U-Isaya 54:1-17

  • IZiyoni eliyinyumba lizoba namadodana amaningi (1-17)

    • UJehova ungumyeni weZiyoni (5)

    • Amadodana eZiyoni azofundiswa nguJehova (13)

    • Izikhali ezenzelwe iZiyoni ngeke ziphumelele (17)

54  “Memeza ngenjabulo, wena wesifazane oyinyumba! + Thokoza umemeze ngenjabulo, + wena ongakaze uzizwe izinhlungu zokubeletha, +Ngoba abantwana* bowesifazane olahliwe baningi kakhuluKunabantwana bonomyeni,” + kusho uJehova.   “Yenza indawo yetende lakho ibe banzi. + Yelula izindwangu zetende zetabernakele lakho elikhulu. Ungazigodli, yelula izintambo zetende lakho,Qinisa izikhonkwane zetende lakho. +   Ngoba uyosabalala ngakwesokudla nangakwesobunxele. Inzalo yakho iyodla ifa lezizwe,Iyohlala emadolobheni ayincithakalo. +   Ungesabi + ngoba ngeke uhlazeke; +Ungazizwa ululazekile, ngoba ngeke udumazeke. Uyolikhohlwa ihlazo lesikhathi sobusha bakho,Nehlazo lobufelokazi bakho ngeke usalikhumbula.”   “Ngoba uMenzi + wakho Omkhulu unjengomyeni wakho, +NguJehova wamabutho igama lakhe,ONgcwele ka-Israyeli unguMhlengi wakho. + Uyobizwa ngokuthi uNkulunkulu wawo wonke umhlaba. +   UJehova wakubiza njengokungathi ubuyinkosikazi elahliwe nesosizini, *+Njengenkosikazi eyashada isencane ngemva kwalokho yaliwa,” kusho uNkulunkulu wakho.   “Ngakushiya umzuzwana,Kodwa ngizokubuyisa ngesihe esikhulu. +   Ngentukuthelo enkulu ngakufihlela ubuso bami umzuzwana, +Kodwa ngothando oluqotho oluhlala njalo, ngizoba nesihe kuwe,” + kusho uMhlengi wakho, + uJehova.   “Lokhu kunjengasezinsukwini zikaNowa kimi. + Njengoba ngafunga ukuthi amanzi kaNowa ngeke esawumboza umhlaba, +Kanjalo ngiyafunga ukuthi ngeke ngisakuthukuthelela noma ngikusole. + 10  Izintaba zingasuswaNamagquma angazanyazanyiswa,Kodwa uthando lwami oluqotho ngeke lususwe kuwe, +Nesivumelwano sami sokuthula ngeke sinyakaziswe,” + kusho uJehova, Lowo okubonisa isihe. + 11  “O wena wesifazane ohluphekayo, + ohlukunyeziwe nongaduduzwa, +Ngibeka amatshe akho ngodakaNesisekelo sakho ngamasafire. + 12  Ngiyokwenza imibhoshongo yakho ngamarubi,Amasango akho ngamatshe abenyezelayo,*Nayo yonke imingcele yakho ngamatshe ayigugu. 13  Bonke abantwana* bakho bayofundiswa uJehova, +Nokuthula kwabantwana* bakho kuyochichima. + 14  Uyomiswa uqine ngokulunga. + Uyoba kude nokucindezelwa, +Ngeke wesabe noma wethuswe yilutho,Ngoba ngeke kusondele kuwe. + 15  Uma kwenzeka kuba khona okuhlaselayo,Uyobe engayalwanga yimi. Noma ubani okuhlaselayo uyomnqoba.” + 16  “Bheka! Mina ngidale ingcweti,Evuthela umlilo wamalahle,Umsebenzi wayo uwukwakha isikhali. Mina uqobo ngidale nomuntu oqothulayo ukuze acekele phansi. + 17  Asikho isikhali esenzelwe ukulwa nawe esiyoke siphumelele, +Uyolahla noma yiluphi ulimi olukumangalelayo. Leli yifa lezinceku zikaJehova,Ukulunga kwazo kuvela kimi,” kusho uJehova. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “amadodana.”
NgesiHebheru, “nezwiswe ubuhlungu emoyeni.”
Noma, “ngawamatshe omlilo.”
Noma, “kwamadodana.”
Noma, “Wonke amadodana.”