U-Isaya 56:1-12

  • Izibusiso kwabezinye izizwe nabathenwa (1-8)

    • Indlu yomthandazo yabo bonke (7)

  • Abalindi abayizimpumputhe, izinja eziyizimungulu (9-12)

56  Yilokhu uJehova akushoyo: “Gcinani ubulungisa + nenze okulungile,Ngoba insindiso yami izofika maduzeNokulunga kwami kuyokwambulwa. +   Uyajabula umuntu okwenzayo lokhuIndodana yomuntu ekubamba ikuqinise,Ogcina iSabatha angalingcolisi +Onqanda isandla sakhe ukuze angakwenzi nhlobo okubi.   Owesinye isizwe okhonza uJehova + makangasho ukuthi,‘Nakanjani uJehova uzongihlukanisa nabantu bakhe.’ Nomthenwa makangasho ukuthi, ‘Bheka! Ngiyisihlahla esomile.’ ”  Ngoba yilokhu uJehova akushoyo kubathenwa abagcina amasabatha ami, abakhetha lokho okungijabulisayo futhi ababamba isivumelwano sami basiqinise:   “Ngiyobanika endlini yami nangaphakathi kwezindonga zami isikhumbuzo negama,Okuthile okungcono kunamadodana namadodakazi. Ngiyobanika igama elihlala kuze kube phakade,Igama elingeke lishabalale.   Abezinye izizwe abazihlanganise noJehova ukuze bamkhonze,Ukuze bathande igama likaJehova +Ukuze babe yizinceku zakhe,Bonke labo abagcina iSabatha bangalingcolisiAbanamathela esivumelwaneni sami,   Nabo ngiyobaletha entabeni yami engcwele +Ngibenze bajabule endlini yami yomthandazo. Iminikelo yabo eshiswa ngokuphelele nemihlatshelo yabo iyokwamukeleka e-altare lami. Ngoba indlu yami iyobizwa ngokuthi yindlu yomthandazo yazo zonke izizwe.” +  INkosi EnguMbusi uJehova, eqoqela ndawonye abahlakazekile bakwa-Israyeli, + ithi: “Ngizoqoqela ndawonye kuye nabanye ngaphandle kwalaba asebeqoqiwe.” +   Nina nonke zilwane zasendle, wozani nizodla,Nonke nina zilwane zasendle enisehlathini. + 10  Abalindi bakhe bayizimpumputhe, + akekho kubo onakile. + Bonke bayizinja eziyizimungulu, ezingakwazi ukukhonkotha. + Ziyahefuzela zilale phansi; zithanda ukulala. 11  Bayizinja ezingamagovu;*Abaneliseki nhlobo. Bangabelusi abangaqondi. + Bonke bahambe ngendlela yabo;Yilowo nalowo uzifunela inzuzo ngokukhwabanisa, athi: 12  “Wozani, awuthi ngithathe iwayini,Masiphuze utshwala sizidelise. + Kusasa kuzoba njenganamuhla, kodwa kuzoba mnandi nakakhulu!”

Imibhalo yaphansi

Noma, “ezinomphefumulo onamandla.”