U-Isaya 30:1-33

  • IGibhithe ngeke lisize ngalutho (1-7)

  • Abantu bayawenqaba umyalezo oyisiprofetho (8-14)

  • Niyoba namandla uma ningethemba (15-17)

  • UJehova ubabonisa umusa abantu bakhe (18-26)

    • UJehova, uMfundisi Omkhulu (20)

    • “Nansi indlela” (21)

  • UJehova uzokwahlulela i-⁠Asiriya (27-33)

30  “Maye emadodaneni anenkani,” + kusho uJehova,“Afeza amacebo okungewona awami, +Enza izivumelwano* kodwa hhayi ngomoya wami,Ukuze anezele isono kwesinye isono.   Ayahamba aye eGibhithe + engakhulumanga nami, *+Ukuze ayokhosela ngaphansi kwesivikelo* sikaFaroNokuba aphephele emthunzini weGibhithe!   Kodwa isivikelo sikaFaro siyoba yisizathu sokuhlazeka,Ukuphephela emthunzini weGibhithe kube yimbangela yokululazeka. +   Ngoba izikhulu zakhe ziseZowani, +Nezithunywa zakhe zifinyelele eHanesi.   Bonke bayoba namahloniNgesizwe esingeke sibazuzise ngalutho,Esingasizi nesingazuzisi ngalutho,Kodwa esibangela amahloni nesihlazanayo.” +  Isimemezelo ngokumelene nezilwane zaseningizimu: Izithunywa zibeka umnotho wazo emhlane wezimbongolo,Nempahla yazo emalundeni amakamela,Zidabule ezweni lokucindezeleka nelobunzima,Lebhubesi, ibhubesi elibhongayo,Lenyoka nenyoka yomlilo endizayo.* Kodwa lezi zinto ngeke zisizuzise ngalutho lesi sizwe.   Usizo lwaseGibhithe luyinto engathi shu. + Ngakho ngilibize ngokuthi: “URahabi, + ohlalayo nje angenzi lutho.”   “Manje hamba, bhala la mazwi etsheni eliyisicaba phambi kwabo,Wabhale encwadini, +Ukuze asebenze osukwini oluzayo,Abe ubufakazi kuze kube phakade. +   Ngoba siyisizwe esidlubulundayo, + amadodana akhohlisayo, +Amadodana angathandi ukuzwa umthetho* kaJehova. + 10  Sithi kubaboni, ‘Akumelwe nibone,’ Nakulabo ababona imibono, ‘Ningasitsheli imibono eyiqiniso. + Sitsheleni izinto ezizosikitaza izindlebe;* bonani imibono ekhohlisayo. + 11  Chezukani endleleni; phambukani endleleni. Yekani ukubeka phambi kwethu oNgcwele ka-Israyeli.’ ” + 12  Ngakho-ke yilokhu oNgcwele ka-Israyeli akushoyo: “Ngenxa yokuthi nilenqabile leli zwi, +Nathembela ekukhwabaniseni nasekukhohliseniNancika kukho, + 13  Lesi siphambeko siyoba njengodonga olubhidlikile kini,Njengodonga oluphakeme oluvokomele oseluzowa. Luyobhidlika ngokuzumayo, ngomzuzwana. 14  Luyophihlizwa njengembiza enkulu yobumba,Ephihlizwe ngokuphelele kwangasala ngisho nezicucuOkungahhalwa ngazo umlilo ezikoNoma okungakhiwa ngazo amanzi exhaphozini.”* 15  Ngoba yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova, oNgcwele ka-Israyeli ekushoyo: “Niyosindiswa ngokuba nibuyele kimi futhi niphumule.Niyoba namandla uma nizola futhi ningethemba.” + Kodwa anithandanga. + 16  Kunalokho nathi: “Cha, sizogibela amahhashi sibaleke!” Ngakho nizobaleka. “Sizogibela amahhashi anejubane!” + Ngakho labo abanijahayo bazoba nejubane. + 17  Inkulungwane iyokwesatshiswa umuntu oyedwa; +Niyobaleka ngenxa yokwesatshiswa abantu abahlanuKuze kube yilapho senisele njengensika esiqongweni sentaba,Nanjengesigxobo esiwuphawu egqumeni. + 18  Kodwa uJehova ulinde ngesineke* ukuze anibonise umusa, +Uyothatha isinyathelo ukuze anibonise isihe. + Ngoba uJehova unguNkulunkulu wobulungisa. + Bayajabula bonke abahlala bemlindele. *+ 19  Lapho abantu behlala eZiyoni, eJerusalema, + ngeke neze ukhale. + Nakanjani uyokubonisa umusa lapho kuzwakala ukukhala kwakho; ngokushesha