U-Isaya 8:1-22

  • Ukuhlasela kwe-Asiriya okuzayo (1-8)

    • UMahere-shalali-hashi-bazi (1-4)

  • Ningesabi​—⁠“uNkulunkulu unathi!” (9-17)

  • U-Isaya nezingane zakhe bayizibonakaliso (18)

  • Phendukelani emthethweni, hhayi emademonini (19-22)

8  UJehova wathi kimi: “Thatha itshe elikhulu eliyisicaba + ubhale kulo ngothi lokuloba* ukuthi, ‘Mahere-shalali-hashi-bazi.’*  Ngifuna ofakazi abathembekile babhale* ukuthi babona lapho libhalwa, u-Uriya + umpristi noZakariya indodana kaJeberekiya.”  Khona-ke ngalala* nomprofethikazi,* wakhulelwa ngemva kwesikhathi wabeletha indodana. + UJehova wathi kimi: “Yiqambe ngokuthi uMahere-shalali-hashi-bazi,  ngoba ngaphambi kokuba umfana akwazi ukuthi, ‘Baba!’ nokuthi, ‘Mama!’ umnotho waseDamaseku nempango yaseSamariya kuyothathwa phambi kwenkosi yase-Asiriya.” +  UJehova waphinde wakhuluma nami wathi:   “Ngenxa yokuthi lesi sizwe siwenqabile amanzi ageleza kahle aseShilowa *+Sathokoza ngoRezini nangendodana kaRemaliya, +   Ngakho-ke, bheka! uJehova uzosilethelaAmanzi oMfula* anamandla namaningi,Inkosi yase-Asiriya + nayo yonke inkazimulo yayo. Iyokhuphukela ngaphezu kwayo yonke imihosha* yayoIgcwalise lonke usebe lwayo   Ikhukhule kwaJuda. Iyokhukhula idlule, ifinyelele entanyeni; +Amaphiko ayo alulekile ayogcwalisa izwe lakho,Imanuweli!” *+   Limazani, nina zizwe, kodwa niyophihlizwa nibe yizicucu. Lalelani, nonke nina enihlala emajukujukwini omhlaba! Lungelani impi,* kodwa niyophihlizwa nibe yizicucu! + Lungelani impi, kodwa niyophihlizwa nibe yizicucu! 10  Cebani icebo, kodwa liyobhuntsha! Khulumani noma yini eniyithandayo, kodwa ngeke iphumelele,Ngoba uNkulunkulu unathi! *+ 11  Yilokhu uJehova akusho kimi ukuze angixwayise ukuba ngingalandeli inkambo yalesi sizwe, isandla sakhe esinamandla siphezu kwami: 12  “Akumelwe nithi uzungu lokho lesi sizwe esikubiza ngokuthi uzungu! Ningakwesabi lokho abakwesabayo;Ningathuthumeli ngenxa yako. 13  UJehova wamabutho—nguYe okufanele nimbheke njengongcwele, +Kufanele nesabe Yena,NguYe okufanele anenze nithuthumele.” + 14  Uzoba njengendawo engcwele,Aphinde abe njengetshe lokuqhuzulaNanjengedwala lokukhubeka +Kuzo zombili izindlu zakwa-Israyeli,Abe njengesicupho nanjengogibeKwabahlala eJerusalema. 15  Abaningi kubo bayokhubeka, bawe, baphuke;Bayobekelwa ugibe babanjwe. 16  Songa umqulu okubhalwe kuwo umyalezo;*Ubeke uphawu emthethweni* phakathi kwabafundi bami! 17  Ngizohlale ngilindele* uJehova, + ofihlela indlu kaJakobe ubuso bakhe, + ngizothemba yena. 18  Bheka! Mina nabantwana uJehova angiphe bona + sinjengezibonakaliso + nanjengezimangaliso kwa-Israyeli, ezivela kuJehova wamabutho ohlala eNtabeni iZiyoni. 19  Uma bethi kini: “Buzani kwabasebenzelana nemimoya noma kubabikezeli bekusasa abatshiyozayo nabakhuluma ngokuhleba,” akufanele yini isizwe sibuze kuNkulunkulu waso? Ingabe abaphilayo kufanele babuzelwe kwabafile? + 20  Cha, kunalokho kufanele bahlole umthetho nomyalezo obhaliwe!* Lapho bengakhulumi okuvumelana nala mazwi abanakho ukukhanya. *+ 21  Yilowo nalowo uyodabula izwe ecindezelekile futhi elambile; + ngenxa yendlala nentukuthelo, uyoqalekisa inkosi yakhe noNkulunkulu wakhe njengoba ebheka phezulu. 22  Uyobe esebheka emhlabeni, abone usizi nobumnyama kuphela, indumalo nezikhathi ezinzima, isigayegaye kungekho ukukhanya.

Imibhalo yaphansi

Kungenzeka lisho, “Ukugijimela Empangweni, Ukuphuthuma Ukuyophanga.”
NgesiHebheru, “ngothi lokubhala lomuntu ofayo.”
Noma, “bafakaze.”
NgesiHebheru, “ngasondelana.”
Okuwukuthi, umkakhe u-Isaya.
IShilowa kwakuwumsele wamanzi.
Okuwukuthi, i-Ewufrathe.
Noma, “imizila yamanzi.”
Noma, “Bhincani.”
Igama lesiHebheru elisho ukuthi “uNkulunkulu unathi” lithi Imanuweli. Bheka u-Isay 7:14; 8:8.
Noma, “Songa ubufakazi.”
Noma, “esiqondisweni.”
Noma, “Ngizomlinda ngokulangazela.”
Noma, “nobufakazi.”
NgesiHebheru, “ukukhanya kokuntwela kokusa.”