U-Isaya 29:1-24

  • Maye nge-Ariyeli! (1-16)

    • Inkonzo yezindebe iyalahlwa (13)

  • Abayizithulu bayozwa; abayizimpumputhe bayobona (17-24)

29  “Maye nge-Ariyeli,* i-Ariyeli, idolobha uDavide akanisa kulo! + Qhubekani unyaka nonyaka;Imijikelezo yemikhosi + mayiqhubeke.   Kodwa ngizoletha ukucindezeleka e-Ariyeli, +Kuyoba khona ukukhala nesililo, +Kimi liyoba njengeziko le-altare likaNkulunkulu. +   Ngiyokanisa nxazonke zakho ngikuhlasele,Ngiyokuvimbezela ngothango lwezigxobo ezicijileNgakhe izindonga zokukuvimbezela. +   Uyothotshiswa;Uyokhuluma usemhlabathini,Uthuli luyobangela ukuba kungezwakali okushoyo. Izwi lakho liyovela emhlabathini +Njengezwi losebenzelana nemimoya,Izwi lakho liyotshiyoza livela othulini.   Isixuku sezitha zakho* siyoba njengokusampuphu okucolekile, +Isixuku sabacindezeli sibe njengamakhoba apheshulwa umoya. + Kuyokwenzeka ngomzuzwana, ngokuzumayo. +   UJehova wamabutho uyokunaka ukuze akukhululeNgokuduma, ngokuzamazama nangomsindo omkhulu,Ngesivunguvungu nesiphepho, nangelangabi lomlilo oqothulayo.” +   Isixuku sazo zonke izizwe ezilwa ne-Ariyeli, +—Bonke labo abalwa nalo,Imibhoshongo yokulivimbezela,Nalabo abalilethela ukucindezeleka—Bayoba njengephupho, umbono wasebusuku.   Yebo, kuyoba njengalapho umuntu olambile ephupha edla,Kodwa avuke elambile,Nanjengalapho umuntu owomile ephupha ephuza,Kodwa avuke ekhathele futhi omile. Kuyokwenzeka kanjalo ngesixuku sazo zonke lezi zizweEzilwa neNtaba iZiyoni. +   Shaqekani nimangale; +Valani amehlo nibe yizimpumputhe. + Badakiwe kodwa abadakiwe yiwayini;Bayadiyazela kodwa akungenxa yotshwala. 10  Ngoba uJehova uthululele kini umoya wobuthongo obukhulu; +Uwavalile amehlo enu, nina baprofethi, +Umboze amakhanda enu, nina baboni bemibono. + 11  Kini yonke imibono iba njengamazwi encwadi evaliwe. + Lapho beyinika umuntu okwazi ukufunda, bethi: “Sicela ufunde la ngokuzwakalayo,” uyothi: “Angikwazi ngoba ivaliwe.” 12  Lapho le ncwadi beyinika umuntu ongakwazi ukufunda, bethi: “Sicela ufunde la,” uyothi: “Angikwazi nhlobo ukufunda.” 13  UJehova uthi: “Lesi sizwe sithi siza kimiSingidumisa ngezindebe zaso, +Kodwa inhliziyo yaso ikude nami;Singesaba ngenxa yemiyalo esiyifundiswe ngabantu. + 14  Ngakho-ke, Mina ngiyophinde ngenze izinto ezimangalisayo ngalesi sizwe, +Isimangaliso phezu kwesimangaliso;Ukuhlakanipha kwabantu baso abahlakaniphile kuyoshabalala,Nokuqonda kwabantu baso abanokuqonda kuyophela.” + 15  Maye kulabo abajula kakhulu ekufihleleni uJehova amacebo* abo. + Izinto abazenzayo bazenza ebumnyameni,Kuyilapho bethi: “Ngubani osibonayo? Ngubani owaziyo ngathi?” + 16  Yeka indlela enisonta ngayo izinto!* Ingabe umbumbi kufanele abhekwe njengobumba? + Into eyenziwe kufanele yini ithi ngomenzi wayo: “Akangenzanga”? + Into ebunjiwe iyasho yini ngombumbi wayo ukuthi: “Akaqondi”? + 17  Maduzane iLebhanoni liyophendulwa ingadi yezithelo, +Ingadi yezithelo iyobhekwa njengehlathi. + 18  Ngalolo suku abayizithulu bayozwa amazwi ale ncwadi,Ebumnyameni abayizimpumputhe bayobona. + 19  Abamnene bayothokoza ngoJehova,Nabampofu esintwini bayojabula ngoNgcwele ka-Israyeli. + 20  Ngoba umcindezeli uyobe engasekho,Nozigabisayo kuyophela ngaye,Nabo bonke abahlala bebheke ithuba lokwenza okulimazayo bayobhujiswa, + 21  Labo ngamanga abo abenza abanye babe necala,Ababekela umuntu ovikelayo* izicupho esangweni ledolobha, +Nalabo ngezimpikiswano ezingathi shu abenza ukuba olungile angabutholi ubulungisa. + 22  Ngakho yilokhu uJehova owakhulula u-Abrahama + akushoyo endlini kaJakobe: “UJakobe ngeke esaba namahloni,Ubuso bakhe ngeke busaphaphatheka. *+ 23  Ngoba lapho ebona abantwana bakhe,Umsebenzi wezandla zami, phakathi kwakhe, +Bayongcwelisa igama lami;Impela bayomngcwelisa oNgcwele kaJakobe,Bayoma bemangele ngenxa kaNkulunkulu ka-Israyeli. + 24  Labo abadukile bayothola ukuqonda,Nalabo abakhonondayo bayokwamukela isiqondiso.”

Imibhalo yaphansi

Cishe kusho ukuthi “Iziko Le-altare LikaNkulunkulu,” ngokusobala kushiwo iJerusalema.
NgesiHebheru, “salabo ongabazi.”
Noma, “injongo.”
Noma, “Yeka ukonakala kwenu!”
NgesiHebheru, “oyalayo.”
Okuwukuthi, ngenxa yamahloni nokudumazeka.