U-Isaya 43:1-28

  • UJehova uphinde aqoqele ndawonye abantu bakhe (1-7)

  • Onkulunkulu bayavivinywa (8-13)

    • “Ningofakazi bami” (10, 12)

  • Ukukhululwa eBhabhiloni (14-21)

  • “Masiqulisane icala” (22-28)

43  Manje yilokhu uJehova akushoyo,UMdali wakho Jakobe, Lowo owakubumba Israyeli: + “Ungesabi ngoba ngikuhlengile. + Ngikubize ngegama lakho. Ungowami.   Uma udabula emanzini, ngizoba nawe, +Lapho unqamula emifuleni, ngeke ikukhukhule. + Uma udabula emlilweni, ngeke ushe,Nelangabi alisoze lakuhangula.   Ngoba nginguJehova uNkulunkulu wakho,ONgcwele ka-Israyeli, uMsindisi wakho. Nginikele iGibhithe njengesihlengo sakho,ITopiya neSeba esikhundleni sakho.   Ngenxa yokuthi ube yigugu emehlweni ami, +Wadunyiswa futhi ngakuthanda. + Ngakho ngizonikela abantu esikhundleni sakhoNezizwe esikhundleni sokuphila kwakho.   Ungesabi ngoba nginawe. + Ngizoyiletha inzalo* yakho ivela empumalangaNgikuqoqele ndawonye kusuka entshonalanga. +   Ngizothi kuyo inyakatho, ‘Wadedele!’ + Nakuyo iningizimu, ‘Ungawabambi. Letha amadodana ami asuka kude, amadodakazi ami asuka emikhawulweni yomhlaba, +   Wonke umuntu obizwa ngegama lami +Engimdalele inkazimulo yami,Engimbumbile ngamenza.’ +   Lethani isizwe esiyizimpumputhe nakuba sinamehlo,Esiyizithulu nakuba sinezindlebe. +   Izizwe zonke maziqoqane ndawonye,Izizwe mazibuthane ndawonye. + Ngubani phakathi kwazo ongakusho lokhu? Noma zingasenza yini sizwe izinto zokuqala? *+ Maziveze ofakazi bazo, ukuze zibonise ukuthi ziqinisile,Noma mazizwe bese zithi, ‘Kuyiqiniso!’ ” + 10  “Ningofakazi bami,” + kusho uJehova,“Yebo, inceku yami engiyikhethile, +Ukuze nazi futhi nibe nokholo kimi*Niqonde ukuthi ngisenguYe. + Ngaphambi kwami akukho Nkulunkulu owabunjwa,Nangemva kwami akekho oyoba khona. + 11  Mina—mina nginguJehova, + ngaphandle kwami akekho umsindisi.” + 12  “Yimi omemezelile, wasindisa futhi wenza ukuba kwaziweNgesikhathi kungekho nkulunkulu wezinye izizwe phakathi kwenu. + Ngakho ningofakazi bami,” kusho uJehova, “Mina nginguNkulunkulu. + 13  Ngihlale ngingofanayo; +Akekho ongahlwitha noma yini esesandleni sami. + Lapho ngithatha isinyathelo, akekho ongangivimba.” + 14  Yilokhu uJehova akushoyo, uMhlengi wenu, + oNgcwele ka-Israyeli: + “Ngenxa yenu ngizothumela ibutho eBhabhiloni ngibangele ukuba kuwe yonke imigoqo yamasango, +AmaKhaledi, esemikhunjini yawo, ayokhala ecindezelekile. + 15  NginguJehova oNgcwele wenu, + uMdali ka-Israyeli, + iNkosi yenu.” + 16  Yilokhu uJehova akushoyo,Lowo owenza indlela edabula olwandleNomgwaqo odabula emanzini anamandla, + 17  Lowo okhipha inqola yempi nehhashi, +Ibutho lempi namaqhawe anamandla ngasikhathi sinye, uthi: “Bazolala phansi bangavuki. + Bazocinywa, bacinywe njengentambo yelambu evuthayo.” 18  “Ningazikhumbuli izinto zakudala,Ningalokhu nicabanga ngezinto zesikhathi esidlule. 19  Bhekani! Ngenza into entsha; +Ngisho namanje isiyavela. Aniyiboni yini? Ngizokwenza indlela enqamula ehlane +Nemifula enqamula ogwadule. + 20  Isilwane sasendle sizongidumisa,Izimpungushe nezintshe,Ngoba ngiveza amanzi ehlane,Imifula ogwadule, +Ukuze ngiphuzise isizwe sami, okhethiwe wami, + 21  Isizwe engizibumbele sona,Ukuze simemezele ngodumo lwami. + 22  Kodwa awungibizanga Jakobe, +Ngoba udiniwe yimi Israyeli. + 23  Awuzange ungilethele izimvu zeminikelo yakho eshiswayo epheleleNoma ungikhazimulise ngemihlatshelo yakho. Angikuphoqanga ukuba ungilethele isipho,Angizange ngikukhathaze ngokufuna impepho. + 24  Awungithengelanga umhlanga onephunga elimnandi ngemali yakho,Awuzange unganelise ngamafutha emihlatshelo yakho. + Kunalokho, ungithwese umthwalo ngezono zakhoWangikhathaza ngeziphambeko zakho. + 25  Mina, mina nginguYe osula izeqo zenu *+ ngenxa yami, +Izono zenu ngeke ngizikhumbule. + 26  Ngikhumbuze; masiqulisane icala;Veza olwakho uhlangothi ukuze ubonise ukuthi awunaphutha. 27  Ukhokho wakho wokuqala wona,Nabakhulumeli* bakho bangivukele. + 28  Ngakho ngizongcolisa izikhulu zendawo engcwele,Ngizonikela uJakobe ekubhujisweniNo-Israyeli ekuthukweni ngenhlamba. +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “imbewu.”
Cishe kubhekiselwa ezintweni eziyokwenzeka kuqala esikhathini esizayo.
Noma, “ningethembe.”
Noma, “izenzo zenu zokuvukela.”
Cishe kushiwo abafundisi boMthetho.