U-Isaya 31:1-9

  • Usizo lwangempela luvela kuNkulunkulu, aluveli kubantu (1-9)

    • Amahhashi aseGibhithe ayinyama (3)

31  Maye kulabo abaya eGibhithe beyofuna usizo, +Labo abathembela emahhashini, +Abathembela ezinqoleni zempi ngenxa yokuthi ziningi,Nasemahhashini empi* ngoba enamandla. Kodwa ababheki koNgcwele ka-Israyeli,Abamfuni uJehova.   Kodwa yena uhlakaniphile futhi uyoletha inhlekelele,Ngeke awahoxise amazwi akhe. Uyovuka amelane nendlu yabenzi bokubiNalabo abasiza abenza okubi. +   Nokho, abaseGibhithe bangabantu nje, abayena uNkulunkulu;Amahhashi abo ayinyama, awawona umoya. + Lapho uJehova elula isandla sakhe,Noma ubani osizayo uyokhubeka,Nalowo osizwayo uyowa;Bonke bayoshabalala kanyekanye.   Ngoba yilokhu uJehova akushilo kimi: “Njengoba nje ibhubesi ligwavuma, iwundlu lebhubesi elinamandla* ligwavuma lilwela inyamazane yalo,Lapho kubizwa iviyo labelusi ukuba bazolihlasela,Alithuswa amazwi aboNoma lesatshiswe ukuphithizela kwabo;Ngendlela efanayo uJehova wamabutho uyokwehla ukuze alweleINtaba iZiyoni negquma layo.   Njengezinyoni ezindiza zehlele phansi, uJehova wamabutho uyolivikela ngendlela efanayo iJerusalema. + Uyolivikela alisindise. Uyoliphephisa alikhulule.”  “Buyelani kuLowo enimvukele ingcaca, nina bantu bakwa-Israyeli. +  Ngoba ngalolo suku yilowo nalowo uyobalahla onkulunkulu bakhe besiliva abangasizi ngalutho nonkulunkulu bakhe begolide abangenanzuzo, izandla zenu ezinenzele bona ngesono.   UmAsiriya* uyofa ngenkemba, hhayi eyomuntu;Inkemba okungeyona eyomuntu iyomshwabadela. + Uyobaleka ngenxa yenkemba,Izinsizwa zakhe ziyokwenziwa izigqila.   Idwala lakhe liyoshabalala ngenxa yokwethuka,Izikhulu zakhe ziyokwesaba kakhulu ngenxa yesigxobo esiwuphawu,” kusho uJehova,Okukhanya kwakhe* kuseZiyoni nosithando sakhe somlilo siseJerusalema.

Imibhalo yaphansi

Noma, “Nasemadodeni agibele amahhashi.”
Noma, “ibhongo lengonyama elinomhlwenga.”
Kushiwo i-Asiriya njengesizwe.
Noma, “Omlilo wakhe.”