U-Isaya 37:1-38

  • UHezekiya ucela usizo lukaNkulunkulu ngo-Isaya (1-7)

  • USaneheribi usongela iJerusalema (8-13)

  • Umthandazo kaHezekiya (14-20)

  • U-Isaya udlulisela impendulo evela kuNkulunkulu (21-35)

  • Ingelosi ibulala abase-Asiriya abangu-185 000 (36-38)

37  Kwathi nje lapho iNkosi uHezekiya izwa lokhu, yaklebhula izingubo zayo yembatha indwangu yesaka yangena endlini kaJehova. +  Ngemva kwalokho, yathuma u-Eliyakimi, owayengamele isigodlo,* uShebina unobhala namadoda amadala angabapristi, bembethe indwangu yesaka, yabathuma kumprofethi u-Isaya + indodana ka-Amozi.  Bathi kuye: “Yilokhu uHezekiya akushoyo, ‘Lolu suku luwusuku lokucindezeleka, lokusolwa* nolokuhlaziswa; ngoba abantwana sebekulungele ukuzalwa,* kodwa awekho amandla okubeletha. +  Mhlawumbe uJehova uNkulunkulu wakho uzowezwa amazwi kaRabishake, othunywe inkosi yase-Asiriya inkosi yakhe ukuba aklolodele uNkulunkulu ophilayo, + bese emjezisa ngenxa yala mazwi uJehova uNkulunkulu wakho awazwile. Ngakho thandazela abantu + abasasele kuleli zwe abasindile.’ ” +  Ngakho izinceku zeNkosi uHezekiya zaya ku-Isaya, +  u-Isaya wathi kuzo: “Yilokhu okufanele nikusho enkosini yenu, ‘Yilokhu uJehova akushoyo: “Ungesabi + ngenxa yamazwi owezwile, amazwi izikhonzi zenkosi yase-Asiriya + ezingithuke ngawo.  Bheka ngifaka umcabango engqondweni yayo,* izozwa umbiko bese ibuyela ezweni layo; + ngizokwenza ukuba ibulawe ngenkemba ezweni layo.” ’ ” +  Ngemva kokuba uRabishake ezwile ukuthi inkosi yase-Asiriya isukile eLakishi, waphindela emuva wayithola ilwa neLibhina. +  Manje inkosi yase-Asiriya yathola umbiko wokuthi uThirahaka inkosi yaseTopiya wayephumile ezolwa nayo. Lapho izwa lokhu, yaphinde yathumela izithunywa kuHezekiya, + yathi: 10  “Yilokhu okufanele nikusho kuHezekiya inkosi yakwaJuda, ‘Ungamvumeli uNkulunkulu wakho othembele kuye ukuba akukhohlise, athi: “IJerusalema ngeke linikelwe esandleni senkosi yase-Asiriya.” + 11  Wena uzwile ngalokho amakhosi ase-Asiriya akwenzile kuwo wonke amazwe ngokuwabhubhisa. + Ingabe wena wedwa uzosinda? 12  Ingabe onkulunkulu bezizwe ezaqothulwa okhokho bami bazisindisile yini? + Liphi iGozani, iHarana, + iRezefi nabantu base-Edene ababeseTheli-asari? 13  Iphi inkosi yaseHamati, inkosi yase-Aripadi nenkosi yedolobha laseSefarivayimi, + nenkosi yaseHena neyase-Iva?’ ” 14  UHezekiya wathatha izincwadi ezithunyweni wazifunda. Ngemva kwalokho uHezekiya wakhuphukela endlini kaJehova wazendlala* phambi kukaJehova. + 15  UHezekiya wabe esethandaza kuJehova, + wathi: 16  “O Jehova wamabutho, + Nkulunkulu ka-Israyeli, ohlezi esihlalweni sobukhosi ngaphezu* kwamakherubi, wena wedwa unguNkulunkulu weqiniso kuyo yonke imibuso yomhlaba. Wenza amazulu nomhlaba. 17  O Jehova, ngicela ulalele, uzwe! + Vula amehlo akho Jehova, ubone! + Yizwa amazwi uSaneheribi awathumele ukuze aklolodele ngawo uNkulunkulu ophilayo. + 18  Kuyiqiniso, Jehova, ukuthi amakhosi ase-Asiriya azibhuqile zonke izizwe + kanye namazwe azo. 19  Aphonse onkulunkulu bazo emlilweni, + ngoba bebengebona onkulunkulu kodwa bebewumsebenzi wezandla zomuntu, + ukhuni netshe. Yingakho ababhubhisa. 