Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 25

Ибадәт чадыры

Ибадәт чадыры

Муса Сина дағында оланда Јеһова она дејир ки, исраиллиләрин Она ибадәт етмәси үчүн бир чадыр дүзәлтсин. Чадыр елә дүзәлдилмәлидир ки, исраиллиләр һараса көч едәндә бу чадыры өзләри илә апара билсинләр.

Јеһова дејир: «Халга сөјлә ки, чадырын дүзәлмәси үчүн имканлары чатан гәдәр бәхшиш ҝәтирсинләр». Исраиллиләр гызыл, ҝүмүш, мис, гијмәтли дашлар вә зинәт әшјалары ҝәтирирләр. Онлар һәмчинин јун, кәтан, һејван дәриси вә чохлу сајда башга шејләр ҝәтирирләр. Муса онлара: «Кифајәтдир! Даһа һеч нә ҝәтирмәјин», — дејәнә гәдәр халг әлиачыглыгла бәхшиш ҝәтирир.

Чохлу сајда баҹарыглы киши вә гадынлар чадырын дүзәлдилмәсинә көмәк едир. Јеһова бу ишин өһдәсиндән ҝәлмәләри үчүн онлара мүдриклик верир. Кимиси кәтан лифи әјирир, тохуҹулуг вә ја нахыш ишләрини ҝөрүр. Кимиси дә зәрҝәрлик едир, даш, ја да ағаҹ јонур.

Халг чадыры Јеһованын онлара бујурдуғу кими дүзәлдир. Онлар чадырдакы Мүгәддәс јер илә Ән мүгәддәс јери ајыран һиссә үчүн ҝөзәл пәрдә тикирләр. Ән мүгәддәс јердә Шәһадәт сандығы адланан гуту гојулур. Бу сандыг акасија ағаҹындан вә гызылдан дүзәлдилиб. Мүгәддәс јердә гызыл чырагдан, стол вә бухур гурбанҝаһы вар. Ичәри һәјәтдә исә һовуз вә јандырма гурбаны  үчүн гурбанҝаһ јерләшир. Шәһадәт сандығы исраиллиләрә Јеһоваја ибадәт едәҹәкләринә даир вердикләри әһди хатырладыр. Билирсән, әһд нәдир? Әһд сөз вермәјин хүсуси формасыдыр.

Јеһова Һаруну вә оғулларыны чадырда хидмәт етмәләри үчүн каһин сечир. Онлар чадыра бахмалы вә Јеһоваја гурбанлар ҝәтирмәлидир. Ән мүгәддәс јерә јалныз баш каһин Һарун ҝирә биләр. О, илдә бир дәфә өзүнүн, аиләсинин вә Исраил халгынын ҝүнаһларынын бағышланмасы үчүн гурбан ҝәтирир.

Мисирдән чыхдыгдан бир ил сонра исраиллиләр чадыры дүзәлдиб гуртарырлар. Артыг онларын Јеһоваја ибадәт етмәк үчүн јерләри вар.

Чадыр Јеһованын ҹалалы илә долур вә булуд ону бүрүјүр. Булуд чадырын үстүндә оланда исраиллиләр һәмин јердә галырлар. Булуд чәкиләндә исә онлар көч едирләр. Онлар һәмин вахт чадыры јығыб булудун архасынҹа ҝедирләр.

«Бу вахт тахтдан ҝәлән ҝур сәс ешитдим: “Будур, Аллаһын чадыры инсанларладыр. О, онларла мәскән салаҹаг, онлар да Онун халгы олаҹаглар. Аллаһ Өзү онларла олаҹаг”» (Вәһј 21:3)