ekuthuleni. Baphumula emibhedeni* yabo, bonke abahamba ngobuqotho.   “Kodwa sondelani lapha,Nina madodana owesifazane oyisangoma,Nina bantwana besiphingi nesifebe:   Ngubani lona enihlekisa ngaye? Ngubani lona enimvulela umlomo kakhulu, nimkhiphele ulimi? Anibona yini abantwana besiphambeko,Abantwana benkohliso, +   Labo abavukwa inkanuko phakathi kwezihlahla ezinkulu, +Ngaphansi kwazo zonke izihlahla eziluhlaza, +Ababulala abantwana ezigodini *+Ngaphansi kwemifantu yamadwala?   Amatshe abushelelezi asesigodini* ayisabelo sakho. + Yebo, ayinkatho yakho. Uthululela umnikelo ophuzwayo, unikele nezipho kuwo. + Kufanele nganeliseke yini* ngalezi zinto?   Walungisa umbhede wakho entabeni ende nephakeme, + Wanyukela kuyo ukuze unikele umhlatshelo. +   Wamisa isikhumbuzo sakho ngemva kwesicabha nensika yomnyango. Wangishiya wakhumula izingubo zakho;Wakhwela embhedeni wakho wawenza waba banzi. Wenza isivumelwano nabo. Wawukuthanda ukulala nabo embhedeni, +Wabuka isitho sowesilisa.*   Waya kuMeleki* uphethe amafuthaUphethe nenqwaba yeziqholo ezinamakha. Wathumela izithunywa zakho kude,Waze wehlela eThuneni.* 10  Wakhandleka ngokulandela izindlela zakho eziningi. Kodwa awuzange uthi, ‘Akusizi!’ Amandla akho avuselelwa. Yingakho ungaliphonsi ithawula.* 11  Ubani lona owayekwethusa futhi umesabaWaze waqala ukuqamba amanga? + Awuzange ungikhumbule. + Awufakanga lutho enhliziyweni. + Angizange yini ngizithulele ngihoxe? *+ Ngakho awuzange ungesabe. 12  Ngizokwenza ‘ukulunga’ + kwakho nemisebenzi + yakho kwaziwe,Kodwa ngeke kukusize. + 13  Izithixo oziqoqile ngeke zikukhulule, +Lapho ukhala ucela usizo. Zonke ziyohamba nomoya,Umoya okhishwa ngamakhala uyoziphephula,Kodwa lowo ophephela kimi uyothola izwe njengefaUyothatha intaba yami engcwele ibe yifa lakhe. + 14  Kuyothiwa, ‘Yakhani, yakhani umgwaqo! Lungisani indlela! + Susani noma isiphi isikhubekiso endleleni yabantu bami.’ ” 15  Yilokhu Lowo oPhakeme futhi Omkhulu akushoyo,Ohlala kuze kube phakade + ogama lakhe lingcwele: + “Ngihlala endaweni ephakeme nengcwele, +Kodwa futhi ngihlala nalowo ocindezelekile nodangele,*Ukuze ngivuselele odangeleNgivuselele nenhliziyo yabacindezelekile. + 16  Ngoba ngeke ngilwe nabo kuze kube phakadeNoma ngihlale ngithukuthele; +Ngoba umoya womuntu ungaba buthaka ngenxa yami, +Ngisho nowezidalwa eziphefumulayo engizenzile. 17  Ngangithukuthele ngenxa yesono sakhe sokufuna inzuzo ngenkohlakalo, +Ngakho ngamshaya, ngafihla ubuso bami futhi ngangithukuthele. Kodwa waqhubeka ehamba njengesihlubuki, + elandela inhliziyo yakhe. 18  Ngizibonile izindlela zakhe,Kodwa ngizomelapha + ngimhole +Ngiphinde ngimduduze *+ kanye nabalilayo bakhe.” + 19  “Ngidala isithelo sezindebe. Ukuthula okuqhubekayo kuyonikwa lowo okude nalowo oseduze,” + kusho uJehova,“Ngiyomelapha.” 20  “Kodwa ababi banjengolwandle olunyakaza lungazoli,Amanzi alo alokhu ekhipha izimila zasolwandle nodaka. 21  Ababi + abanakho ukuthula,” kusho uNkulunkulu wami.

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, bayafa.
Okuwukuthi, ethuneni.
Noma, “emihosheni.”
Noma, “Kufanele yini ngiziduduze.”
Noma, “asemhosheni.”
Cishe kushiwo ukukhonza izithombe.
Noma kungaba, “enkosini.”
Noma, “eShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
NgesiHebheru, “ungakhathali.”
Noma, “ngifihle izindaba.”
NgesiHebheru, “nonomoya othobekile.”
Noma, “Ngimnxephezele ngokumduduza.”