U-Isaya 33:1-24

  • Isahlulelo nethemba kwabalungile (1-24)

    • UJehova unguMahluleli, uMniki-mthetho neNkosi (22)

    • Akekho oyothi: “Ngiyagula” (24)

33  Maye kuwe, wena obhubhisayo kodwa ongazange ubhujiswe; +Wena okhohlisayo kodwa ongazange ukhohliswe! Lapho usuqedile ukubhubhisa, nawe uyobhujiswa. + Lapho usuqedile ukukhohlisa, nawe uyokhohliswa.   O Jehova, sibonise umusa. + Sithembele kuwe. Sisekele ngengalo* yakho + njalo ekuseni,Yebo, sisindise esikhathini sokucindezeleka. +   Lapho kuzwakala izwi lakho izizwe ziyabaleka. Lapho usukuma, izizwe ziyahlakazeka. +   Impango yenu iyobuthwa, njengalapho kubuthana izintethe eziqothulayo;Abantu bayogijimela kuyo njengesikhonyane.   UJehova uyophakanyiswa,Ngoba uhlala endaweni ephakeme. Uyogcwalisa iZiyoni ngobulungisa nangokulunga.   Nguye okunika ukulondeka;Insindiso enkulu, + ukuhlakanipha, ulwazi nokwesaba uJehova +—Lena yingcebo yakhe.   Bheka! Amaqhawe abo ayakhala emgwaqweni;Izithunywa zokuthula zikhala kalusizi.   Imigwaqo emikhulu ishiyiwe;Akekho ohamba ezindleleni. Isitha sisephulile isivumelwano;Siwadelelile amadolobha;Asinandaba namuntu. +   Izwe liyalila,* liyabuna. ILebhanoni lihlazekile; + likhuntile. ISharoni selinjengogwadule,IBhashani neKarmeli kuvuthulula amaqabunga ako. + 10  “Manje ngizosukuma,” kusho uJehova,“Manje ngizoziphakamisa; +Manje ngizozenza ngibe mkhulu. 11  Nikhulelwa utshani obomile, nizale izinhlanga. Umoya wenu uyonidla uniqede njengomlilo. + 12  Izizwe ziyoba njengomlotha wetshe lomcako. Njengameva anqunyiwe, ziyoshiswa ngomlilo. + 13  Yizwani lokho engiyokwenza nina enikude! Nani eniseduze, qaphelani amandla ami! 14  Izoni ziyesaba eZiyoni; +Izihlubuki zibanjwe ukwethuka: ‘Ngubani kithi ongahlala lapho kunomlilo oqothulayo? + Ngubani kithi ongahlala namalangabi angacimeki?’ 15  Yilowo oqhubeka ehamba ngokulunga, +Okhuluma okulungile, +Oyenqabayo inzuzo etholakala ngokungathembeki, nangokuphamba, +Ozandla zakhe ziyasenqaba isifumbathiso kunokuba asamukele,Ovala indlebe yakhe ukuze angawezwa amacebo okuchithwa kwegazi,Novala amehlo akhe ukuze angakuboni okubi 16  —Uyohlala ezindaweni eziphakeme;Indawo yakhe yokuphephela* iyoba semadwaleni okunzima ukufinyelela kuwo,Uyonikwa isinkwa sakhe,Umthombo wakhe wamanzi awusoze washa.” + 17  Amehlo akho ayobona inkosi ebukhazikhazini bayo;Ayobona izwe elikude. 18  Enhliziyweni yakho uyokhumbula izinto* ezethusayo, uyothi: “Uphi unobhala? Uphi okhokha intela? + Uphi obala imibhoshongo?” 19  Ngeke usasibona isizwe eseyisayo,Isizwe esikhuluma ulimi olungaqondakali,*Esikhuluma ulimi ongeke uluqonde. + 20  Bheka iZiyoni, idolobha lemikhosi yethu! + Amehlo akho ayobona iJerusalema liyindawo yokuhlala enokuthula,Itende elingeke lisuswe. + Izikhonkwane zalo azisoze zasishulwa,Ayikho intambo yalo eyogqashulwa. 21  Kodwa lapho, oMkhulu Ngokubabazekayo, uJehova,Uyoba yindawo yemifula kithi, indawo yemiselekazi ebanzi,Akukho xhaxha lwemikhumbi egwedlwayo oluyohamba kuyo,Akukho mikhumbi emikhulu eyodlula kuyo. 22  Ngoba uJehova unguMahluleli wethu, +UJehova unguMniki-mthetho wethu, +UJehova uyiNkosi yethu; +Nguye oyosisindisa. + 23  Izintambo zakho ziyoxega;Ngeke ziyibambe insika ime iqonde futhi ngeke ziwelule useyili. Ngaleso sikhathi kuyohlukaniswa impango eningi;Ngisho nabayizinyonga bayothatha impango eningi. + 24  Akekho ohlala khona oyothi: “Ngiyagula.” + Abantu abahlala ezweni bayoxolelwa iziphambeko zabo. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “ngamandla.”
Noma kungaba, “liyoma.”
Noma, “ephakeme elondekile.”
Noma, “uyozindla ngezinto.”
NgesiHebheru, “olujulile.”