20  Manje Jehova Nkulunkulu wethu, sicela usisindise esandleni sakhe, ukuze yonke imibuso yomhlaba yazi ukuthi wena, Jehova, unguNkulunkulu wena wedwa.” + 21  U-Isaya indodana ka-Amozi wathumela lo myalezo kuHezekiya, wathi: “Yilokhu uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akushoyo, ‘Ngenxa yokuthi uthandaze kimi ngokuphathelene noSaneheribi inkosi yase-Asiriya, + 22  nali izwi uJehova alikhulumile ngaye: “Indodakazi eyintombi yaseZiyoni iyakudelela, ikuhleka usulu. Indodakazi yaseJerusalema ikunikinela ikhanda. 23  Ngubani lo omklolodele + futhi wamthuka? Ngubani lo omphakamisele izwi lakho +Nombuke wamqhoshela? NgoNgcwele ka-Israyeli! + 24  Ngezithunywa zakho uklolodele uJehova + wathi,‘Ngezinqola zami zempi eziningiNgizonyukela ezintabeni eziphakeme, +Ezingxenyeni ezikude kakhulu zeLebhanoni. Ngizogawula imisedari yalo ephakeme, imijunipha yalo yekhethelo. Ngizongena ezindaweni zalo eziphakeme, ehlathini lakhona elicinene. 25  Ngizomba imithombo ngiphuze amanzi;Ngizokomisa yonke imifudlana* yaseGibhithe ngamathe ezinyawo zami.’ 26  Awuzwanga yini? Kwanqunywa* kudala. Ngakuhlela* ezinsukwini ezidlule. + Manje sengizokuletha. + Wenza amadolobha anezivikelo eziqinile abe yindunduma yamanxiwa. + 27  Izakhamuzi zawo ziyoba buthaka;Ziyokwesaba zibe namahloni. Ziyoba njengezimila zasendle nanjengotshani obuluhlaza,Njengotshani bokufulela izindlu obuhangulwe umoya wasempumalanga. 28  Kodwa ngikwazi kahle konke okwenzayo: lapho uhlala, lapho uphuma, lapho ungena, +Nalapho ungithukuthelele, + 29  Ngoba ngikuzwile ukungithukuthelela kwakho + nokuklabalasa kwakho. + Ngakho ngizofaka ihhuku lami ekhaleni lakho namatomu ami + emlonyeni wakho,Ngizokuphindisela emuva ngendlela oze ngayo.” 30  “ ‘Yile ndlela ozobona* ngayo ukuthi lezi zinto zizokwenzeka: Kulo nyaka nizodla okuzimilelayo;* ngonyaka wesibili nidle ukudla okusanhlamvu okumila kulokho; kodwa ngonyaka wesithathu nizohlwanyela imbewu nivune, nitshale namasimu amagilebhisi nidle izithelo zawo. + 31  Labo abasindile bendlu kaJuda bayohluma + njengezitshalo bathele izithelo. 32  Ngoba abasele bayophuma eJerusalema, nalabo abasindile baphume eNtabeni iZiyoni. + UJehova, umholi wamabutho asezulwini, uzokwenza lokhu ngenxa yentshiseko yakhe. + 33  “ ‘Ngakho yilokhu uJehova akushoyo ngenkosi yase-Asiriya: + “Ngeke ingene kuleli dolobha +Noma icibishele umcibisholo kuloNoma ize kulo iphethe ihawuNoma ilivimbezele.” ’ + 34  ‘Iyophindela emuva ngendlela eze ngayo;Ngeke ingene kuleli dolobha,’ kusho uJehova. 35  ‘Ngizolivikela leli dolobha + ngilisindise ngenxa yami +Nangenxa yenceku yami uDavide.’ ” + 36  Kwaphuma ingelosi kaJehova yabulala amadoda angu-185 000 ekamu lama-Asiriya. Lapho abantu bevuka ekuseni, babona izidumbu. + 37  Ngakho uSaneheribi inkosi yase-Asiriya wahamba wabuyela eNineve + wayohlala khona. + 38  Kwathi esakhotheme ethempelini likaNisiroki* unkulunkulu wakhe, amadodana akhe u-Adirameleki noSharezeri ambulala ngenkemba, + ngemva kwalokho abalekela ezweni lase-Ararati. + U-Esari-hadoni indodana yakhe + wabusa esikhundleni sakhe.

Imibhalo yaphansi

Noma, “indlu.”
Noma, “lokwedelelwa.”
NgesiHebheru, “sebesemlonyeni wesibeletho.”
NgesiHebheru, “ngifaka umoya kuyo.”
NgesiHebheru, “wazichaya.”
Noma kungaba, “phakathi.”
Noma, “imiselekazi yeNayile.”
NgesiHebheru, “Kwenziwa.”
Noma, “Ngakwenza.”
Noma, “okumile ngenxa yembewu eyawela phansi.”
Okuwukuthi, uHezekiya.
Noma, “endlini kaNisiroki.”