Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 82

Иса Мәсиһ шаҝирдләринә дуа етмәји өјрәдир

Иса Мәсиһ шаҝирдләринә дуа етмәји өјрәдир

Фәрисиләр һәр нә едирдиләрсә, өзләрини инсанлара ҝөстәрмәк үчүн едирдиләр. Онлар кимәсә јахшылыг едәндә белә, елә едирдиләр ки, башгалары буну ҝөрсүн. Онлар инсанларын чох олдуғу јерләрдә дуа едирдиләр ки, һамы онлара бахсын. Фәрисиләр әзбәрләнмиш узун дуалар едир. Онлар бу дуалары ҹамаатын ешидә биләҹәји јерләрдә, синагогларда вә күчә күнҹләриндә едирләр. Буна ҝөрә дә ҹамаат Иса Мәсиһин: «Фәрисиләр кими дуа етмәјин», — сөзләрини ешидәндә тәәҹҹүбләнир. Фәрисиләр дүшүнүрдүләр ки, онлар чохлу сөз демәклә Аллаһын хошуна ҝәләҹәкләр. Анҹаг бу, белә дејилди. Дуа инсанла Јеһова Аллаһ арасында олмалыдыр. Дуа едәркән ејни сөзләри тәкрар-тәкрар демәк лазым дејил. Јеһова Аллаһ истәјир ки, сән Она үрәјиндән ҝәлән сөзләри дејәсән.

 «Буна ҝөрә дә бу ҹүр дуа един: “Ҝөјләрдә олан Атамыз, гој адын мүгәддәс тутулсун. Гој Падшаһлығын ҝәлсин. Гој Сәнин ирадән ҝөјдә олдуғу кими, јердә дә јеринә јетсин”». Иса Мәсиһ һәмчинин онлара дејир ки, ҝүндәлик јемәкләринә, ҝүнаһларынын бағышланмасына вә диҝәр шәхси мәсәләләрә ҝөрә дуа етсинләр.

Иса Мәсиһ дејир: «Һәмишә дуа един. Атаныз Јеһовадан јахшы шејләр истәјин. Бүтүн валидејнләр ушагларына јахшы шејләр вермәк истәјирләр. Әҝәр оғлун сәндән чөрәк истәсә, она даш верәрсән? Јахуд балыг истәсә, илан верәрсән?»

Сонра Иса Мәсиһ бу мәсәли изаһ едир: «Әҝәр валидејн ушағына јахшы шејләр верирсә, мәҝәр Јеһова Атамыз бундан даһа артығыны, мүгәддәс руһуну вермәз? Јеһовадан еһтијаҹ дујдуғун һәр шеј һагда көмәк истәјә биләрсән». Сән Иса Мәсиһин мәсләһәтинә әмәл едирсән? Сән нә һагда дуа едирсән?

«Дурмадан диләјин, сизә вериләҹәк; дурмадан ахтарын, тапаҹагсыныз; дурмадан гапыны дөјүн, сизә ачаҹаглар» (Мәтта 7:7)