Филиппидә ичинә ҹин ҝирмиш бир гуллугчу гыз јашајыр. Ҹин бу гыздан ҝәләҹәји демәк үчүн истифадә едир. Бу гыз ҝәләҹәји демәклә ағаларына чохлу пул газандырыр. Булусла Сила Филиппијә ҝәләндә бу гыз ҝүнләрлә онларын далынҹа дүшүб гышгырыр: «Бунлар Аллаһ-Тааланын гулларыдыр». Ахырда Булус ҹинә дејир: «Иса Мәсиһин ады илә әмр едирәм, гыздан чых!» Елә о андаҹа ҹин гыздан чыхыр.

Гызын ағалары баша дүшәндә ки, даһа гызын һесабына пул газана билмәјәҹәкләр, чох гәзәбләнирләр. Онлар Булусла Силаны мүлки мәмурларын јанына ҝәтириб дејирләр: «Бу адамлар гануну позур вә шәһәр ҹамаатыны нараһат едирләр!» Мәмурлар Булусла Силаны дөјүб, зиндана атмаға гәрар верирләр. Ҝөзәтчи онлары зинданын ән гаранлыг һиссәсинә апарыб гандаллајыр.

Булусла Сила Јеһоваја һәмд нәғмәләри охујурлар. Диҝәр мәһбуслар да буну ешидирләр. Бирдән ҝеҹә јарысы ҝүҹлү зәлзәлә баш верир, зинданын бүнөврәси титрәјир. Зинданын гапылары тајбатај ачылыр. Бүтүн дустагларын зәнҹирләри вә гандаллары ачылыб дүшүр. Ҝөзәтчи зинданын дахили бөлмәсинә гачыр вә гапыларын ачыг олдуғуну ҝөрүр. Һәмин ан о дүшүнүр ки, мәһбуслар гачыб. Она ҝөрә дә гылынҹыны чыхарыб өзүнү өлдүрмәк истәјир.

Бу ан Булус она сәсләнир: «Өзүнә гыјма! Һамымыз бурадајыг!» Ҝөзәтчи ичәри гачыб Булусла Силанын габағында диз чөкүр. О, онлардан сорушур: «Хилас олмаг үчүн нә етмәлијәм?» Онлар ҝөзәтчијә дејирләр: «Сән вә евиндәкиләр Исаја иман ҝәтирмәлисиниз». Сонра Булусла Сила онлара Јеһованын сөзләрини өјрәдирләр. Ҝөзәтчи вә евиндәкиләр вәфтиз олур.

«Сизи тутаҹаглар, тәгиб едәҹәкләр, синагоглара верәҹәкләр, зинданлара атаҹаглар, мәним адыма ҝөрә сизи падшаһларын вә валиләрин өнүнә ҝәтирәҹәкләр. Бунун сајәсиндә сиз шәһадәт верәҹәксиниз» (Лука 21:12, 13)