U-Isaya 19:1-25

  • Isimemezelo ngokumelene neGibhithe (1-15)

  • IGibhithe lizomazi uJehova (16-25)

    • I-altare likaJehova eGibhithe (19)

19  Isimemezelo ngokumelene neGibhithe: + Bheka! UJehova ugibele ifu elinejubane uza eGibhithe. Onkulunkulu abangasizi ngalutho baseGibhithe bayovevezela phambi kwakhe, +Nenhliziyo yabaseGibhithe iyoncibilika.   “Ngizoqhatha abaseGibhithe nabaseGibhithe,Bayolwa bodwa,Yilowo nalowo nomfowabo nomakhelwane wakhe,Idolobha lilwe nedolobha, umbuso ulwe nombuso.   IGibhithe liyokhungatheka,Ngizowabhuntshisa amacebo alo. + Bayophendukela konkulunkulu abangasizi ngalutho,Kubathwebuli nakwabasebenzelana nemimoya nakubabikezeli bekusasa. +   Ngiyonikela iGibhithe enkosini elukhuni,Inkosi enokhahlo iyobabusa,” + kusho iNkosi yeqiniso, uJehova wamabutho.   Amanzi olwandle ayosha,Nomfula uyosha wome. +   Imifula iyonuka;Imisele yeNayile yaseGibhithe iyosha yome. Umhlanga nekhwane kuyobuna. +   Izitshalo ezigudle uMfula iNayile, esizalweni soMfula iNayile,Nakho konke okutshalwe ngaseMfuleni iNayile + kuyosha. + Kuyopheshulwa umoya, kungabe kusaba khona.   Abadobi bayolila,Labo abaphonsa izindobo eMfuleni iNayile bayokhala,Nalabo abelula amanethi abo okudoba emanzini bayoncipha.   Abenza indwangu ngefilakisi +Nalabo abeluka indwangu emhlophe ngohlaka lokweluka bayohlazeka. 10  Abeluki bakhona bayodumala;Zonke izisebenzi eziqashiwe ziyoba lusizi. 11  Izikhulu zaseZowani + ziyiziwula. Abeluleki abahlakaniphile bakaFaro banikeza iseluleko esingenangqondo. + Ningasho kanjani kuFaro ukuthi: “Ngiyinzalo yabahlakaniphile,Inzalo yamakhosi asendulo”? 12  Aphi-ke amadoda akho ahlakaniphile? + Mawakutshele uma azi ngalokho uJehova akunqumile ngeGibhithe. 13  Izikhulu zaseZowani zenze ngobuwula;Izikhulu zaseNofi *+ zikhohlisiwe;Ababusi bezizwe zalo balidukisile iGibhithe. 14  UJehova uthululele kulo umoya wokudideka; +Balidukisile iGibhithe kukho konke elikwenzayo,Njengomuntu odakiwe ediyazela emhlanzweni wakhe. 15  IGibhithe ngeke libe nawo umsebenzi ongenziwaYinhloko noma umsila, ihlumela noma ikhwane.* 16  Ngalolo suku iGibhithe liyoba njengabesifazane, liyothuthumela lesabe ngenxa yesandla sikaJehova wamabutho alisikaza ngaso. + 17  IGibhithe liyokwesaba ngenxa kaJuda. Liyokwethuka lapho kukhulunywa ngaye ngenxa yesinqumo uJehova wamabutho asenzile ngokumelene nalo. + 18  Ngalolo suku kuyoba namadolobha amahlanu ezweni laseGibhithe akhuluma ulimi lwaseKhanani, + afunga ukuba qotho kuJehova wamabutho. Elinye idolobha liyobizwa ngokuthi iDolobha Lokudiliza. 19  Ngalolo suku kuyoba ne-altare likaJehova phakathi kwezwe laseGibhithe, nensika kaJehova emngceleni walo. 20  Liyoba yisibonakaliso nobufakazi kuJehova wamabutho ezweni laseGibhithe; ngoba bayokhala kuJehova ngenxa yabacindezeli futhi uyobathumelela umsindisi omkhulu oyobasindisa. 21  UJehova uyokwaziwa kwabaseGibhithe, futhi abaseGibhithe bayomazi uJehova ngalolo suku, bayonikela imihlatshelo nezipho, benze isifungo kuJehova basifeze. 22  UJehova uyolishaya iGibhithe, + alishaye aphinde alelaphe; bayobuyela kuJehova futhi uyobalalela lapho bemncenga abelaphe. 23  Ngalolo suku kuyoba nomgwaqo omkhulu + ophuma eGibhithe uya e-Asiriya. I-Asiriya liyongena eGibhithe, neGibhithe lingene e-Asiriya, iGibhithe liyokhonza uNkulunkulu kanye ne-Asiriya. 24  Ngalolo suku u-Israyeli uyoba owesithathu kanye neGibhithe ne-Asiriya, + babe isibusiso emhlabeni, 25  ngoba uJehova wamabutho uyobe ebabusisile, ethi: “Masibusiswe isizwe sami, iGibhithe, nomsebenzi wezandla zami, i-Asiriya, nefa lami, u-Israyeli.” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “zaseMemfisi.”
Noma kungaba, “igatsha lesundu noma umhlanga.”