U-Isaya 61:1-11

  • Ugcotshiwe ukuba amemezele izindaba ezinhle (1-11)

    • “Unyaka womusa kaJehova” (2)

    • “Izihlahla ezinkulu zokulunga” (3)

    • Abezinye izizwe bayosiza (5)

    • ‘Abapristi bakaJehova’ (6)

61  Umoya weNkosi EnguMbusi uJehova uphezu kwami, +Ngoba uJehova ungigcobile ukuba ngimemezele izindaba ezinhle kwabamnene. + Ungithume ukuba ngibophe abaphukile enhliziyweni,Ukuba ngimemezele inkululeko kulabo abathunjiweNokuthi iziboshwa ziyophinde zibone, +   Ukuba ngimemezele unyaka womusa kaJehovaNosuku lwempindiselo kaNkulunkulu wethu, +Ukuba ngiduduze bonke abalilayo, +   Ukuba nginakekele abalilela iZiyoni,Ukuba ngibanike umnqwazo esikhundleni somlotha,Amafutha okwethaba esikhundleni sokulila,Ingubo yokudumisa esikhundleni somoya odangele. Bayobizwa ngokuthi izihlahla ezinkulu zokulunga,Okutshalwe nguJehova, ukuze akhazinyuliswe. *+   Bayowakha kabusha amanxiwa asendulo;Bayovusa izindawo zakudala esezaba yincithakalo, +Bayovuselela amadolobha abhuqiwe, +Izindawo eziyincithakalo izizukulwane ngezizukulwane. +   “Izihambi ziyosukuma zeluse imihlambi yenu,Abezinye izizwe + bayoba abalimi benu nabalimi benu bamagilebhisi. +   Kodwa nina, niyobizwa ngokuthi ningabapristi bakaJehova; +Kuyothiwa niyizikhonzi zikaNkulunkulu wethu. Niyodla umnotho wezizwe, +Niyoziqhayisa ngenkazimulo* yazo.   Esikhundleni sehlazo niyothola isabelo esiphindwe kabili,Esikhundleni sokululazeka bayomemeza bejabulela isabelo sabo. Yebo, bayothatha isabelo esiphindwe kabili + ezweni labo. Bayojabula phakade. +   Ngoba mina Jehova, ngithanda ubulungisa; +Ngizonda ukuphanga nokungalungi. + Ngiyobanika inkokhelo yabo ngokwethembeka,Ngiyokwenza nabo isivumelwano esiyohlala kuze kube phakade. +   Inzalo* yabo iyokwaziwa phakathi kwezizwe, +Nesizukulwane sabo phakathi kwezizwe. Bonke abababonayo bayobazi,Ukuthi bayinzalo* uJehova ayibusisile.” + 10  Ngiyojabula kakhulu ngoJehova. Umphefumulo wami uyothokoza ngoNkulunkulu wami. + Ngoba ungigqokise izingubo zensindiso; +Ungisonge ngengubo* yokulunga,Njengomkhwenyana ofaka umnqwazo onjengowabapristi, +Nanjengomakoti ozihlobisa ngemihlobiso yakhe. 11  Njengoba nje umhlaba uveza okuhluma kuwo,Nanjengoba nje insimu yenza ukuba izinto ezitshalwe kuyo zihlume,Ngendlela efanayo iNkosi EnguMbusi uJehovaIyobangela ukuba kuhlume ukulunga + nokudumisa + phambi kwazo zonke izizwe.

Imibhalo yaphansi

Noma, “enziwe muhle.”
Noma, “ngengcebo.”
NgesiHebheru, “bayimbewu.”
NgesiHebheru, “Imbewu.”
Noma, “ngejazi elingenamikhono.”