U-Isaya 11:1-16

  • Ukubusa ngokulunga kwehlumela likaJese (1-10)

    • Impisi newundlu kuyohlala ndawonye (6)

    • Ulwazi ngoJehova luyogcwala emhlabeni (9)

  • Abasele bayabuyiselwa (11-16)

11  Kuyomila ihlumela + esiqwini* sikaJese, +Ezimpandeni zakhe ihlumela + liyothela izithelo.   Umoya kaJehova uyohlala phezu kwakhe, *+Umoya wokuhlakanipha + nowokuqonda,Umoya weseluleko nowamandla, +Umoya wolwazi nowokwesaba uJehova.   Uyojabula ngokwesaba uJehova. + Ngeke ahlulele ngokwalokho akubona ngamehlo akhe,Noma amane asole ngokwalokho akuzwa ngezindlebe. +   Uyokwahlulela abantu abahluphekile ngokulunga,*Uyosola ngobuqotho ngenxa yabantu abamnene basemhlabeni. Amazwi akhe ayoba yinduku ayoshaya ngayo umhlaba +Uyobulala ababi ngomoya wezindebe zakhe. +   Ukulunga kuyoba yibhande elisokhalweni lwakhe,Nokwethembeka kube yibhande lezinqulu zakhe. +   Impisi iyohlala* newundlu, *+Ingwe ilale ndawonye nezinyane lembuzi,Ithole nebhubesi* nesilwane esikhuluphele konke kuyoba ndawonye; *+Nomfanyana uyokuhola.   Inkomo nebhere kuyodla ndawonye,Amankonyane ako alale ndawonye. Ibhubesi liyodla utshani njengenkunzi. +   Umntwana oncelayo uyodlala phezu komgodi wemfezi,Ingane eyekiswe ibele iyofaka isandla sayo emgodini wenyoka enobuthi.   Ngeke neze kulimaze +Noma kubangele umonakalo kuyo yonke intaba yami engcwele, +Ngoba nakanjani umhlaba uyogcwala ulwazi ngoJehovaNjengamanzi egcwalisa ulwandle. + 10  Ngalolo suku impande kaJese + iyoma njengesibonakaliso* ezizweni. + Izizwe ziyophendukela kuye ukuze zithole isiqondiso, *+Indawo yakhe yokuphumula iyokhazimula. 11  Ngalolo suku uJehova uyophinda elule isandla sakhe, okwesibili, ukuze alande abantu bakhe abasele e-Asiriya, + eGibhithe, + ePhatirosi, + eKushe, + e-Elamu, + eShinari,* eHamati naseziqhingini zolwandle. + 12  Uyophakamisela izizwe isibonakaliso* futhi aqoqe abahlakazekile bakwa-Israyeli, + uyobaqoqela ndawonye abahlakazekile bakwaJuda bevela emagumbini amane omhlaba. + 13  Umona ka-Efrayimi uyophela, +Nalabo ababonisa ubutha kuJuda bayoqedwa. U-Efrayimi ngeke abe nomona ngoJuda,NoJuda ngeke abonise ubutha ku-Efrayimi. + 14  Bayohlasela izindawo ezehlelayo* zamaFilisti ngasentshonalanga;Ndawonye bayophanga abantu baseMpumalanga. Bayomnqoba* u-Edomi + noMowabi, +Abakwa-Amoni bayoba yizikhonzi zabo. + 15  UJehova uyohlukanisa* itheku* lolwandle lwaseGibhithe +Asikaze ngesandla sakhe phezu koMfula. *+ Ngomoya wakhe oshisayo uyoshaya imifudlana yawo eyisikhombisa,Uyobangela abantu ukuba bawele ngezimbadada zabo. 16  Kuyoba khona umgwaqo omkhulu + ophuma e-Asiriya, wabantu bakhe abasele ababesindile, +Njengoba nje waba khona oka-Israyeli ngosuku aphuma ngalo ezweni laseGibhithe.

Imibhalo yaphansi

Noma, “esiphunzini.”
Kubhekiselwa ehlumeleni.
Noma, “ngobulungisa.”
Noma kungaba, “Ithole nebhubesi kuyodla ndawonye.”
Noma, “nebhubesi eliselincane elinomhlwenga.”
Noma, “nezinyane lemvu.”
Noma, “iyohlala isikhashana.”
Noma, “Izizwe ziyomfuna.”
Noma, “njengesigxobo esiwuphawu.”
Okuwukuthi, eBhabhiloni.
Noma, “isigxobo esiwuphawu.”
NgesiHebheru, “ihlombe.”
Noma, “Bayoba negunya.”
Noma kungaba, “uyokomisa.”
NgesiHebheru, “ulimi.”
Okuwukuthi, i-Ewufrathe.