lapho ekuzwa uyokuphendula. + 20  Nakuba uJehova eyoninika usizi njengesinkwa nokucindezeleka njengamanzi, + uMfundisi wakho Omkhulu ngeke esazifihla, uyombona ngamehlo uMfundisi wakho Omkhulu. + 21  Uma kwenzeka nishiya indlela efanele niya ngakwesokudla noma ngakwesobunxele, izindlebe zenu ziyozwa izwi ngemva kwenu lithi, “Nansi indlela. + Hambani ngayo.” + 22  Niyongcolisa imifanekiso yenu ebaziwe enanyekwe ngesiliva nezithombe zenu zensimbi* ezinanyekwe ngegolide. + Niyozilahla njengengubo esetshenziswa owesifazane osesikhathini, nithi kuzo: “Sukani lapha!” *+ 23  Uyoletha imvula yokunisela imbewu yenu eniyihlwanyele emhlabathini, + nesinkwa esikhiqizwa umhlabathi siyoba siningi sibe nomsoco. *+ Ngalolo suku imfuyo yenu iyoklaba emadlelweni avulekile. + 24  Izinkomo nezimbongolo ezilima umhlabathi ziyodla ifolishi elinongwe ngesimuncwane, elihlungwa ngehalavu nangemfoloko. 25  Phezu kwazo zonke izintaba eziphakeme naphezu kwawo wonke amagquma aphakeme kuyoba khona imifudlana nemisele yamanzi, + ngosuku lokuhlaba okukhulu lapho imibhoshongo iwa. 26  Ukukhanya kwenyanga egcwele kuyoba njengokukhanya kwelanga; nokukhanya kwelanga kuyoba namandla ngokuphindwe kasikhombisa, + njengokukhanya kwezinsuku eziyisikhombisa, ngosuku uJehova abopha ngalo ukuphuka kwabantu bakhe, + apholise nenxeba elibi lomvimbo obangelwe nguye. + 27  Bheka! Igama likaJehova liza livela kude,Livutha ngentukuthelo yakhe nangamafu amnyama. Izindebe zakhe zigcwele ulaka,Nolimi lwakhe lunjengomlilo oqothulayo. + 28  Umoya wakhe unjengesikhukhula esinamandla esifinyelela entanyeni,Ukuze unyakazise izizwe ngesisefo sembubhiso;*Izizwe ziyofakwa amatomu emihlathini yazo + ayozenza ziduke. 29  Kodwa ingoma yakho iyoba njengengoma eculwa ebusukuLapho ulungiselela* umkhosi, +Nenhliziyo yakho iyojabula njengeyomuntuOhamba ephethe umtshingoElibangise entabeni kaJehova, eDwaleni lika-Israyeli. + 30  UJehova uyokwenza ukuba izwi lakhe elinamadla + lizwakaleEnze ingalo yakhe ibonakale + njengoba yehla ngentukuthelo, +Ngelangabi lomlilo oqothulayo, +Imvula enamandla + nokuduma nesichotho. + 31  Ngoba ngenxa yezwi likaJehova i-Asiriya liyofikelwa ukwesaba okukhulu; +Uyolishaya ngenduku. + 32  Ukushwibeka ngakunye kwenduku yakhe yokujezisaUJehova ayoyiletha phezu kwe-AsiriyaKuyohambisana namathamborini namahabhu +Njengoba ebaphakamisela isandla sakhe empini. + 33  Ngoba iThofeti *+ lakhe selilungisiwe;Lilungiselelwe nenkosi. + Wenze indawo yokubeka izinkuni yajula futhi yaba banzi,Umlilo nezinkuni kuningi. Ukuphefumula kukaJehova, njengomfula wesibabule,*Kuyolishisa.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “athulula umnikelo wokuphuzwayo,” ngokusobala kubhekiselwa ekwenzeni isivumelwano.
Noma, “engazange abuze okuphuma emlonyeni wami.”
NgesiHebheru, “esiphephelweni.”
Noma, “nenyoka enesihlungu esheshayo.”
Noma, “isiqondiso.”
NgesiHebheru, “ezibushelelezi.”
Noma kungaba, “emthonjeni.”
Noma, “uhlala elindile.”
Noma, “abamlinde ngokulangazela.”
Noma, “ezenziwe ngokuncibilikisiwe.”
Noma kungaba, “nithi ziwukungcola.”
NgesiHebheru, “siyonona sibe namafutha.”
NgesiHebheru, “ngesisefo sokungabi nanzuzo.”
Noma, “uzingcwelisela.”
“IThofeti” lapha lisho indawo yokushisa izinto, limelela ukubhujiswa.
Igama elithi “isibabule” lapha lisho uhlobo oluthile lwempuqumpuqu evuthayo.