U-Isaya 24:1-23

  • UJehova uzoligeqa izwe (1-23)

    • UJehova uyiNkosi eZiyoni (23)

24  Bheka! UJehova uyaligeqa izwe,* ulenza incithakalo. + Ulibhekisa phansi *+ ahlakaze abahlala kulo. +   Kuyokwenzeka okufanayo kuwo wonke umuntu: Abantu kanye nabapristi,Inceku nenkosi yayo,Incekukazi nendlovukazi yayo,Umthengi nomthengisi,Umbolekisi nobolekayo,Okweletisayo nokweletayo. +   Izwe liyogeqwa ngokuphelele;Liyophangwa ngokuphelele, +Ngoba uJehova ulikhulumile leli zwi.   Izwe liyalila; *+ liyaphela. Umhlaba uyabuna; uyashabalala. Izikhulu zezwe ziphela amandla.   Izwe lingcoliswe abakhe kulo, +Ngoba bayishaye indiva imithetho, +Bashintsha isiqondiso, +Baphula isivumelwano esimi kuze kube phakade. *+   Yingakho izwe liba yincithakalo ngenxa yesiqalekiso, +Nalabo abahlala kulo babekwa icala. Yingakho linciphile inani lezakhamuzi zezwe,Bambalwa kakhulu abantu abasele. +   Iwayini elisha liyalila,* izihlahla zamagilebhisi ziyabuna, +Bonke abathokozayo enhliziyweni bayabubula. +   Ukujabula ngamathamborini kuphelile;Umsindo wabajabulayo unqamukile;Umsindo omnandi wehabhu uphelile. +   Baphuza iwayini ngaphandle kwengoma.Utshwala buyababa kulabo ababuphuzayo. 10  Idolobhana elishiyiwe libhidlikile; +Zonke izindlu zivaliwe ukuze kungangeni muntu. 11  Bayamemeza befuna iwayini emigwaqweni. Konke ukujabula kuphelile;Injabulo ayisekho ezweni. + 12  Idolobha selingamanxiwa;Isango licekelwe phansi laba yimvithi. + 13  Ngoba yile ndlela okuyoba ngayo ezweni, phakathi kwezizwe: Njengalapho kuvuthuzwa isihlahla somnqumo, +Njengokukhothoza lapho ukuvunwa kwamagilebhisi sekuphelile. + 14  Bayomemeza,Bayomemeza ngenjabulo. Bayomemezela ngobuhle bukaJehova + kusukela olwandle.* 15  Yingakho beyokhazimulisa uJehova esifundeni sokukhanya; +Eziqhingini zolwandle bayokhazimulisa igama likaJehova, uNkulunkulu ka-Israyeli. + 16  Sizwa izingoma zivela emkhawulweni womhlaba: “Inkazimulo* KoLungile!” + Kodwa ngithi: “Ngiphelelwa amandla, ngiphelelwa amandla! Maye kimi! Abakhohlisayo bakhohlisile;Ngenkohliso abakhohlisayo bakhohlisile.” + 17  Ukwesaba nomgodi nezicupho kukulindile, wena owakhe ezweni. + 18  Noma ubani obaleka ngenxa yomsindo owesabisayo uyowela emgodini,Nanoma ubani ophuma emgodini uyobanjwa yisicupho. + Ngoba amasango ezikhukhula aphezulu ayovuleka,Nezisekelo zezwe ziyozamazama. 19  Izwe liqhekekile;Izwe linyakazisiwe;Izwe lizamazama ngamandla. + 20  Izwe liyadiyazela njengomuntu odakiwe,Liya ngapha nangapha njengendlwana inyakaziswa umoya. Lisindwa yiseqo salo, +Liyowa lingaphinde livuke. 21  Ngalolo suku uJehova uyolahlulela ibutho elisendaweni ephakemeNamakhosi omhlaba aphezu komhlaba. 22  Bayobuthelwa ndawonyeNjengeziboshwa zibuthelwa emgodini,Bayovalelwa ejele eliwumgodi;Ngemva kwezinsuku eziningi bayokwahlulelwa.* 23  Inyanga egcwele iyojabha,Nelanga elikhanyayo liyoba namahloni, +Ngoba uJehova wamabutho usebe yiNkosi + eNtabeni iZiyoni + naseJerusalema,Uyakhazimula phambi kwamadoda amadala esizwe sakhe. *+

Imibhalo yaphansi

Noma, “Uphendukezela ubuso balo.”
Noma, “umhlaba.”
Noma kungaba, “liyoma.”
Noma, “isivumelwano sasendulo.”
Noma kungaba, “liyaphela.”
Noma, “entshonalanga.”
Noma, “Umhlobiso.”
NgesiHebheru, “bayonakwa.”
NgesiHebheru, “kwamadoda akhe amadala.”