U-Isaya 14:1-32

  • Ama-Israyeli azohlala ezweni lawo (1, 2)

  • Ukuklolodelwa kwenkosi yaseBhabhiloni (3-23)

    • Okhanyayo uyowa esuka ezulwini (12)

  • Isandla sikaJehova sizophihliza umAsiriya (24-27)

  • Isimemezelo ngokumelene neFilistiya (28-32)

14  UJehova uyobonisa isihe kuJakobe, + usazowakhetha ama-Israyeli. + Uyowahlalisa* ezweni lawo, + izifiki ziyozihlanganisa nawo, zinamathele endlini kaJakobe. +  Izizwe ziyowathatha ziwayise endaweni yawo, indlu ka-Israyeli iyozithathela zona zibe yizinceku nezincekukazi + ezweni likaJehova; iyothumba labo ababeyithumbile, futhi iyothotshelwa yilabo ababeyiphoqa ukuba isebenze.*  Ngosuku uJehova ayokuphumuza ngalo ebuhlungwini bakho nasekukhathazekeni kwakho nasekugqilazekeni kanzima oye wabhekana nakho, +  uyosho lesi saga ngokumelene nenkosi* yaseBhabhiloni uthi: “Yeka indlela afinyelele ngayo esiphethweni sakhe lowo ogqilaza abanye! Kuphelile ukucindezela! +   UJehova uyiphulile induku yababi,Udondolo lwababusi, +   Lowo oshaya izizwe ngolaka ngemivimbo engapheli, +Lowo ngentukuthelo onqoba izizwe ngoshushiso olungapheli. +   Wonke umhlaba usuphumule, awusenazo iziphazamiso. Abantu bamemeza ngenjabulo. +   Ngisho nezihlahla zomjunipha ziyajabula ngawe,Kanye nezemisedari yaseLebhanoni. Zithi, ‘Selokhu wawa,Akekho ozayo ezosigawula.’   Ngisho neThuna* ngaphansi liyanyakazaUkuze likuhlangabeze lapho ufika. Ngenxa yakho, livusa abangenamandla ekufeni,Bonke abaholi bomhlaba abacindezelayo.* Lisukumisa wonke amakhosi ezizwe ezihlalweni zawo zobukhosi. 10  Wonke akhuluma nawe athi,‘Ingabe nawe usubuthakathaka njengathi? Ingabe usufana nathi? 11  Ukuziqhenya kwakho kwehliselwe eThuneni,*Umsindo wezinsimbi zakho zomculo ezinezintambo. + Ngaphansi kwakho kwendlaleke izimpethu njengombhede,Wembozwe izibungu.’ 12  Yeka indlela owe ngayo ezulwini,Wena okhanyayo, ndodana yokusa! Usugawulelwe phansi emhlabeni,Wena owawunqoba izizwe! + 13  Uthe enhliziyweni yakho, ‘Ngizokwenyukela emazulwini. + Ngizophakamisela isihlalo sami sobukhosi ngaphezu kwezinkanyezi zikaNkulunkulu, +Ngizohlala entabeni yokuhlangana,Ezingxenyeni ezikude kakhulu zenyakatho. + 14  Ngizokwenyukela ngaphezu kwamafu;Ngizozenza ngifane noPhezukonke.’ 15  Nokho, uzokwehliselwa phansi eThuneni,*Ekujuleni kwegodi. 16  Abakubonayo bayokugqolozela;Bayokubhekisisa, bathi,‘Nguye yini lo muntu owayenyakazisa umhlaba,Owayethuthumelisa imibuso, + 17  Owenza umhlaba waba njengehlaneNowagumbuqela amadolobha awo, +Owenqaba ukudedela iziboshwa zakhe zibuyele ekhaya?’ + 18  Wonke amanye amakhosi ezizwe,Yebo, wonke ngothi lwawo, alala ngenkazimulo,Yileyo naleyo ethuneni layo.* 19  Kodwa wena ulahliwe wangangcwatshwa ethuneni,Njengehlumela* elinyanyekayo,Wembethe ababulewe ababegwazwe ngenkembaAbehlela ematsheni egodi,Njengesidumbu esinyatheliwe. 20  Ngeke ungcwatshwe namakhosi ethuneni,Ngoba walicekela phansi izwe lakho,Wabulala abantu bakho. Ngeke kusaphinde kukhulunywe ngegama lenzalo yabenzi bokubi. 21  Lungisani isigodo okuzobulawelwa kuso amadodana akheNgenxa yesono sokhokho bawo,Ukuze angavuki athathe umhlabaAgcwalise izwe ngamadolobha awo.” 22  “Ngizowavukela,” + kusho uJehova wamabutho. “Ngizosula eBhabhiloni igama nensali nenzalo nesizukulwane esizayo,” kusho uJehova. + 23  “Ngizolenza libe yindawo yokuhlala izingungumbane nendawo enamachibi amanzi, ngilishanele ngomshanelo obhuqayo,” + kusho uJehova wamabutho. 24  UJehova wamabutho ufungile, wathi: “Njengoba nje bengihlosile, kuzokwenzeka kanjalo,Nanjengoba nje nginqumile, yilokho okuzokwenzeka. 25  Ngizomphihliza umAsiriya ezweni lami,Ngimnyathele ezintabeni zami. + Ijoka lakhe lizosuswa kubantu bami,Nomthwalo wakhe ususwe emahlombe abo.” + 26  Yilokhu okunqunyiwe* ngokumelene nawo wonke umhlaba,Yilesi isandla esiluliwe* ngokumelene nazo zonke izizwe. 27  Ngoba uJehova wamabutho wenze isinqumo,Ubani ongasibhuntshisa? + Isandla sakhe seluliwe,Ubani ongasibuyisa? + 28  Ngonyaka eyafa ngawo iNkosi u-Ahazi + kwenziwa lesi simemezelo: 29  “Ungajabuli Filistiya, nanoma ngubani okuwe,Ngenxa nje yokuthi induku yalowo okushayayo iphukile. Ngoba empandeni yenyoka + kuyovela inyoka enesihlungu, +Inzalo yayo kuyoba yinyoka yomlilo endizayo.* 30  Ngesikhathi amazibulo abantu abahluphekile edla,Nabampofu belala ngokulondeka,Ngiyobulala impande yakho ngendlala,Konke okwakho okusele kuyobulawa. + 31  Hewula sango! Memeza dolobha! Nonke niyophela amandla, O Filistiya! Ngoba kuza intuthu ivela enyakatho,Akekho ohudula izinyawo ebuthweni lesitha.” 32  Bayoziphendula bathini izithunywa zesizwe? Ngokuthi uJehova usibekile isisekelo seZiyoni, +Nangokuthi abahluphekile kubantu bakhe bayophephela kulo.

Imibhalo yaphansi

Noma, “Uyowanika ukuphumula.”
Noma, “ababeyigqilaza.”
Noma, “uyoyiklolodela inkosi.”
Noma, “neShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
NgesiHebheru, “abanjengezimpongo.”
Noma, “eShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “eShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
NgesiHebheru, “endlini yayo.”
Noma, “Njengegatsha.”
NgesiHebheru, “Yilesi isinqumo esinqunyiwe.”
Noma, “esilungele ukushaya.”
Noma, “yinyoka enesihlungu esheshayo.”