Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 39

Исраилин илк падшаһы

Исраилин илк падшаһы

Јеһова исраиллиләрә онлары идарә етмәси үчүн һакимләр тәјин етмишди, анҹаг исраиллиләр падшаһ истәјирләр. Онлар Ишмуилә дејирләр: «Әтрафымыздакы бүтүн халгларын падшаһлары вар. Биз дә падшаһ истәјирик». Ишмуил баша дүшүр ки, онлар сәһв едирләр, буна ҝөрә дә Јеһоваја бу һагда дуа едир. Јеһова она дејир: «Бу халг сәндән имтина етмир. Онлар Мәндән имтина едир. Онлара де ки, падшаһлары олаҹаг, анҹаг бу падшаһлар онлардан чох шеј тәләб едәҹәкләр». Буна бахмајараг, халг дејир: «Ејби јох! Биз падшаһ истәјирик!»

Јеһова Ишмуилә дејир ки, илк падшаһ Талут адлы адам олаҹаг. Талут Рамаја Ишмуилин јанына ҝәләндә Ишмуил онун башына јағ чәкәрәк падшаһ елан едир.

Сонра Ишмуил јени падшаһы халга ҝөстәрмәк үчүн онлары бир јерә јығыр. Анҹаг Талуту тапа билмирләр. Билирсән нијә? Чүнки о, јүкләрин арасында ҝизләнир. Нәһајәт, Талут тапылыб, халгын арасына ҝәтирилир. Талут һамыдан һүндүр вә јарашыглыдыр. Ишмуил дејир: «Ҝөрүн Јеһова кими сечиб». Халг исә дејир: «Падшаһ сағ олсун!»

Әввәл-әввәл Талут падшаһ Ишмуил пејғәмбәрин вә Јеһованын сөзләринә гулаг асыр. Анҹаг сонрадан о дәјишир. Мисал үчүн, Јеһованын ҝөстәришинә әсасән, падшаһ гурбан тәгдим едә билмәзди. Бир дәфә Ишмуил Талута дејир ки, ону ҝөзләсин, лакин Ишмуил дедији вахтда ҝәлмир. Буну ҝөрән Талут гәрар верир ки, гурбаны өзү тәгдим етсин. Ишмуил бу һәрәкәтә неҹә мүнасибәт ҝөстәрир? О, Талута дејир: «Ҝәрәк Јеһоваја итаәтсизлик етмәздин». Сәнҹә, Талут бу сәһвиндән дәрс ҝөтүрүр?

Бир дәфә дә Талут әмалигәләрлә дөјүшә ҝедәндә Ишмуил она дејир ки, онларын һеч бирини сағ сахламасын. Лакин Талут Агаг падшаһы сағ сахлајыр. Јеһова Ишмуилә дејир: «Талут сөзүмә гулаг асмады». Ишмуил чох пис олур. О, Талута дејир: «Јеһоваја  итаәтсизлик етдијин үчүн О, башга адамы падшаһ сечди». Ишмуил чыхыб ҝедәндә Талут онун ҹүббәсинин әтәјиндән јапышыр вә Ишмуилин ҹүббәсинин әтәји ҹырылыр. Сонра Ишмуил Талута дејир: «Јеһова падшаһлығы сәнин әлиндән алды». Јеһова Аллаһ падшаһлығы Ону севән вә Она итаәт едән бир нәфәрә верәҹәк.

«Јеһоваја итаәт етмәк гурбандан... јахшыдыр» (1 Ишмуил 15:22)