U-Isaya 49:1-26

  • Isabelo senceku kaJehova (1-12)

    • Ukukhanya kwezizwe (6)

  • Induduzo ku-Israyeli (13-26)

49  Ngilaleleni nina ziqhingi,Nakani, nina zizwe ezikude. + UJehova ungibize ngingakazalwa. *+ Ukhulume ngegama lami ngisesesibelethweni sikamama.   Wenza umlomo wami waba njengenkemba ebukhali;Ungifihle ethunzini lesandla sakhe. + Wangenza ngaba umcibisholo ololiwe;Wangifihla emgodleni wakhe wemicibisholo.   Wathi kimi: “Uyinceku yami Israyeli, +Engizobonisa ngayo ubuhle bami.” +   Kodwa ngathi: “Ngikhandlekele ize. Amandla ami ngiwasebenzisele ize, into engekho. Impela, Lowo ongahlulelayo nguJehova,*Nenkokhelo yami* ivela kuNkulunkulu wami.” +   Manje uJehova, Lowo owangibumba kwasesibelethweni njengenceku yakhe,Uthe mangibuyisele uJakobe kuye,Ukuze u-Israyeli abuthelwe kuye. + Ngizokhazinyuliswa emehlweni kaJehova,UNkulunkulu wami uyobe esebe ngamandla ami.   Wathi: “Akwanele ukuba ube yinceku yamiUkuze uvuse izizwe zikaJakobeNokuba ubuyise ababelondiwe baka-Israyeli. Ngikwenze waba ngukukhanya kwezizwe, +Ukuze insindiso yami ifinyelele emaphethelweni omhlaba.” +  Yilokhu uJehova, uMhlengi ka-Israyeli, oNgcwele wakhe, + akushoyo kulowo odelelekile, + kulowo onyanywa yisizwe, encekwini yababusi: “Amakhosi ayobona asukume,Nezikhulu ziyokhothamaNgenxa kaJehova, othembekile, +ONgcwele ka-Israyeli, okukhethile.” +   Yilokhu uJehova akushoyo: “Ngesikhathi sokubonisa kwami umusa* ngakuphendula, +Ngosuku lwensindiso ngakusiza; +Ngaqhubeka ngikulonda ukuze ngikwenze ube yisivumelwano kubantu, +Ukuze ngilakhe kabusha izwe,Ngibangele ukuba badle amafa abo ayincithakalo, +   Ukuba ngithi eziboshweni, ‘Phumani!’ + Nakulabo abasebumnyameni, + ‘Velani!’ Bazodla ngasezindleleni,Amadlelo abo ayoba ngasezindleleni ezibhudulekile.* 10  Ngeke balambe noma bome, +Nokushisa okuhangulayo nelanga ngeke kubahlabe. + Ngoba Lowo obahawukelayo uyobahola, +Uyobaholela ngaseziphethwini zamanzi. + 11  Ngiyokwenza zonke izintaba zami zibe wumgwaqo,Imigwaqo yami emikhulu iyophakama. + 12  Bheka! Laba bavela kude, +Bheka! laba bavela enyakatho nasentshonalanga,Laba bona bavela ezweni laseSinimi.” + 13  Memezani ngenjabulo, nina mazulu, ujabule, wena mhlaba. + Izintaba mazithokoze zimemeze ngenjabulo. + Ngoba uJehova ubaduduzile abantu bakhe, +Ubabonisa isihe abantu bakhe abahluphekile. + 14  Kodwa iZiyoni lalilokhu lithi: “UJehova ungishiyile, + uJehova ungikhohliwe.” + 15  Owesifazane angamkhohlwa yini umntanakhe osancelaNoma angayizweli indodana yesibeletho sakhe? Ngisho noma laba besifazane bangakhohlwa, mina ngeke ngikukhohlwe. + 16  Bheka! Ngikuqophe ezintendeni zezandla zami. Izindonga zakho zihlale ziphambi kwami. 17  Amadodana akho abuyela emuva ngokushesha. Labo abakudilizayo nabakubhuqayo bayosuka kuwe. 18  Phakamisa amehlo ubheke nxazonke. Baqoqana ndawonye. + Beza kuwe. “Ngizifunga mina,”* kusho uJehova,“Uyobagqoka bonke njengokungathi ugqoka imihlobiso,Uyobabophela kuwe njengoba kwenza umakoti. 19  Nakuba izindawo zakho zazibhuqiwe ziyincithakalo nezwe lakho liyincithakalo, +Manje kuyominyana kakhulu kulabo abahlala khona, +Labo abakugwinya + bayoba kude. + 20  Amadodana azalwe ngesikhathi sokufelwa kwakho ayothi,‘Sesiminyene kakhulu kule ndawo ukuba sihlale kuyo. Sivulele indawo ukuze sihlale lapha.’ + 21  Uyothi enhliziyweni yakho,‘Ngubani uyise walaba,Njengoba ngingowesifazane ofelwe abantwana noyinyumba,Odingisiwe nothathwe njengesiboshwa? Ngubani okhulise laba? + Bheka! Ngangishiywe ngedwa, +Pho laba bavelaphi?’ ” + 22  Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Bheka! Ngizophakamisela isandla sami ezizweni,Ngizophakamisela izizwe isibonakaliso* sami. + Ziyoletha amadodana akho ziwathwele ngezingalo* zazoZithwale amadodakazi akho emahlombe azo. + 23  Amakhosi ayoba ngabanakekeli bakho, +Namakhosazana awo abe ngabancelisi bakho. Bayokukhothamela ubuso babo bubheke phansi +Bayokhotha uthuli lwezinyawo zakho, +Uyokwazi ukuthi nginguJehova;Labo abathembela kimi ngeke bahlazeke.” + 24  Labo asebethunjiwe bangathathwa yini endodeni enamandla,Noma zingakhululwa yini izithunjwa zikamashiqela? 25  Kodwa yilokhu uJehova akushoyo: “Ngisho nezithunjwa zendoda enamandla ziyothathwa, +Nalabo abathunjwe ngumashiqela bayokhululwa. + Ngiyolwa nabalwa nawe, +Amadodana akho ngiyowasindisa. 26  Abakuhlukumezayo ngiyobenza badle inyama yabo siqu,Bayodakwa yigazi labo njengokungathi badakwe yiwayini elimnandi. Bonke abantu bayokwazi ukuthi mina, nginguJehova, +UMsindisi wakho + noMhlengi wakho, +OnaMandla kaJakobe.” +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “ngisesesibelethweni.”
Noma, “uJehova uyongibonisa ubulungisa.”
Noma, “Nomvuzo wami.”
Noma, “sokuthakazelelwa.”
Noma kungaba, “ngasemagqumeni aqothukile.”
NgesiHebheru, “Kuphila kwami.”
NgesiHebheru, “esifubeni.”
Noma, “isigxobo esiwuphawu.”