U-Isaya 5:1-30

  • Ingoma ngensimu yamagilebhisi kaJehova (1-7)

  • Usizi ngensimu yamagilebhisi kaJehova (8-24)

  • UNkulunkulu usithukuthelele isizwe sakhe (25-30)

5  Mangiculele engimthandayo ingomaIngoma ngalowo engimthandayo nangensimu yakhe yamagilebhisi. + Lowo engimthandayo wayenensimu yamagilebhisi egqumeni elivundile.   Wayimba, wakhipha amatshe. Watshala kuyo amagilebhisi abomvu ekhethelo,Wakha umbhoshongo maphakathi nayo,Waqopha itshe wenza isikhamo sewayini kuyo. + Wayelokhu ethemba ukuthi izothela amagilebhisi amahle,Kodwa yavele yathela amagilebhisi asendle kuphela. +   “Manje, nina bantu baseJerusalema nani madoda akwaJuda,Ngicela nahlulele phakathi kwami nensimu yami. +   Yini enye ebengingayenza ngensimu yami yamagilebhisiEngingakayenzi kakade? + Kungani ithele amagilebhisi asendle kuphela,Kuyilapho bengithembe ukuthi izothela amagilebhisi amahle?   Ngicela ukunitshelaNgalokho engizokwenza ensimini yami yamagilebhisi: Ngizosusa uthango lwayo,Ishiswe ngomlilo. + Ngizobhidliza udonga lwayo lwamatshe,Futhi iyonyathelwa.   Ngizoyenza ibe yincithakalo; +Ngeke ithenwe noma ihlakulwe. Kuzomila izihlahla zameva nokhula kuyo, +Ngizoyala amafu ukuba angayilethi imvula phezu kwayo. +   Insimu yamagilebhisi kaJehova wamabutho iyindlu ka-Israyeli; +Abantu bakwaJuda bayinsimu* ayeyithanda. Wayelokhu ethemba ukubona ubulungisa, +Kodwa, bheka! babungekho ubulungisa;Ukuthola ukulunga,Kodwa, bheka! ukukhala ngenxa yokucindezeleka.” +   Maye kulabo abahlanganisa indlu nenye indlu +Nakulabo abathasisela insimu kwenye insimu +Kuze kuphele indawoNize nihlale nodwa ezweni!   UJehova wamabutho ufunge ezindlebeni zamiUkuthi izindlu eziningi, nakuba zizinkulu futhi zizinhle,Ziyoba yinto eshaqisayo,Kungabi namuntu ohlala kuzo. + 10  Ngoba insimu yamagilebhisi engama-eka ayishumi* iyothela ibhathi* elilodwa kuphela,Nehomere* lembewu liyothela i-efa* kuphela. + 11  Maye kulabo abavuka ekuseni ukuze baphuze utshwala, +Abahlala kuze kube sebusuku baze badakwe yiwayini! 12  Kunehabhu nensimbi yomculo enezintambo,Ithamborini, umtshingo newayini emadilini abo;Kodwa abawunaki umsebenzi kaJehova,Abawuboni umsebenzi wezandla zakhe. 13  Ngakho abantu bami bayodingiswaNgenxa yokuthi abangazi; +Amadoda abo akhazimulayo ayobulawa yindlala, +Bonke abantu babo bayokoma. 14  Ngakho iThuna* lizinwebileLawuvula kakhulu umlomo walo; +Ubukhazikhazi* beJerusalema, isixuku salo esinomsindo, nabantu balo abathanda injabuloBayokwehlela kulo nakanjani. 15  Umuntu uyokhothama,Umuntu uyothotshiswa,Namehlo abaziphakamisayo ayothotshiswa. 16  UJehova wamabutho uyophakanyiswa ngenxa yesahlulelo* sakhe;UNkulunkulu weqiniso, oNgcwele, + uyozingcwelisa ngokulunga. + 17  Amawundlu ayoklaba njengasedlelweni lawo;Izifiki ziyodla endaweni eyincithakalo okwakudla kuyo izilwane ezondlekile. 18  Maye kulabo abaqamba amanga! Ngamanga abo badonsa isiphambeko nesonoNjengesilwane esidonsa inqola ngezintambo; 19  Labo abathi: “Makawusheshise umsebenzi wakhe;Mawufike ngokushesha ukuze siwubone. Mayifezeke injongo* yoNgcwele ka-IsrayeliUkuze siyazi!” + 20  Maye kulabo abathi okuhle kubi nokubi kuhle, +Labo ababeka ubumnyama esikhundleni sokukhanya nokukhanya esikhundleni sobumnyama,Labo ababeka okubabayo esikhundleni sokumnandi nokumnandi esikhundleni sokubabayo! 21  Maye kulabo abazibona behlakaniphile emehlweni aboNabazibona benokuqonda! + 22  Maye kulabo abadume ngokuphuza iwayiniNasemadodeni angompetha bokudidiyela utshwala, + 23  Labo abathi omubi akanacala ukuze bathole isifumbathiso +Nabangamenzeli ubulungisa olungile! + 24  Ngakho-ke, njengoba nje ilangabi lishisa izinhlangaNotshani obomile buphelela emalangabini,Zona kanye izimpande zabo ziyobola,Nezimbali zabo ziyosakazeka njengothuli,Ngoba bawalile umthetho* kaJehova wamabuthoBadelela izwi loNgcwele ka-Israyeli. + 25  Yingakho intukuthelo kaJehova ibavuthela abantu bakhe,Uyokwelula isandla sakhe ngokumelene nabo abashaye. + Izintaba ziyozamazama,Nezidumbu zabo ziyoba njengemfucumfucu emigwaqweni. + Ngenxa yakho konke lokhu,* akayekanga ukubathukuthelela,Kodwa isandla sakhe sisalokhu siluliwe ukuze abashaye. 26  Usiphakamisele isibonakaliso* isizwe esikude; +Wasishayela ikhwela ukuba size sivela emkhawulweni womhlaba; +Bheka! siza ngejubane. + 27  Akekho okhathele nokhubekayo kuso. Akekho owozelayo nolalayo. Amabhande asezinkalweni zabo awaxegi,Nemichilo yezimbadada zabo ayigqashukile. 28  Yonke imicibisholo yaso icijile,Nayo yonke iminsalo yaso ilungele ukuciba.* Izinselo zamahhashi aso zinjengetshe eliqinile,*Namasondo ezinqola zaso anjengesivunguvungu. + 29  Ukubhonga kwaso kunjengokwebhubesi;Sibhonga njengamabhongo amabhubesi. *+ Sizogwavuma sibambe inyamazaneSihambe nayo kungekho muntu ozoyikhulula. 30  Ngalolo suku, sizogwavuma ngenxa yayoNjengokuduma kolwandle. + Noma ubani ogqolozela izwe, uyobona ubumnyama obucindezelayo;Ngisho nokukhanya sekumnyama ngenxa yamafu. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “bayizitshalo.”
NgesiHebheru, “elinywa yizipani eziyishumi ngosuku.” Okungaba amahektare amane.
Noma, “Izicukuthwane.”
Noma, “iShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “yobulungisa.”
Noma, “isinqumo; iseluleko.”
Noma, “isiqondiso.”
Kubhekiselwa ezenzweni ezimbi zabantu bakaNkulunkulu.
Noma, “isigxobo esiwuphawu.”
Noma, “igotshiwe.”
Noma, “zinjengensengetsha.”
Noma, “njengamabhubesi asemancane anomhlwenga.”